Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/12

 

29.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota seuraavia virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 17/22.4.2014

115 § Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-003194

Virastopäällikkö 18/25.4.2014

116 § Pitkäaikaishoidon enimmäismaksut vuonna 2014

117 § Ulkokuntalaisille annetusta päihdehuollon polikliinisesta palvelusta, korvaushoidosta ja laitoshoidosta perittävät korvaukset vuonna 2014

Virastopäällikkö 19/25.4.2014

119 § Ulkokuntalaisille annetusta kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät korvaukset vuonna 2014

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566