Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Ehdokkaan nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2020

HEL 2018-011670 T 00 01 05

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi) tilikausille 2019-2020.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa nro 591 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kiinteistöosakeyhtiö Kalasataman Kymppi perustamisesta 11.9.2017 § 839. Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkiympäristötoimialalle yhteiset toimitilat, Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen Sörnäisiin, osoitteeseen Työpajankatu 8. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa Kaupunkiympäristötalohankkeen rakennuttamisesta ja rakentamisen aikaisesta rahoituksesta.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi). Tilintarkastaja on sama kuin vuonna 2017 perustetulle kiinteistöyhtiölle nimetty tilintarkastaja. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566