Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

HEL 2019-012480 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia koskevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen 1 mukaisesti siten, että se tulee voimaan 11.2.2020. Voimaan tullessaan päätös kumoaa edellisen hankintavaltuuksia koskevan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 314 (10.12.2019).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Atte Viinikka, yksikön päällikkö, puhelin: 040 664 3375

atte.viinikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintavaltuudet 11.2.2020 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 297 hyväksymän hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksia on tarve päivittää siltä osin, että hankintavaltuuksiin lisätään kehittämisen tuki -yksikön päällikkönä toimivalle hallintoylihoitajalle toimivalta päättää muiden palvelujen ja tavaroiden ostoista enintään 10 000 euroon asti.  

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Atte Viinikka, yksikön päällikkö, puhelin: 040 664 3375

atte.viinikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintavaltuudet 11.2.2020 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut

Päätöksenteon tuki

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2019 § 314

HEL 2019-012480 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia koskevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen kumoten samalla voimaan tullessaan edellisen päätöksen § 307 (20.11.2018).

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Atte Viinikka, päätöksenteon tuen päällikkö, ts. hankintapäällikkö, puhelin: 310 24660

atte.viinikka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566