Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Ehdokkaiden nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019

HEL 2018-011608 T 00 01 05

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun tilintarkastajaksi HT, JHT Tuomas Koskiniemen ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Heikki Ruosteenojan tilikaudeksi 2019. Molemmat
edustavat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla 3 olevaa aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, jalostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Toisen varsinaisista tilintarkastajista ja varatilintarkastajista nimeää Helsingin kaupunki. Yhtiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan HT, JHT Tuomas Koskiniemeä ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Heikki Ruosteenojaa tilikaudeksi 2019, molemmat toimivat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ssä. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566