Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Ilmoitusasiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelun aikataulu ja kertomukseen liittyvä tiedottaminen

Johtava tuloksellisuustarkastaja esittelee vuoden 2017 arviointien edistymistä ja arviointikertomuksen valmistelun aikataulua.

Lisäksi va. tarkastusjohtaja esittelee arviointikertomukseen liittyvää tiedottamista.

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien seminaari

Seminaari järjestetään 29.11.2018 klo 11.30-16. Järjestämisvastuussa on Vantaan ulkoinen tarkastus. Ohjelma on valmisteilla ja siihen on mahdollista tehdä aihe-ehdotuksia. Va. tarkastusjohtaja esittelee asiaa.

Helsingin tytäryhteisöjen tilintarkastuksen järjestäminen

Va. tarkastusjohtaja esittelee asiaa.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566