Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että puheenjohtajan ja tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 6.3-19.3.2018 ei ollut.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566