Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (11)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Fitsign Oy:n oikaisuvaatimus kommunikaatio-opetuksen hankinnasta

HEL 2018-010332 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hyväksyä Fitsign Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan päätöstä 28.11.2019 § 45 vammaisten kommunikaatio-opetuksen hankinnasta ja kumota tehdyn hankintapäätöksen osa-alueen 4 ”Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille” osalta.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 4 kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

 1. Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100
 2. Suomen Tulkkauspalvelu Oy, pisteet 95,588
 3. Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347
 4. Käsitys Oy, pisteet 76,471
 5. Fitsign Oy, pisteet 72,222
 6. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 67,010
 7. Evantia Oy, pisteet 54,416
 8. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167
 9. Viparo Oy, pisteet 53,279
 10. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508
 11. Sandra Westerholm Oy, pisteet 46,763
 12. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko osa-alue 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Fitsign Oy

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Esitysteksti
Liite 1

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Espoon kaupunki kilpailutti Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien puolesta kommunikaatio-opetuksen hankinnan vammaiselle ja/tai hänen lähipiirilleen. Jokainen kunta tekee hankinnasta oman hankintapäätöksen ja omat sopimukset. 

Hankinta oli jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen. Mukautettuun puitejärjestelyyn valittiin osa-alueittain kaikki tarjouspyynnön mukaiset ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja teki 28.11.2019 § 45 päätöksen kommunikaatio-opetuksen hankinnasta vammaiselle ja/tai hänen lähipiirilleen. Hankintapäätöksessä osa-alueelle 4 ”Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille” mukautettuun puitejärjestelyyn valittiin etusijajärjestyksessä seuraavat palveluntuottajat:

 1. Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut
 2. Suomen Tulkkauspalvelu Oy
 3. Suomen CP-liitto ry
 4. Käsitys Oy
 5. Kuultava Mielenliike Oy
 6. Evantia Oy
 7. Tulkkaus Trilog Oy
 8. Viparo Oy
 9. Sivupersoona Oy
 10. Sandra Westerholm Oy
 11. Sinun Aika Oy

Oikaisuvaatimus

Fitsign Oy on 9.12.2019 lähettämässään oikaisuvaatimuksessa esittänyt, että hankintapäätöksellä tarjousten käsittelyssä ja vertailussa Fitsign Oy on osa-alueen 4 ”Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille” osalta sijoittunut sijalle 5, mutta Fitsign Oy:tä ei päätöksessä kuitenkaan ole valittu palveluntuottajaksi kyseiselle osa-alueelle. Hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa ei myöskään näy Fitsign Oy:n tarjouksessa osa-alueelle 4 ilmoittamaa hintaa, vaan ainoastaan sijoitus.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueittain valitaan kaikki tarjouspyynnön mukaiset ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat etusijajärjestyksessä.

Fitsign Oy on jättänyt tarjouksen osa-alueelle 4. Sen jättämä tarjous on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut edellytykset ja vastannut tarjouspyyntöä. Annetulla hankintapäätöksellä tarjousten käsittelyssä ja vertailussa on kerrottu, että Espoon hankintakeskus on vertaillut tarjoukset esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti.

Vertailussa tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti:

Osa-alue 4 ”Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille”:

 1. Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100
 2. Suomen Tulkkauspalvelu Oy, pisteet 95,588
 3. Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347
 4. Käsitys Oy, pisteet 76,471
 5. Fitsign Oy, pisteet 72,222
 6. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 67,010
 7. Evantia Oy, pisteet 54,416
 8. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167
 9. Viparo Oy, pisteet 53,279
 10. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508
 11. Sandra Westerholm Oy, pisteet 46,763
 12. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777

Hankintapäätöksessä ei kuitenkaan ole valittu osa-alueen 4 kohdalla Fitsign Oy:tä mukautetun puitejärjestelyn palveluntuottajaksi etusijajärjestyksessä sijalle 5, vaikka vertailussa todetun mukaisesti näin olisi tullut päättää. Lisäksi annetun hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa ei ole näkynyt osa-alueen 4 kohdalla Fitsign Oy:n osalta muuta tietoa kuin sijoitus vertailussa.

Edellä mainitusta syistä johtuen osa-alueelle 4 valitaan mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajaksi Fitsign Oy etusijajärjestyksessä sijalle 5, ja tarjousten vertailutaulukko laaditaan uudelleen osa-alueen 4 osalta sen puutteellisilta osin koskien Fitsign Oy:n kohtaa. Muilta osin vertailutaulukon tiedot ovat osa-alueen 4 osalta olleet oikein, ja muiden tarjoajien sijoitukset vertailupisteineen ovat olleet tehdyn vertailun mukaiset siten, kuin ne on annetun hankintapäätöksessä kuvattu.

Espoon hankintakeskus on laatinut vertailutaulukon osa-alueen 4 osalta uudelleen sen puutteellisilta osin koskien Fitsign Oy:n kohtaa. Vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 4 valitaan kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

 1. Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100
 2. Suomen Tulkkauspalvelu Oy, pisteet 95,588
 3. Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347
 4. Käsitys Oy, pisteet 76,471
 5. Fitsign Oy, pisteet 72,222
 6. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 67,010
 7. Evantia Oy, pisteet 54,416
 8. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167
 9. Viparo Oy, pisteet 53,279
 10. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508
 11. Sandra Westerholm Oy, pisteet 46,763
 12. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777

Hankintasopimus osa-alueen 4 osalta ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko osa-alue 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Fitsign Oy

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Esitysteksti
Liite 1

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 28.11.2019 § 45

HEL 2018-010332 T 02 08 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja päätti hankkia käydyn tarjouskilpailun perusteella kommunikaatio-opetusta vammaiselle ja/tai hänen lähipiirilleen seuraavilta palveluntuottajilta:

Evantia Oy

Fitsign Oy

Kuultava Mielenliike Oy

Käsitys Oy

Olivia kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut

Sandra Westerholm Oy Ab

Sinun Aika Oy

Sivupersoona Oy

Suomen CP-liitto ry

Suomen Tulkkauspalvelu Oy

Tulkkaus Trilog Oy

Viparo Oy

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo neljälle vuodelle on Helsingin kaupungin osalta 452.000 € (alv 0). Helsingin kaupunki ei sitoudu hankittaviin määriin sopimuskauden aikana, vaan palvelua ostetaan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena on kommunikaatio-opetuksen hankinta vammaiselle henkilölle ja/tai hänen lähipiirilleen.

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan tässä hankinnassa viittomakielen tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta asiakkaalle ja/tai lähipiirille.

Sopimuskauden on tarkoitus alkaa 1.1.2020 ja sopimus on toistaiseksi voimassa.

Tarjouskilpailu

Kyseessä on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteishankinta, jossa jokainen kunta tekee oman hankintapäätöksen ja sopimukset.

Espoon kaupunki on pyytänyt 7.10.2019 julkaistulla ja sittemmin 29.10.2019 korjatulla tarjouspyynnöllä tarjouksia kommunikaatio-opetuksen palveluhankintaan vammaiselle ja/tai hänen lähipiirilleen.

Hankinta on jaettu kuuteen osa-alueeseen:

1. Suomalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

2. Suomenruotsalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

3. Viitotun puheen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

4. Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

5. Kommunikaatiomenetelmien opetus kuulonäkövammaiselle asiakkaalle ja/tai lähipiirille

6. Kommunikaatiomenetelmien ja kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjaus puhevammaisen asiakkaan lähipiirille

Hankinta on toteutettu avoimena menettelynä. Mukautettuun puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain kaikki tarjouspyynnön mukaiset ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Kilpailutuksen perusteella palveluntuottajat asetetaan osa-alueittain etusijajärjestykseen halvimman hinnan mukaan.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidettiin tarjousta, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin. Vertailuhintana oli kokonaishinta.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Espoon hankintakeskus on tarkistanut tarjoajien vakuutukset tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten täyttämisestä. Kaikki tarjoajat olivat antaneet asianmukaiset vakuutukset siitä, että asetetut edellytykset täyttyvät.

Espoon hankintakeskus on tarkistanut tarjousten vastaavuuden tarjouspyyntöön.

Osa-alueella 5 oli edellytetty, että tarjoajalla tulee olla erikoistumiskoulutus kuurosokeudesta tai lisäkoulutusta opetettavasta kommunikaatiomenetelmästä.  Fitsign Oy ja Sandra Westerholm Oy Ab eivät täyttäneet edellytettyä koulutusvaatimusta, joten Fitsign Oy ja Sandra Westerholm Oy Ab:n tarjoukset olivat osa-alueella 5 tarjouspyynnön vastaisia ja ne suljetaan tältä osin tarjouskilpailun ulkopuolelle. 

Kaikki muut tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä ja etenivät tarjousten vertailuun.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Espoon hankintakeskus on vertaillut tarjoukset esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Vertailussa tarjoajat saivat vertailupisteitä osa-aluekohtaisesti seuraavasti:

Osa-alue 1 Suomalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

Palveluntuottajiksi osa-alueeseen 1 valitaan seuraavat palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 100

2. Viparo Oy, pisteet 98,361

3. Evantia Oy, pisteet 89,021

4. Sandra Westerholm Oy Ab, pisteet 86,331

5. Sinun Aika Oy, pisteet 80,819

6. Sivupersoona Oy, pisteet 79,470

Osa-alue 2 Suomenruotsalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille:

Palveluntuottajiksi osa-alueeseen 2 valitaan seuraavat palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Sandra Westerholm Oy Ab, pisteet 100

2. Sinun Aika Oy, pisteet 93,615

3. Viparo Oy, pisteet 85,802

 Osa-alue 3 Viitotun puheen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

Palveluntuottajiksi osa-alueeseen 3 valitaan seuraavat palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Käsitys Oy, pisteet 100

2. Fitsign Oy, pisteet 93

3. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 89,423

4. Evantia Oy, pisteet 77,857

5. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 77,50

6. Viparo Oy, pisteet 76,230

7. Sivupersoona Oy, pisteet 75,127

8. Sandra Westerholm Oy, pisteet 66,906

9. Sinun Aika Oy, pisteet 62,635

Osa-alue 4 Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille

Palveluntuottajiksi osa-alueeseen 4 valitaan seuraavat palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.

1. Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100

2. Suomen Tulkkauspalvelu Oy, pisteet 95,588

3. Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347

4. Käsitys Oy, pisteet 76,471

5. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 67,010

6. Evantia Oy, pisteet 54,416

7. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167

8. Viparo Oy, pisteet 53,279

9. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508

10. Sandra Westerholm Oy, pisteet 46,763

11. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777

Osa-alue 5 Kommunikaatiomenetelmien opetus kuulonäkövammaiselle asiakkaalle ja/tai lähipiirille

Palveluntuottajiksi osa-alueeseen 5 valitaan seuraavat palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 100

2. Evantia Oy, pisteet 94,955

3. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 91,428

4. Sinun Aika Oy, pisteet 86,207

5. Sivupersoona Oy, pisteet 84,768

6. Viparo Oy, pisteet 79,012

Osa-alue 6 Kommunikaatiomenetelmien ja kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjaus puhevammaisen asiakkaan lähipiirille

Palveluntuottajiksi osa-alueeseen 6 valitaan seuraavat palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Olivia kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100

2. Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347

3. Käsitys Oy, pisteet 76,471

4. Fitsign Oy, pisteet 72,222

5. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 65,065

6. Evantia Oy, pisteet 54,416

7. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167

8. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508

9. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777

Espoon hankintakeskus on tutkinut valituksi tulleiden yritysten osalta ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen varmistamiseksi, ettei tarjoajia rasita pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, ja että tarjoajat täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Valituksi tulleita ei rasita poissulkemisperuste ja ne täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Valitut palveluntuottajat eivät käytä alihankintaa palvelun tuottamisessa.

Sopimus ja palvelun tilaaminen

Palvelun tilaaminen sopimuskaudella tapahtuu sopimuksen liitteenä olevan Tilaus- ja laskutusohjeen mukaisesti.

Tilaaja avaa hankintamenettelyn aina tarvittaessa, kuitenkin enintään kerran kalenterivuodessa, mahdollistaakseen mahdollisten uusien tarjoajien mukaan pääsyn mukautettuun puitejärjestelyyn osa-aluekohtaisesti. Tilaaja ilmoittaa hankintamenettelyn avaamisesta HILMA:ssa tietopyynnöllä. Hankintamenettelyn uudelleen avaamisen yhteydessä osa-aluekohtainen etusijajärjestys voi muuttua.

Hankintamenettelyn uudelleen avaamisen yhteydessä tarjoaja, joka ei jättänyt tarjousta tai ei tullut valituksi hankintamenettelyyn ns. perustamisvaiheessa, voi päästä mukaan mukautettuun puitejärjestelyyn menettelyn uudelleen avaamisen yhteydessä. Ensimmäinen mahdollinen hankintamenettelyn uudelleen avaaminen on vuoden 2021 alussa.

Valittujen palvelutuottajien kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 20.11.2018, § 309.

Lisätiedot

Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566