Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus

HEL 2018-000733 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiön toimitusjohtajan selostuksen Stadion-säätiön toiminnasta ja Olympiastadionin perusparannuksesta.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus. Kokoukseen on kutsuttu Stadion-säätiön toimitusjohtaja esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566