Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 19.12.2017 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekatsaus 2017 pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätöksen loppuun, että lautakuntaan tuodaan ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekatsaus erikseen raportoituna jokavuotisen käyttösuunnitelman osana.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että katsauksesta tulee ilmetä, miten ruotsinkieliset asiakkaat on otettu huomioon palveluprosesseja kehitettäessä, palvelujen uudistamistyössä ja palveluverkoston suunnittelussa. Lisäksi siinä tulee kuvata, miten ruotsinkieliseille asiakkaille viestitään palveluista ja miten ruotsinkielisten palvelujen toimialatasoiselle työryhmälle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.


Käsittely

- Vastaehdotus 1
Jäsen Cecilia Ehrnrooth teki jäsen Daniel Sazonovin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöksen loppuun lisätään, että "sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakuntaan tuodaan ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekatsaus erikseen raportoituna jokavuotisen käyttösuunnitelman osana."

- Vastaehdotus 2
Jäsen Cecilia Ehrnrooth teki jäsen Daniel Sazonovin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöksen loppuun lisätään, että "katsauksesta tulee päätöksen mukaan ilmetä, miten ruotsinkieliset asiakkaat on otettu huomioon palveluprosesseja kehitettäessä, palvelujen uudistamistyössä ja palveluverkoston suunnittelussa. Lisäksi siinä tulee kuvata, miten ruotsinkieliseille asiakkaille viestitään palveluista ja miten ruotsinkielisten palvelujen toimialatasoiselle työryhmälle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet."

Molemmat jäsen Ehrnroothin vastaehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Ikääntyneiden asiakkaiden sekä ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

 

5

Palvelusetelin käyttöönotto lasten ja aikuisten toimintaterapian järjestämisessä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

6

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelma pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Sanna Vesikansan esittämän ja Sami Heistaron kannattaman vastaehdotuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan tehdään alla olevat muutokset.


Käsittely

- Vastaehdotus
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa teki jäsen Sami Heistaron kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan esitettyyn sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset. Lautakunta hyväksyi muutokset yksimielisesti.

Muutetaan liitteeseen 3 Lastensuojelun vahvistamiseen: laitoshoidon kustannuspaineiden kattamiseen 1,3 milj. euroa ja lastensuojelun avohuollon ja erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden tukemiseen 1,3 miljoonaa euroa. Lisäys otetaan kohdistamattomista lisämäärärahoista.

Lisäysehdotus sivulle 5, 1. kappaleen loppuun:

"Monisairaille, paljon palveluja tarvitseville asiakkaille osoitetaan vastuuhenkilö (asiakasvastaava), joka koordinoi asiakkaan kokonaishoitoa ja tukee asiakkaan omahoitoa."

Lisäysehdotus sivulle 5, 6. kappaleen loppuun:

”Päivystysten yhdistymisessä kiinnitetään erityistä huomiota vaihtuviin potilastietojärjestelmiin liittyvään toiminnan jatkuvuusriskiin sekä tähän liittyviin henkilöstön koulutustarpeisiin.”

Sivulle 7 kohtaan Vahvistamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden perustason palveluja lisätään seuraavat tekstit:

Vahvistamme lastensuojelussa ennalta ehkäisevää työtä lastensuojeluasiakkaiden määrän vähentämiseksi sitovien tavoitteiden mukaisesti. Ohjaamme resursseja erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeen, nuorten ohjaavaan sosiaalityöhön, lastenneuvoloiden vahvistamiseen positiivisen erityiskohtelun (PD) kriteereiden mukaisesti sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.

Lautakunnalle raportoidaan ennen talousarvioehdotusta huhtikuun loppuun mennessä lastensuojelun keskeisten tunnuslukujen muutoksia (minimi- ja maksimiarvoina keskiarvojen lisäksi, mm. sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien, lastensuojeluilmoitusten, sijoitusten ja lastensuojelun asiakasmäärien sekä henkilöstön kehitystä) sekä tuodaan suunnitelma lastensuojelun työntekijöiden työolosuhteiden kehittämisestä.

1 kappale lisätään ensimmäisen lauseen perään: …on käytössä uusi lapsiperheitä tukeva toimintamalli, mikä laajennetaan koko kaupunkiin. TÄSSÄ KÄYTETÄÄN HYVÄKSI ITÄKADUN PERHEKESKUSPILOTIN KOKEMUKSIA JA VARMISTETAAN NIIDEN HUOMIOON OTTAMINEN JATKOSUUNNITTELUSSA. Erityisiä …

Lisäys sivulle 5,  4. kappale: …Myös Itäkadun perhekeskuksessa jatketaan laajennettuja aukioloja. LAAJENNETTUJEN AUKIOLOAIKOJEN KÄYTTÖÄ SEURATAAN JA NIIDEN TOIMIVUUTTA ASIAKKAIDEN JA HENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA SELVITETÄÄN MM. SOPIVIMPIEN KELLONAIKOJEN VARMISTAMISEKSI. Kokemusten perusteella toteutetaan aukioloaikojen laajentaminen muihin palvelukeskuksiin.

Tämä lisäys siksi, että erityisesti neuvolatoiminnasta on tullut palautetta, että ajankohta 7 - 7.30 tai kovin myöhäinen ilta-aika ovat tosiasiassa hankalia sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Näin ollen sopivien täsmällisten aukioloaikojen löytäminen saattaa edellyttää vielä lisäarvioita.

Kehitämme myös lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja YHTEISTYÖSSÄ HUS:N SEKÄ KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN OPPILASHUOLLON  ja varhaisempaa hoidon tarpeen arviointia uudistaessamme palvelujamme.

Sivu 7: Edistämme helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia toiseksi kappaleeksi:
Edistämme ja tuemme omaishoitoa yhtenä mahdollisuutena monipuolisessa palveluvalikoimassamme

Sivu 7: Edistämme helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia toiseksi kappaleeksi:
Tuemme vammaisten ja heidän perheidensä elämää siten, että se on omiaan vahvistamaan yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaupungissamme ja yhteiskunnassa yleensä.

Lisäys sivun 8 viimeiseen kappaleeseen, uusi viimeinen lause:
Haluamme tavoittaa entistä paremmin ja aikaisemmin paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita ja auttaa heitä psykiatria- ja päihdepalvelujen osaamisella jo peruspalveluissa sekä asumis- ja päiväkeskuksissa. MADALLAMME KYNNYSTÄ HAKEUTUA MIELENTERVEYSPALVELUIHIN.

Lisäys sivulle 9: Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalahoitopäivien lisäksi seurataan viimeisen 12kk aikana toista tai useammatta kertaa sairaalahoitoon hakeutuvien (eli sairaalahoitoon palautuvien) avohoitopotilaiden määrää ja pyritään siihen, ettei se kasva.

Lisäys sivulle 9 toisen kappaleen jälkeen: Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi budjettipäätöksessään, että jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Tuodaan lautakunnalle selvitys huhtikuun loppuun 2018 mennessä, miten esimerkiksi HELppiSeniori on tukenut ja kehittänyt omaishoitoa ja kotihoitoa sekä edistänyt ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä niille ikäihmisille, jotka sitä tarvitsevat.

Lisäysehdotus sivulle 9, 4. kappaleen loppuun: "Jatkamme sotaveteraanien tuettua kotona kuntoutumista (TuKo)."

Lisäysehdotus sivulle 14, sote-uudistusta käsittelevän toisen kappaleen loppuun:
"Muutosjohtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön asemaan sekä palvelujärjestelmässä tapahtuvan sote-ammattilaisten koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseen.”

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelma (korjattu 14.12.2017)

2

Käyttösuunnitelman liite 1 Tulosbudjetit talousarviokohdittain (korjattu 14.12.2017)

3

Käyttösuunnitelman liite 2 Lisämäärärahan kohdennukset

4

Käyttösuunnitelman liite 3 Laki- ja työnjaon muutokset

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintoviraston pyynnöstä tehtyyn selvitykseen Helsingin kaupungin kotihoidon toiminnasta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta päätti äänin 11 - 2 jäsen Kati Juvan esityksestä ja jäsen Sandra Hagmanin kannattama lisätä lausunnon kahden viimeisen kappaleen väliin ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavan tekstin: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vuodelle 2018 on budjetissa lisätty kotihoidon ja kotikuntoutuksen määrärahoja 4 miljoonaa euroa. Lautakunta tulee seuraamaan tiivisti kotihoidon tilannetta."

Jäsen Leo Bergman jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: "Lausunto olisi pitänyt palauttaa valmisteluun siten, että lausunnossa otetaan tarkemmin huomioon Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnössään esittämät kysymykset ja kysymysten konteksti. Lausunnossa tulisi ottaa selkeämmin kantaa konkreettisiin väitettyihin epäkohtiin ja/tai niiden korjaamiseen."

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Jäsen Leo Bergman jäsen Mari Rantasen kannattamana seuraavan asian palautusehdotuksen: "Lautakunta palauttaa asian valmisteluun siten, että lausunnossa otetaan tarkemmin huomioon Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnössään esittämät kysymykset ja kysymysten konteksti. Lausunnossa tulisi ottaa selkeämmin kantaa konkreettisiin väitettyihin epäkohtiin ja/tai niiden korjaamiseen."

- Vastaehdotus 1
Jäsen Kati Juva teki jäsen Sandra Hagmanin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon kahden viimeisen kappaleen väliin ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vuodelle 2018 on budjetissa lisätty kotihoidon ja kotikuntoutuksen määrärahoja 4 miljoonaa euroa. Lautakunta tulee seuraamaan tiivisti kotihoidon tilannetta."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Bergman Leo
JAA: 11, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Aro Katju, Bergholm Tapio, Ehrnrooth Cecilia, Hagman Sandra, Heistaro Sami, Juva Kati, Kalliola Markus, Sazonov Daniel, Toijonen Karita, Tuure Tuomas, Vesikansa Sanna
EI: Bergman Leo, Rantanen Mari

Jäsen Leo Bergmanin palautusehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 2 - 11.
Jäsen Bergman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Juva Kati
JAA: 4, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Heistaro Sami, Kalliola Markus, Sazonov Daniel, Toijonen Karita
EI: Aro Katju, Bergholm Tapio, Bergman Leo, Ehrnrooth Cecilia, Hagman Sandra, Juva Kati, Rantanen Mari, Tuure Tuomas, Vesikansa Sanna

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 4.

Liitteet

1

Lausunnon ja selvityksen antaminen 10.10.2017

2

Selvitys Helsingin kaupungin kotihoidon toiminnasta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)  

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 19.12.2017

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi