Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.12.2018 § 318

HEL 2018-009089 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.12.2018 Pöydälle

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Saku Etholén on Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Vuosaaren paikallisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja (yhteisöjäävi, Hallintolaki 28.1 § 5 kohta) ja hän oli siten esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin jo edellisen asian kohdalla (tämän pöytäkirjan 317 §) ja jäsen Saku Etholén oli poistuneena kokoustilasta jo ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja siten myös asian koko käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi