Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Ilmoitusasiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpano ja vastuualueet

Tarkastuslautakunta on päättänyt jakautua kahteen toimikuntaan, joiden arviointitehtävät ja vastuualuejako on määritelty vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa. Lautakunnan hyväksymän valtuustokauden kattavan toimintasuunnitelman mukaan toimikuntien vastuualueet vaihtuvat ja kokoonpanoihin voidaan tehdä muutoksia lautakunnan toimikauden puolessa välissä. Tarkastusjohtaja selosti asiaa.

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien seminaari 29.11.2018

Tarkastusjohtaja muistutti, että seminaarin viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.11.2018.

Helsingin vuoden 2017 arviointikertomuksen saama palkinto

Tarkastusjohtaja kertoi, että Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta palkittiin vuoden 2017 arviointikertomuskilpailussa 7. marraskuuta yli 20 000 asukkaan kuntien sarjassa.

Tarkastusviraston toimitilojen sisäilmatutkimuksen tulokset

Tarkastusjohtaja kertoi toimitiloissa tehdyn sisäilmatutkimuksen tuloksista.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpano ja vastuualueet

Tarkastuslautakunta on päättänyt jakautua kahteen toimikuntaan, joiden arviointitehtävät ja vastuualuejako on määritelty vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa. Lautakunnan hyväksymän valtuustokauden kattavan toimintasuunnitelman mukaan toimikuntien vastuualueet vaihtuvat ja kokoonpanoihin voidaan tehdä muutoksia lautakunnan toimikauden puolessa välissä. Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566