Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2012

1 (1)

Sosiaalilautakunta

 

 

 

 

Sosj/18

 

29.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 223

Sosiaalilautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Moision ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee moniammatillisen matalan kynnyksen palvelupaikan perustamista

Pöydälle 15.5.2012

HEL 2012-004325 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Helsingin turvallisuusohjelman valmistelun 2010–2013 yhteydessä oli lähisuhdeväkivallan ehkäisemistä ja vähentämistä valmistelevan työryhmän tehtävänä laatia toimenpide-ehdotus lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Työryhmän ehdotuksesta kaupunginjohtaja asetti toimintakaudelle 2011–2014 lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi työskentelevän työryhmän. Työryhmässä on laaja edustus eri viranomaisista ja järjestöistä. Työryhmän tehtävä on edistää valtakunnallisten oppaiden, suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta sekä päivittää sosiaalivirastossa laaditun oppaan lähisuhdeväkivallan uhreja ja tekijöitä työssään kohtaaville, ja tämän jälkeen huolehtii oppaan jatkuvasta päivittämisestä.

Sosiaalivirastossa julkaistiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän päivittämä opas kaupungin työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi 1.11.2011.

Sosiaalivirasto on järjestänyt lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta sekä kohdennettuna intensiivikoulutuksena että laajana kaikille työntekijöille kohdennettuna koulutuksena. Sosiaalivirastossa on päivitetty poliisin virka-apuohje ja lasten pahoinpitelyä koskevat ohjeet vuonna 2011.

Sosiaalivirastossa on kehitetty osaamista ja tukipalveluja lähisuhdeväkivallan uhreille. Perheneuvolan alkuarviointikäytännön kehittämisen myötä kaikki asiakkaat pääsevät palveluun 2-4 viikon sisällä. Kiireellisissä tilanteissa asiakas pääsee perheneuvolapalveluun viikon sisällä. Kuluvan vuoden budjettiin saadun lisämäärärahan turvin on perheneuvola pystynyt hieman vahvistamaan pari- ja perheterapian henkilöstöresurssia parisuhdeongelmiin tarjolla olevan avun määrän lisäämiseksi. Lastensuojelun avohuollon päivystykseen voi ottaa yhteyttä kaikkia arkipäivinä virka-aikaan, ja virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden.

Pääkaupunkiseudun turvakoti tarjoaa tukea ja palveluja ympäri vuorokauden väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneille. Turvakotiin voi ottaa yhteyttä ja hakeutua ilman erillistä lähetettä. Helsingissä toimii useita järjestöjä (mm. Naisten linja. Rikosuhripäivystys, SOS-kriisikeskus, SPR ja Monika-naiset), jotka tarjoavat matalan kynnyksen palveluja, tukea ja neuvontaa väkivaltaa kokeneille naisille.

Sosiaalivirasto tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja lähisuhdevaltaa kokeneiden tukemiseksi.

Valtakunnallisessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa ohjelmassa edellytetään alueellisten lähisuhdeväkivallan osaamiskeskusten perustamista vuoteen 2015 mennessä.

Sosiaalilautakunta katsoo, että matalan kynnyksen palveluiden parantaminen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on tarpeellista valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, vaikka erillistä määrärahaa ei sille tämän vuoden 2013 talousarvion puitteissa ole osoittaa. Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön mm. neuvolan ja terveyskeskuksen kanssa ja yhteisten työmenetelmien kehittämisen monipuoliseen ja nopeaan lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen ja uhrien auttamiseen.

Terveyskeskusten työntekijät ovat saaneet koulutusta lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Terveyskeskus oli myös mukana laatimassa opasta kaupungin työntekijöille lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi väkivallan uhrien auttamiseksi. Terveyslautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2013 ei ole varattu määrärahaa matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa asiantuntemuksen, osaamisen ja yhteistyön lisäämisen lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa ja uhrien auttamisessa.

Sosiaalilautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2013 ei ole varattu määrärahaa matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamiseksi väkivaltaa kokeneille naisille.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotusten pohjalta valmistellaan syksyllä uusien organisaatiomallien mukainen talousarvio organisaatiouudistuksen kokonaisuudesta päättämisen jälkeen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään esittelijän päätösehdotuksen kahdeksannen, sanoilla "Sosiaalivirasto tekee tiivistä yhteistyötä" alkavan kappaleen jälkeen uusi kappale:
"Valtakunnallisessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa ohjelmassa edellytetään alueellisten lähisuhdeväkivallan osaamiskeskusten perustamista vuoteen 2015 mennessä."

Lisäksi muutetaan esittelijän päätösehdotuksen yhdeksännen kappaleen ensimmäinen lause "Sosiaalilautakunta ei pidä tarpeellisena erillisen matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamista" kuulumaan seuraavasti:
"Sosiaalilautakunta katsoo, että matalan kynnyksen palveluiden parantaminen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on tarpeellista valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, vaikka erillistä määrärahaa ei sille tämän vuoden 2013 talousarvion puitteissa ole osoittaa."

Kannattajat: Sirkku Ingervo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään esittelijän päätösehdotuksen kahdeksannen, sanoilla "Sosiaalivirasto tekee tiivistä yhteistyötä" alkavan kappaleen jälkeen uusi kappale:
"Valtakunnallisessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa ohjelmassa edellytetään alueellisten lähisuhdeväkivallan osaamiskeskusten perustamista vuoteen 2015 mennessä."

Lisäksi muutetaan esittelijän päätösehdotuksen yhdeksännen kappaleen ensimmäinen lause "Sosiaalilautakunta ei pidä tarpeellisena erillisen matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamista" kuulumaan seuraavasti:
"Sosiaalilautakunta katsoo, että matalan kynnyksen palveluiden parantaminen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on tarpeellista valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, vaikka erillistä määrärahaa ei sille tämän vuoden 2013 talousarvion puitteissa ole osoittaa."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Gunvor Brettschneider, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Jaana Pelkonen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11-0.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Maria Kahila, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-004325 Moisio Elina talousarvioaloite 14.3.2012 asia 17

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättänee antaa talousarvioaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Helsingin turvallisuusohjelman valmistelun 2010–2013 yhteydessä oli lähisuhdeväkivallan ehkäisemistä ja vähentämistä valmistelevan työryhmän tehtävänä laatia toimenpide-ehdotus lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Työryhmän ehdotuksesta kaupunginjohtaja asetti toimintakaudelle 2011–2014 lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi työskentelevän työryhmän. Työryhmässä on laaja edustus eri viranomaisista ja järjestöistä. Työryhmän tehtävä on edistää valtakunnallisten oppaiden, suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta sekä päivittää sosiaalivirastossa laaditun oppaan lähisuhdeväkivallan uhreja ja tekijöitä työssään kohtaaville, ja tämän jälkeen huolehtii oppaan jatkuvasta päivittämisestä.

Sosiaalivirastossa julkaistiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän päivittämä opas kaupungin työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi 1.11.2011.

Sosiaalivirasto on järjestänyt lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta sekä kohdennettuna intensiivikoulutuksena että laajana kaikille työntekijöille kohdennettuna koulutuksena. Sosiaalivirastossa on päivitetty poliisin virka-apuohje ja lasten pahoinpitelyä koskevat ohjeet vuonna 2011.

Sosiaalivirastossa on kehitetty osaamista ja tukipalveluja lähisuhdeväkivallan uhreille. Perheneuvolan alkuarviointikäytännön kehittämisen myötä kaikki asiakkaat pääsevät palveluun 2-4 viikon sisällä. Kiireellisissä tilanteissa asiakas pääsee perheneuvolapalveluun viikon sisällä. Kuluvan vuoden budjettiin saadun lisämäärärahan turvin on perheneuvola pystynyt hieman vahvistamaan pari- ja perheterapian henkilöstöresurssia parisuhdeongelmiin tarjolla olevan avun määrän lisäämiseksi. Lastensuojelun avohuollon päivystykseen voi ottaa yhteyttä kaikkia arkipäivinä virka-aikaan, ja virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden.

Pääkaupunkiseudun turvakoti tarjoaa tukea ja palveluja ympäri vuorokauden väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneille. Turvakotiin voi ottaa yhteyttä ja hakeutua ilman erillistä lähetettä. Helsingissä toimii useita järjestöjä (mm. Naisten linja. Rikosuhripäivystys, SOS-kriisikeskus, SPR ja Monika-naiset), jotka tarjoavat matalan kynnyksen palveluja, tukea ja neuvontaa väkivaltaa kokeneille naisille.

Sosiaalivirasto tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja lähisuhdevaltaa kokeneiden tukemiseksi.

Sosiaalilautakunta ei pidä tarpeellisena erillisen matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamista. Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön mm. neuvolan ja terveyskeskuksen kanssa ja yhteisten työmenetelmien kehittämisen monipuoliseen ja nopeaan lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen ja uhrien auttamiseen.

Terveyskeskusten työntekijät ovat saaneet koulutusta lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Terveyskeskus oli myös mukana laatimassa opasta kaupungin työntekijöille lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi väkivallan uhrien auttamiseksi. Terveyslautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2013 ei ole varattu määrärahaa matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa asiantuntemuksen, osaamisen ja yhteistyön lisäämisen lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa ja uhrien auttamisessa.

Sosiaalilautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2013 ei ole varattu määrärahaa matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamiseksi väkivaltaa kokeneille naisille.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotusten pohjalta valmistellaan syksyllä uusien organisaatiomallien mukainen talousarvio organisaatiouudistuksen kokonaisuudesta päättämisen jälkeen.

Esittelijä

 

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt sosiaalilautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle 25.5.2012 mennessä valtuutettu Elina Moision ym. 14.3.2012 tekemästä talousarvioaloitteesta, jossa esitetään määrärahan varaamista moniammatillisen matalan kynnyksen palvelupaikan perustamiseksi väkivaltaa kokeneille naisille.

Lausuntoa on pyydetty myös terveyslautakunnalta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Maria Kahila, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-004325 Moisio Elina talousarvioaloite 14.3.2012 asia 17

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Päätöshistoria

Terveyslautakunta 22.05.2012 § 130

Pöydälle 22.05.2012

HEL 2012-004325 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 178

Pöydälle 15.05.2012

HEL 2012-004325 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Maria Kahila, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 7000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 4011

0201256-6

FI5780001300061638

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 00530

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalivirasto@hel.fi

www.hel.fi/sosv

+358 9 310 43717

 

FI02012566