Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Ehdokkaiden nimeäminen Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019

HEL 2018-011609 T 00 01 05

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön tilintarkastajaksi HT, JHT Tuomas Koskiniemen ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Heikki Ruosteenojan tilikaudelle 2019. Molemmat edustavat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia nro 13 korttelissa 359 Helsingin kaupungin 12. kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Toinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan Helsingin kaupungin nimeämistä ehdokkaista. Yhtiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan HT, JHT Tuomas Koskiniemeä ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Heikki Ruosteenojaa tilikaudelle 2019, molemmat toimivat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ssä. Tilintarkastajat
ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566