Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Ehdokkaiden nimeäminen eräiden Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019

HEL 2018-011605 T 00 01 05

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustelutekstissä lueteltujen Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi liitteessä 1 mainitut tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat tilikaudelle 2019.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Ehdokkaat osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

BDO Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Oy Tuokko Ltd

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alla luetellut Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöt ovat sellaisia, joihin Helsingin kaupunki nimeää pääasiassa toisen kahdesta tilintarkastajasta:
- Kalasataman Palvelu Oy
- Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit
- Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalo
- Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8
- Siltakeskus Oy

Liitteessä mainittuja tilintarkastusyhteisöjä ja tilintarkastajia esitetään tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tilikaudelle 2019.

Tilintarkastajaehdokkaat ovat samat kuin tilikaudelle 2018 nimetyt. Tarkastusjohtaja selostaa kokouksessa lähemmin periaatteita, joita on noudatettu tilintarkastajia nimettäessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Ehdokkaat osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

BDO Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Oy Tuokko Ltd

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566