Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (4)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020

HEL 2019-008766 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vuonna 2020 käytetään lautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion perintönä kaupungille saatujen kuolinpesien varoja enintään 2 828 000 euroa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin valtion perintönä saatuja kuolinpesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 13.1.2014 § 42 tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston (nykyisin sosiaali- ja terveystoimialan) voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuonna 2018, minkä vuoksi taseessa olleet valtion perintönä saadut varat tuloutettiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen (5 10 01) talousarviokohdalle. Vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa on merkintä, että vuoden 2018 muihin toimintatuottoihin on tuloutettu valtionperintöjä 4 516 673 euroa kirjauskäytännön muutoksen vuoksi, ja ne kaikki tulee käyttää avustuksiin järjestöille. Valtion perintöinä saadut tulot vaihtelevat vuosittain, minkä vuoksi aiempien vuosien tuloilla varaudutaan tuleviin avustuksiin.

Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarvion avustusliitteeseen (talousarvion liite 1) on kirjattu valtionperinnöistä jaettavien avustusten määrä, 2 400 000 euroa. Taso ei ole sitova, vaan valtion perinnöistä jaettavien avustusten määrä perustuu valtion perintöinä saatuihin tuloihin. Talousarvion liitteen määrä voidaan alittaa, jos tuloja ei ole riittävästi ja se voidaan ylittää, jos tuloja on kertynyt enemmän. Määrärahan suuruudesta päätettäessä tulee huomioida, että tulevien vuosien määrärahat perustuvat kertyneisiin tuloihin.

Vuoden 2019 alusta lähtien valtionperinnöt on kirjattu sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan tuloihin, kun valtionperintö maksetaan Helsingin kaupungille. Koska sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion sitova taso on menot, niin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle (5 10 01) voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta valtionperinnöistä myönnettyjen järjestöavustuksien verran. Ylitysoikeus perustuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin. Vuoden 2019 talousarvion määrärahojen ylitysesitys sisältää valtionperinnöistä jaettavat järjestöavustukset. Ylitysesityksen perusteluna on tältä osin valtion perinnöistä saadut tulot.

Vuonna 2019 on kuolinpesävaroista jaettu sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminä avustuksina järjestöille yhteensä 2 328 000 euroa. Lisäksi vuonna 2019 on maksettu 7.11.2019 mennessä kuolinpesien kuluja, sähkö- ynnä muita maksuja yhteensä 157 010 euroa.

Vuonna 2019 uusia valtionperintöjä on 7.11.2019 mennessä kertynyt 3 722 422 euroa. Voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveystoimialalla on vuoden 2019 lopussa kuolinpesävaroja yli 5 milj. euroa. Varojen kertymä vuonna 2019 on keskimääräistä kertymää suurempi ja sitä selittänee kuolinpesinä saatujen asuntojen vilkastunut realisointi ja näin saadut myyntitulot.

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 2020 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään 2 828 000 euroa. Summa on 500 000 euroa suurempi kuin vuonna 2019. Perusteluna summan suurentamiselle on kuolinpesärahavarojen edellä kuvattu kasvu. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee huolehtia siitä, että varoja käytetään suunnitelmallisesti ja siten, että kertymän mahdollisesti laskiessa tulevina vuosina, on varmistettu avustusvarojen riittävyys.

Esitykset avustusvarojen kohdentamisesta ovat tämän kokouksen esityslistalla.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 279

HEL 2019-008766 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.12.2019 Pöydälle

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566