Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 18.12.2018 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin ja varatarkastajaksi jäsen Sandra Hagmanin.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

 

 

3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019 pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetusta ehdotuksesta poiketen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotukseen alla olevat vastaehdotukset 6 ja 7 sekä liitteenä olevaan käyttösuunnitelmaan vastaehdotukset  1, 3, 5 ja 8.

Käsittely

- Esityksen muutos
Esittelijä teki ennen asian käsittelyä liitteenä 1 olevaan käyttösuunnitelmaan seuraavat muutokset:

1) sivun 12 kuudennen kappaleen toinen virke muutetaan muotoon: "Omaishoidon kotiin myönnettävän niin sanotun tuntilomituksen tuntimäärä nousee 12 tuntiin vuorokaudessa vuoden 2019 alusta alkaen."

2) sivun 3 viidennen kappaleen ensimmäisen virke muutetaan muotoon: "Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti kokeilujen kautta palvelujaan yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia."

3) sivun 11 lopusta alkavan kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Sen lisäksi lisätään pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista 50-60 paikan verran".

- Vastaehdotus 1
Jäsen Mari Rantanen teki Sami Heistaron kannattamana vastaehdotuksen, että liitteenä olevan käyttösuunnitelman sivun 11 kappaleen seitsemän toisen lauseen perään lisätään: "Huolehdimme samalla siitä, että ikääntyneiden palveluissa on tarjolla riittävästi palveluasumista ja laitoshoitoa kotihoidon rinnalla yksilöllisen hoidon ja hoivan tarpeen mukaan."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Vastaehdotus 2
Jäsen Mari Rantanen vastaehdotuksen, että liitteenä olevan käyttösuunnitelman sivulta 15 poistetaan kuudes kappale:
Kiinnitämme huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa niin sanotut paperittomat henkilöt. Kiireellisen hoidon lisäksi varmistamme paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille tarjotaan laajat terveydenhuollon palvelut kuten helsinkiläisille. Sosiaali ja terveysministeriön kunnille antaman ohjeen mukaan tuotamme itse turvapaikanhakijoiden neuvolapalvelut ja perustamme keskitetyn neuvolayksikön paperittomille ja turvapaikanhakijoille.

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

- Vastaehdotus 3
Jäsen Mari Rantanen teki jäsen Sami Heistaron kannattamana vastaehdotuksen, että liitteenä olevan käyttösuunnitelman sivulle 20 kappaleen 5 perään lisätään: "Varmistamme kuitenkin ikääntyneiden palveluiden saatavuuden myös perinteisillä yhteydenottomenetelmillä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Vastaehdotus 4
Jäsen Mari Rantanen teki vastaehdotuksen, että liitteenä olevan käyttösuunnitelman sivulta 15  kappaleesta seitsemän paperiton termi muotoon laittomasti maassa oleva ja poistetaan kappaleen viimeinen lause "Lisäämme paperittomiin liittyvää viestintää, neuvontaa ja koulutusta."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

- Vastaehdotus 5
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Kati Juvan kannattamana vastaehdotuksen, että liitteenä olevan käyttösuunnitelman sivun yhdeksän ensimmäisen kappaleen perään lisätään lause: "Suunniteltavissa uusissa tiloissa selvitetään vielä tarkemmin niiden saavutettavuutta alueellisesti myös lastenvaunujen, pyörätuolin ja rollaattorien kanssa liikkuville sekä hyödynnetään jalkautuvia työmalleja."

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Vastaehdotus 6
Jäsen Sami Heistaro teki Mukhtar Abibin kannattamana vastaehdotuksen, että päätösehdotuksen loppuun lisätään: "Lisäksi hyväksyessään käyttösuunnitelman vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala huolehtii siitä, että erilaisten yksittäisten tehtävien, toimintojen tai potilasryhmien hoitovastuun siirtyessä mahdollisesti työnjaollisesti HUS:sta Helsingin kaupungin vastuulle huolehditaan myös riittävien resurssien siirtymisestä."

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Vastaehdotus 7
Jäsen Sami Heistaro Mukhtar Abibin kannattamana vastaehdotuksen, että päätösehdotuksen loppuun lisätään: "Lautakunta edellyttää kevättalvella 2019 myös erillistä selvitystä terveysasematoiminnasta ja sen kehittämisestä. Selvityksen tulee käsittää kokemukset (ml. asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset) uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnallisesta konseptista sekä antaa katsaus konseptin kehittämis- ja jatkojalkautussuunnitelmista sekä arvio nykyisen palveluverkkosuunnitelman ajankohtaisuudesta. Lisäksi selvityksen tulee sisältää kuvaus erilaisten terveysasemapalveluiden saatavuuteen liittyvistä haasteista ja niihin vastaamisesta."

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Vastaehdotus 8
Jäsen Sami Heistaro Mukhtar Abibin kannattamana vastaehdotuksen, että liitteenä olevan käyttösuunnitelman sivulle 14 toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään: "Lisäksi toimiala selvittää, tarvittaessa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, keinoja sujuvoittaa mielenterveyskuntoutujien hoitoketjuja niin, että kuntoutujien ei tarvitse odottaa jatkokuntoutumispaikkaa hoidon ja kuntoutumisen kannalta epätarkoituksenmukaisilla ja kalliilla sairaalapaikoilla."

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

2

Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 (muutettu 13.12.2018)

3

Laki- ja työnjaonmuutokset

4

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019

5

Muut toiminnalliset tavoitteet 2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian jäsen Sami Heistaron pyynnöstä pöydälle.

Liitteet

1

Keskustan THK_HS 04122018

2

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

3

Liite 2 Keskustan THK_ tarveselvitys

4

Liite 3 THK_Tilaohjelma

5

Liite 4 Rakennusosat ja järjestelmät

6

Liite 5 Viitesuunnitelmat

7

Liite 6a Hankeaikataulu, yleinen

8

Liite 6b Hankeaikataulu, yksilöity

9

Liite 7 Valinnanvapaus_loppuraportti

10

Liite 8 Toteutusvaihtoehtoselvitys

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Suun terveydenhuollon Ruskeasuon toimintojen korvaavien tilojen (Haartmaninkatu 1) tarveselvitys pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Käsittely

- Esityksen muutos
Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluista neljänneksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause: "Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta sekä Herttoniemenrannan hammashoitolasta" muutetaan muotoon "Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta ja siirtyviä toimintoja vastaavasta määrästä nykyisiä toimitiloja".

Liitteet

1

Tarveselvitys_2018.12.4_Haartmanink 1

2

H1 hankesuunnitelma 20181123

 

6

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

 

7

Muutos sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2019 myöntämään lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevaan avustuspäätökseen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

09 Helsinki Human Rights Säätiön pyyntö 13.12.2018

2

HNMKY:n hallituksen pöytäkirjan ote 11.12.2018

3

09HHR-säätiön hallituksen pöytäkirjan ote 11.12.2018

4

09HHR-säätiön suostumus 16.12.2018

5

HNMKY ry:n sitoumus 17.12.2018

6

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

 

9

Sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo 1.1.2019 lukien pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran hakumenettelyn uusiminen ja viran väliaikainen hoitaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakijaluettelo

 

11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)  

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 18.12.2018

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi