Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiölle tilikaudelle 2019

HEL 2018-011599 T 00 01 06

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan tilikaudeksi 2019. Molemmat edustavat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:tä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tilintarkastusrengas Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa psyykkisesti pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Säätiön sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt. Toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan HT Kai Salmivuorta ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilaa tilikaudeksi 2019, molemmat toimivat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:ssä. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tilintarkastusrengas Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, tarkastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

Lilinkotisäätiö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566