Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (2)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen

HEL 2019-007303 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi digitalisaatiojohtajan esityksen digitalisaatio-ohjelmasta sekä projektinjohtajan esityksen Malmin lentokentän alueen tilanteesta.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi digitalisaatiojohtajan ja ohjelmapäällikön esityksen digitalisaatio-ohjelmasta sekä projektinjohtajan esityksen Malmin lentokentän alueen tilanteesta.

Esittelijän perustelut

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen. Kokoukseen on kutsuttu digitalisaatiojohtaja ja ohjelmapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen. Kokoukseen on kutsuttu projektinjohtaja kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566