Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Lehtisen ja Juhani Strandénin sekä varatarkastajaksi Iida Haglundin.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566