Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/7

 

29.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen

HEL 2014-005457 T 05 00 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan 13.2.2007 30 § tekemän päätöksen ja muuttaa sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden matkamäärää kahdeksasta neljään yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa 1.9.2014 alkaen.

Esittelijän perustelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain 20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Tukea myönnetään pääsääntöisesti vanhusväestölle.

Sosiaalilautakunta päätti 13.2.2007 § 30 nostaa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkaoikeutta neljästä kahdeksaan yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa.

Vuonna 2013 yli neljän matka ylittäviä matkoja tehtiin sosiaalihuoltolain nojalla yhteensä 45 414 kappaletta, mikä tekee   noin 37 % kaikista sosiaalihuoltolain nojalla tehdyistä matkoista.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea saa 4900 asiakasta. Vuonna 2013 tehtiin yhteensä 122 952 yhdensuuntaista matkaa.

Pääkaupunkiseudun kunnissa on erilaiset käytännöt sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisessä. Espoossa ja Vantaalla käytössä on liukuma  2 - 12:een yhdensuuntaiselle matkalle kuukaudessa. Vertailua vaikeuttaa, että toisin kuin Helsingissä Espoossa ja Vantaalla on määritelty korvattavan matkan enimmäishinta. Espoossa yläraja on 21 euroa/matka ja Vantaalla 30 euroa/matka. Helsingissä ei ole vastaavia enimmäishintarajoitteita.

Kuljetuspalvelujen vuoden 2014 talousarvioennusteen mukainen ylitysuhka on 1,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen osalta on riski noin 1,3 miljoonan euron ylitykseen, mikä edellyttää asiakasmäärien ja matkamäärien kriteereiden uudelleen arviointia.

Vammaistyön tulosbudjetin raamissa pysyminen tänä vuonna ja palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Vammaistyön palveluista noin 95 % kuuluu kunnan ehdottoman järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin ne muodostavat asiakkaille subjektiivisen oikeuden palveluihin. 

Esitetyllä muutoksella sosiaali- ja terveysviraston menojen arvioidaan alenevan vuositasolla noin 1,4 milj. euroa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Poikonen, Vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 13.2.2007.

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566