Helsingin kaupunki

Esityslista

8/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

23.4.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.04.2019 § 64

HEL 2019-003871 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.04.2019 Pöydälle

Vastaava hankintasihteeri Christian Ehnlund oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle jäsen Karita Toijosen ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Timo Lukkarinen, va. terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi