Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2018

1 (5)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

Pöydälle 11.12.2018

HEL 2018-012325 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 €)                           Menot           Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut                               391 031         23 510

Terveys- ja päihdepalvelut                             283 541         23 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut            490 035         90 910

Hallinto- ja tukipalvelut                                     40 067           6 462

Toimialan yhteiset                                          219 854         10 575

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote-maakuntauudistus sekä HUS) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien vuoden 2019 toimintamenot ja tulot ovat tämän esityksen liitteenä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymään talousarvioon. Merkittävimmät muutokset päivystystoimintojen siirron lisäksi ovat vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut talousarviokohdalle Kaarlenkadun toimipisteen lakkautus 1.6.2019, jonka nettovaikutus on 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan on siirretty toimeentulotuen talousarviokohdan määrärahoista 3,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa lastensuojelun taloudelliseen avustamiseen ja 2,5 milj. euroa kriisiasumiseen).

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 talousarvio on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 €)

 

Menot

2 109 125

Tulot

178 040

 

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 €)

 

Menot

1 424 528

Tulot

156 807

 

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 €)

 

Menot

14 600

Tulot

3 102

 

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 €)

 

Menot

15 679

Tulot

16 751

Toimintakate

1 072

 

5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus

(1000 €)

 

Menot

9 794

Tulot

1 380

Toimintakate

-8 414

 

5 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 €)

 

Menot

644 524

 

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 €)

 

Menot, yht.

11 950

8050501

 

Tietotekniikkahankinnat

6 600

8050502

 

Muut hankinnat

5 350

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti ja Sote-maakuntauudistus) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 29.10.2018 esittämä 13 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti se kohdennetaan etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, terveysasemien saatavuuden parantamiseen, sosiaalityön mitoitusten parantamiseen lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa sekä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja erityisesti nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi omaishoidon omaishoitajien asemaa ja jaksamista, ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa, lastensuojelua, sekä ruotsinkielisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja viestintää muun muassa uudella ruotsinkielisten palvelujen tiedottajalla. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle on kohdennettu 0,3 milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi ja 4,7 milj. euroa järjestelyerään.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2 sekä laki- ja työnjakomuutokset liitteenä 3.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan, henkilöstön ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma jakautuu toimialan erityispiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon: maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen taloudenpito sekä Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen uudistamisen jatkaminen, perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- ja monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien laajentaminen ja vakiinnuttaminen koko kaupunkiin, sähköisten palvelujen lisääminen, valmistautuminen Apotin käyttöönottoon sekä maakunta- ja sote -uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Keskeisiä tavoitteita ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen, eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikkumisen edistäminen sekä alueellisten erojen torjuminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ensimmäisen ennusteen helmikuun lopun tilanteesta huhtikuussa 2019. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti laajasti toimialalla syksyn 2018 aikana ja sitä sekä talousarviota on käsitelty muun muassa järjestöneuvottelukunnassa 23.11.2018 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 6.11. ja 30.11.2018. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaikissa palvelukokonaisuuksien ja hallinnon johtoryhmissä. Järjestöneuvottelukunta ei anna erikseen lausuntoa käyttösuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakasosallisuutta sekä asiakastarpeita paremmin vastaavien palvelujen kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta omassa palvelussaan vahvistetaan edelleen mm. digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, omahoitoa lisääviä, jalkautuvia sekä asiakkaan kotiin ja muuhun omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja uudistetaan.

Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä että lisäämällä digitaalisia ja sähköisiä palveluja.

Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen kanssa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

2

Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 (muutettu 13.12.2018)

3

Laki- ja työnjaonmuutokset

4

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019

5

Muut toiminnalliset tavoitteet 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566