Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n tilintarkastajaksi

HEL 2018-011811 T 00 01 05

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja). Tilintarkastajaehdokas nimetään perustettavalle yhtiölle ja vuonna 2019 päättyvälle tilikaudelle.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.8.2018 § 517 perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy -nimisen osakeyhtiön.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Hernesaaren uudella asuin- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteensyöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteenputkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueella osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluita, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonserninyhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajaehdokas nimetään perustettavalle yhtiölle ja vuonna 2019 päättyvälle tilikaudelle.

KPMG Oy Ab toimii tällä hetkellä kilpailutukseen perustuen kolmen muun samankaltaisen yhtiön tilintarkastajana ja on perusteltua, että sama tilintarkastaja nimetään myös nyt perustettavalle yhtiölle. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566