Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 13.12.2016 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Laura Nordströmin ja varatarkastajaksi jäsen Gunvor Brettschneiderin.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 käyttösuunnitelma pdf html

 

Päätös
Lautakunta päätti vastoin esittelijän muuttamaa ehdotusta hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 käyttösuunnitelmaan lisättäväksi tai korjattavaksi alla olevissa vastaehdotuksissa 1 ja 3 - 7 esitetyt muutokset. Lautakunta hyväksyi alla olevista vastaehdotuksista kaikki muut, paitsi vastaehdotuksen kaksi.

Käsittely

- Esityksen muutos
Esittelijä muutti esitystään siten, että käyttösuunnitelman sivun 5 viimeisen kappaleen kolmanteen lauseeseen lisätään, että vapaapäiväoikeus laajeni koskemaan sopimusomaishoitajia. Alkuperäisessä esityksessä puhuttiin, että vapaapäiväoikeus laajeni koskemaan kaikkia omaishoitajia.

- Vastaehdotus 1
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara teki jäsen Anna Vuorjoen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelman kohtaan  3.6. Vetovoimaiset työyhteisöt lisätään seuraava teksti: "Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa lisätään entisestään mahdollistamalla heille osallistuminen alan koulutustilaisuuksiin, kuten kursseihin ja kongresseihin. Tähän varataan  0,2 milj euroa, jotta voidaan palkata sijaisia koulutuksen ajaksi."

- Vastaehdotus 2
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelman luvun 4.1. ensimmäisen kappaleen lopun teksti ”0,050 milj euroa maahanmuuttaja- ja erityislasten kouluterveydenhuoltoon” muutetaan kuulumaan muotoon ”0,5 milj euroa kouluterveydenhoitajien mitoituksen nostamiseen siten, että erityis- ja maahanmuuttajaoppilaiden vaatima suurempi resurssin tarve otetaan huomioon” ja että vastaavat luvut korjataan tämän mukaisesti muihin tarvittaviin kohtiin.

- Vastaehdotus 3
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelman sivun 6,  kappaleen 4, kolmannen virkkeen (= ”Hallitusohjelmassa on toisaalta linjaus kelpoisuusehtojen väljentämiseksi.”) loppuun lisätään: ”mutta nykyiset pätevyysvaatimukset ovat työn kannalta tarkoituksenmukaiset. Sote-virasto kehittää aktiivisesti keinoja rekrytoinnin
helpottamiseksi ja panostaa sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin.”

- Vastaehdotus 4
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelman sivun 6,  kappaleen 4 loppuun lisätään: ”Virasto selvittää mahdollisuuden tähän myös muualla kuin lastensuojelun sosiaalityössä.”

- Vastaehdotus 5
Jäsen Seija Muurinen Seija teki jäsen Laura Nordströmin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelma sivulle 19, ensimmäisen kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan muotoon: "Kaupunginhallituksen lisäämästä määrärahasta on kohdennettu 2 milj. euroa ikääntyneiden omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestämiseen, yhteensä 1 milj. euroa ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen ja sotaveteraanien ja muiden ikääntyneiden kotikuntoutukseen mm. lisäämällä fysioterapeuttien työpanosta sekä 2 milj. euroa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen kustannusten nousun kattamiseen."

- Vastaehdotus 6
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Leena Riittisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelman sivulle 15, kohdan 4.1. ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään seuraava teksti: " ja 0,5 milj. euroa neuvoloihin ja perheneuvoloihin jonoja lyhentämään ja Neuvola päiväkodissa -toimintamallin jatkon toteuttamiseksi siten, etteivät muun neuvolatyön resurssit heikkene. Perhekeskusmallin toiminnan aloittamisen jälkeen arvioidaan uudelleen perheneuvoloiden lisäresurssien tarve” ja että luvut korjataan tämän mukaisesti muihin tarvittaviin kohtiin (ml. päätösehdotukseen).

- Vastaehdotus 7
Puheenjohtaja Maija Anttila Maija jäsen Rene Hurstin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelmaan lisätään, että "virasto selvittää kouluterveydenhuollon terveydenhoitajamitoituksen perusteet ottaen huomioon asiasta annetut mitoitukset ja maahanmuuttajalasten tarvitsemat erityistarpeet ja varautuu niiden perusteella korjaamaan mitoitusta tarvittavissa määrin budjettilisäyseuroista."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 7 / Anttila Maija
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Vuorjoki Anna
JAA: 7, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Heistaro Sami, Hursti Rene, Muurinen Seija, Riittinen Leena, Vuorinen Markku
EI: Brettschneider Gunvor, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Rosenholm Marko, Vuorjoki Anna

Ensimmäisessä äänestyksessä laitettiin vastakkain puheenjohtaja Maija Anttilan tekemä vastaehdotus (= vastaehdotus 7) ja jäsen Anne Vuorjoen tekemä vastaehdotus (= vastaehdotus 2). Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti jäsen Anna Vuorjoen tekemän ehdotuksen äänin 7 - 6.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 / Anttila Maija
JAA: 0, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Brettschneider Gunvor, Heistaro Sami, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Muurinen Seija, Nordström Laura, Riittinen Leena, Rosenholm Marko, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 0.

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Vuorjoki Anna
JAA: 5, EI: 7, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Heistaro Sami, Muurinen Seija, Riittinen Leena
EI: Brettschneider Gunvor, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Rosenholm Marko, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Nordström Laura

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 5.

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 / Vuorjoki Anna
JAA: 6, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Heistaro Sami, Muurinen Seija, Riittinen Leena, Vuorinen Markku
EI: Brettschneider Gunvor, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Rosenholm Marko, Vuorjoki Anna

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 6.

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 / Nordström Laura
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 4, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa
EI: Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Riittinen Leena, Rosenholm Marko, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Brettschneider Gunvor, Heistaro Sami, Muurinen Seija, Vuorinen Markku

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 2.

Jäsen Seija Muurisen ja jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma 2017

2

Tulosbudjetti 2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2017 pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian jäsen Anna Vuorjoen pyynnöstä pöydälle.

 

6

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palvelujen seurantaraportti 2016 pdf html

 

Päätös
Lautakunta hyväksyi äänin 11 - 0 jäsen Gunvor Brettschneiderin vastaesityksen, jonka mukaan lautakunta päättää, että ruotsinkielisten sosiaali - ja terveyspalvelujen tilannekatsaus tuodaan lautakuntaan erillisenä raporttina vuoden 2018 käyttösuunnitelman osana. Tilannekatsauksessa tulee ilmetä miten ruotsinkielisiä asiakkaita on otettu huomioon palveluprosesseja kehitettäessä, palvelujen uudistamistyössä ja palveluverkoston suunnittelussa. Katsauksessa tulee myös ilmetä, miten ruotsinkielisten palvelujen virastotasoisen työryhmälle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Jäsen Gunvor Brettschneider teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan "lautakunta päättää että ruotsinkielisten sosiaali - ja terveyspalvelujen tilannekatsaus tuodaan lautakuntaan erillisenä raporttina vuoden 2018 käyttösuunnitelman osana. Tilannekatsauksessa tulee ilmetä miten ruotsinkielisiä asiakkaita on otettu huomioon palveluprosesseja kehitettäessä, palvelujen uudistamistyössä ja palveluverkoston suunnittelussa. Katsauksessa tulee myös ilmetä, miten ruotsinkielisten palvelujen virastotasoisen työryhmälle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Brettschneider Gunvor
JAA: 0, EI: 11, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Brettschneider Gunvor, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Riittinen Leena, Rosenholm Marko, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Heistaro Sami, Muurinen Seija

Jäsen Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 0.

Liitteet

1

Raportti ruotsin kielellä tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

 

8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta riittävistä resursseista asiakkaiden käyttöön tarkoitettuihin tietokoneisiin, laitteisiin sekä tekniseen tukeen Kontupisteessä ja Mellarissa pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta päätti äänin 11 - 0 hyväksyä jäsen Rene Hurstin vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon toiseen kappaleeseen lisätään, että "samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen ehkäisemistä."

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Jäsen Rene Hursti teki puheenjohtaja Maija Anttilan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon toiseen kappaleeseen lisätään, että "samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen ehkäisemistä."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hursti Rene
JAA: 0, EI: 11, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Brettschneider Gunvor, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Riittinen Leena, Rosenholm Marko, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Heistaro Sami, Muurinen Seija

Jäsen Rene Hurstin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 0.

Liitteet

1

Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 14.9.2016 asia 14

 

9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Rantasen ym. aloitteesta koskien kokemusasiantuntijoiden käyttöä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

 

10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan jäsenen tekemästä osaliitosesityksestä kuntarakennelain mukaan pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kuntajaon muuttamisesitys

2

Rysäkari, kartta

3

Rysäkarin linnake, saatekirje 3.11.2016

 

11

Terveysasemien johtajalääkärin viran täyttäminen määräaikaisesti, työavain 45-1126-16 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

 

12

Lääkärityövoiman vuokraaminen hankintapäätöksen oikaisuvaatimuksen käsittely pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon anestesiapalvelujen hankinnasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liite 1. Tarjouspyyntö

2

Liite 2.  Anestesiapalvelut palvelukuvaus

3

Liite 3. Medicomp Oy hankintaoikaisuvaatimus 23 11 2016

4

Liite 4. EMA Group Oy:n vastine oikaisuvaatimukseen 2 12 2016

5

Liite 5. Anestesiatilastot 2012-2015

6

Liite 6. Hygieniasuunnitelma

7

Liite 7. Anestesiahammashoidon nykyprosessi

8

Liite 8.  Kielitaidon osoittaminen

9

Liite 9. Sopimusluonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)  

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 13.12.2016

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi