Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/8

 

29.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Seulontamammografiatutkimusten kilpailutus

HEL 2014-002513 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seulontamammografiatutkimuksen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (339/2011) mukaan kunnan on järjestettävä rintasyöpäseulonta 50–69-vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille 20–26 kuukauden välein. Helsingissä mammografiaseulontaan kutsuttavia on vuosittain ollut noin 40 000 henkilöä ja kutsutuista tutkimuksiin on osallistunut 75–80 %.

Vuonna 2013 kutsuttuja oli 39 964 naista. Näistä  kuvaukseen osallistui 31 129, mikä oli 77,9 % kutsutuista. Lisätutkimuksia tehtiin 824 kuvatulle ( 2,7% kuvatuista).  Lähetteen kirurgiseen toimenpiteeseen sai 245 naista ( 0,79% kuvatuista) ja  rintasyöpä todettiin 179 tutkitulla (0,58% kuvatuista). 56 lähetteen saaneen potilaan tutkimustulokset eivät ole näissä luvuissa vielä mukana.

Helsingin kaupunki ja HUS-Kuvantaminen eivät tuota mammografiaseulontatutkimusta, joten palvelu on kilpailutettava. Helsingin kaupunki on hankkinut 1.1.2009 alkaen mammografiaseulontatutkimukset Terveystalo Oy:ltä. Sopimuskausi Terveystalo Oy:n kanssa päättyy 31.12.2014.

Tarjouskilpailu

Mammografiaseulontatutkimusten tuottamisesta järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoajille ja palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi asetettaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoksi on tämän asian liitteenä 1–3. Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa. Lisäksi palvelukuvauksen valmistelussa on käytetty hyväksi myös HUS:n asiantuntemusta.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi syksyn 2014 aikana.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavan riittävän laatutason eikä laadun osuutta ei ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen. Lisäksi kliinisen laadun asianmukainen etukäteisvertailu ei ole myöskään mahdollista.

Helsingin kaupungin palvelutarpeeseen nähden on tarkoituksenmukaista solmia ainoastaan tarjouskilpailun voittavan tarjoajan kanssa hankintasopimus.

Tehtävä sopimus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen takia palvelu kilpailutetaan kolmen vuoden sopimuskaudelle. Näin turvataan palvelu saatavuus mahdollisen organisaatiouudistuksen yli eli vuoden 2017 loppuun saakka. Lisäksi sopimuskautta voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahden vuoden jatkokaudella. Kilpailutuksen tuloksena syntyy hankintasopimus, joka on tarkoitus alkaa 1.1.2015.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö (H019-14, HEL2014-002513)

2

Palvelukuvaus (H019-14, HEL2014-002513)

3

Sopimusluonnos (H019-14, HEL2014-002513)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Terveys- ja päihdepalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kehittämisen ja toiminnan tuki

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talous- ja tukipalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankintakeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566