Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (12)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 304

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2019-008755 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 208 200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 500 euroa niille ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020  toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa  huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:lle lisätään 6 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.

Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 208 200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 1
Leo Bergman

Ei-äänet: 12
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 12 - 1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustusesitykset Ikäihmiset (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

2

Avustusesitykset Ikäihmiset (esitys)

3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (esitys)

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 3.9.2013

6

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

7

Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustusta hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 202 200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 500 euroa niille ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020  toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa  huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä  asiointipalvelussa tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut. 

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa pienempi kuin edellisessä haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta oleellisia muutoksia. 

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.

Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä

Ltk

Tja

Yht

1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintukeminen (HEL 2019-008752)

21

16

37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (HEL 2019-008753)

20

22

42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (HEL 2019-008755)

8

22

30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-008757)

9

15

24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 2019-008761)

22

13

35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 2019-008762)

10

12

22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763)

15

7

22

8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)

3

-

3

Yhteensä

108

107

215

 

Tässä asiassa päätetään ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset (Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä avustuksia (8 kappaletta) haettiin yhteensä 304 130 euroa ja myönnettäväksi esitetään kahdeksalle hakemukselle 202 200 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustusesitykset Ikäihmiset (korjattu 4.12.2019)

2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (korjattu 4.12.2019)

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 3.9.2013

4

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

5

Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustusta hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 282

HEL 2019-008755 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.12.2019 Pöydälle

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566