Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018

HEL 2018-004986 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 1/2018 tilikauden 2018 tilintarkastuksesta.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 15 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 8.5.2018 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n edustajien esittelemän kaupungin tilikauden 2018 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustajat, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönsä JHT, HT Tuomas Koskiniemi, raportoivat kokouksessa tilikauden 2018 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaavat lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tarkastusjohtaja toteaa, että tilintarkastajan väliraporttiin sisältyy havaintoja tilintarkastajan avustamiseen liittyvistä tarkastusviraston suunnitelmanmukaisista tarkastuksista ja niistä laadituista muistioista.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 15 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 41

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566