Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Tarkastuslautakunnan kokousajat 2019

HEL 2017-006489 T 00 00 02

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2019 seuraavasti:

- 22.1.2019 klo 16

- 12.2.2019 klo 16

- 5.3.2019 klo 16

- 19.3.2019 klo 16

- 2.4.2019 klo 16

- 9.4.2019 klo 16

- 16.4.2019 klo 16

- 7.5.2019 klo 16

- 28.5.2019 klo 16

- 20.8.2019 klo 16

- 1.10.2019 klo 16

- 19.11.2019 klo 16

- 10.12.2019 klo 16

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää vuoden 2019 arviointisuunnitelman valmistelutilaisuuden 24.4.2019 klo 13-16.

Kokoukset ovat tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 310 36606

liisa.kahkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Ehdotus tarkastuslautakunnan vuoden 2019 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 310 36606

liisa.kahkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566