Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (4)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

22.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Sosiaali- ja terveystoimialan raportti kaupunginhallitukselle 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

HEL 2018-009119 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan raportin kaupunginhallituksen 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen sosiaali- ja terveystoimialalla.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että erillismäärärahasta vuodelta 2019 säästyvä määräraha 290 400 euroa siirretään vuodelle 2020 käytettäväksi hankkeen jatkotoimenpiteisiin.

Käsittely

Idän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Sanna Salminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 24909

sanna.salminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Raportti 5 milj. euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

2

2ME-hanke lukuina ja tekoina - infograafi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 § 169 myöntää 5,0 milj. euron erillismäärärahan talousarviokohdasta (1 30 01) Kaupunginhallituksen käyttövarat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 2,0 milj. euroa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1,0 milj. euroa

Sosiaali- ja terveystoimiala 2,0 milj. euroa.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että hankkeen etenemisestä ja tuloksista raportoidaan lautakunnille ja kaupunginhallitukselle ennen vuoden 2018 budjettineuvotteluiden käynnistymistä ja säännöllisesti hankkeiden edetessä. Selvityksessä eritellään erityisesti, mitkä kaupungin omat toiminnot ovat tehokkaita nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen kannalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 13.2.2018 § 32 esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneet kaupunginhallituksen käyttövarat kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimessa 2 milj. euron osalta seuraavasti:

1. Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen kautta 1 700 000 euroa

2. Palvelut tutuiksi nuorille 140 000 euroa

3. Tieto ja teknologia kehittämisen tukena 100 000 euroa

4. Projektipäällikkö tukemaan edellä mainittua muutoskokonaisuutta 60 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.10.2018 § 252 esittää kaupunginhallitukselle, että erillismäärärahasta vuodelta 2018 säästyvä määräraha 1 272 693 euroa siirretään vuodelle 2019 käytettäväksi hankkeen jatkotoimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.2 2019 § 73 kaupunginhallituksen esityksestä myöntää sosiaali- ja terveystoimelle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen käyttämättömiä määrärahoja 1 272 700 euroa vuodelle 2019.

2ME-hanketta on jatkettu vuonna 2019 alkuperäisin kehittämistoimenpitein sosiaali- ja terveystoimen 16‒29-vuotiaiden nuorten palveluissa. Lisämäärärahaa on säästymässä vuoden 2019 lopussa yhteensä 290 400 euroa, jolla voidaan palkata 2ME-hankkeeseen vuodelle 2020 kuusi sosiaaliohjaajaa ja projektipäällikkö varmistamaan nuorten ajanvarauksettomia palveluja, viestinnän kehittämistä ja osallisuuden vahvistamista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Sanna Salminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 24909

sanna.salminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Raportti 5 milj. euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

2

2ME-hanke lukuina ja tekoina - infograafi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.10.2018 § 252

HEL 2018-009119 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan raportin kaupunginhallituksen 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen sosiaali- ja terveystoimialalla.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että erillismäärärahasta vuodelta 2018 säästyvä määräraha 1 272 693 euroa siirretään vuodelle 2019 käytettäväksi hankkeen jatkotoimenpiteisiin.

Käsittely

09.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Idän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Nanne Isokuortti, projektipäällikkö, puhelin: 310 24909

nanne.isokuortti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566