Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 346

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Sami Heistaron ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman, jonka huoneistoala on noin 9 650 htm² uudisrakennuksen osalta ja noin 1320 htm² Sähkötalon osalta. Arvio hankkeen kokonaisvuokrasta on 4,7 milj. euroa vuodessa. Lisäksi lautakunta antaa hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

”Hankesuunnitelma koskee keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukselle Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen paikalle rakennettavaa uudisrakennusta. Keskustan alueella tarvitaan monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut.

Koska kaikkia sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia palveluja ei ole mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen, sisältää hankesuunnitelma myös kaksi vaihtoehtoista ratkaisua näiden toimintojen sijoittumisesta viereiseen Sähkötaloon.

Uudisrakennus sijoittuu ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti ja rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaativaan paikkaan, nykyisen metroasemarakennuksen ja maanalaisten tilojen päälle sekä huoltopihan tilojen osalta Runeberginkadun katualueen alle.  Hankkeen rakentamisen riskinä on metron, sen järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröivän katualueen esteetön, turvallinen ja häiriötön käyttö, joiden toiminta tulee varmistaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Perustusten toteuttaminen metron tilojen läpi, monista kohdin louhittuun kallioon edellyttää erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen sijoittuva huoneistoala on noin 9 653 htm² ja Sähkötaloon sijoittuvien toimintojen huoneistoala on noin 1320 – 1330 htm² vaihtoehdosta riippuen. Vaihtoehdon 1 vuokra-arvio on 4,72 milj. euroa vuodessa ja vaihtoehdon 2 vuokra-arvio 4,63 milj. euroa vuodessa. Vuokrakustannuksiin on laskettu vain terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat. Lisäksi rakennukseen on suunnitteilla metron tiloja Liikennelaitos liikelaitoksen omistukseen. Liiketilojen omistus tulee mahdollisesti ulkopuoliselle taholle. 

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa noin 3,6 milj. euroa irtaimistohankintoihin, joita ovat sairaalalaitteet, varusteet, irtokalusteet ja tietoliikenteen päätelaitteet.

Hanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2023 osake- ja vuokrahankkeena.

Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. Hankesuunnitelman viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä asemakaavoituksen asiantuntijoiden kanssa. Kaavamuutosprosessi, kaavapäätös ja sen aikataulu ovat keskeinen riski hankkeen toteutumiselle.

Hankesuunnitteluvaiheessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalveluiden, pelastuslaitoksen, kaupunginmuseon ja Alvar Aalto -säätiön edustajia.

Esittelijän perustelut

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hanke perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014, § 347 päättämään palveluverkkosuunnitelmaan 2030, sen perustella laadittuun ja 22.5.2017 päivättyyn tarveselvitykseen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.6.2017, § 181 tekemään tarvepäätökseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 20.6.2017 Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen, jonka huoneistoala tarveselvitysvaiheessa oli noin 10 300 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 4,1 milj. euroa vuodessa. Rakennus on kaupunkikuvallisten reunaehtojen takia tarkemman suunnittelun myötä pienentynyt.  Arvio kustannuksista ja kokonaisvuokrasta on kasvanut suunnitelmien tarkentumisen ja rakennuskustannusten nousun takia. Uudessa vuokra-arviossa on mukana myös Sähkötalon tilat sekä hankesuunnitteluvaiheessa lisätyt laboratorion ja kuvantamisen tilat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti tarveselvityksen hyväksymisen yhteydessä, että hankesuunnitteluvaiheessa tehdään seuraavat selvitykset:

        Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti.

        Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.

        Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin.

        Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen).

Ensimmäinen ja toinen kohta ovat vielä auki sote-uudistuksen aikataulun muuttumisen takia. Kolmannesta ja neljännestä kohdasta on tehty selvitykset, jotka ovat hankesuunnitelman liitteenä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi hankesuunnitelmasta pyydetään lausunnot Helsingin Liikennelaitos liikelaitokselta (HKL), jonka metron liikenne- ja muita tiloja sisältyy hankesuunnitelmaan, sekä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalolta, jonka tiloja on suunniteltu osittain käytettäväksi terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan. Lisäksi hankesuunnitelmasta pyydetään elinkeinopoliittinen lausunto.

Hankesuunnitelma voidaan viedä päätettäväksi ehdolla, että elinkeinopoliittinen lausunto on myönteinen ja että Liikennelaitos liikelaitos ja Kiinteistöosakeyhtiö Sähkötalo antavat puoltavan lausunnon.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskustan THK_HS 04122018

2

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

3

Liite 2 Keskustan THK_ tarveselvitys

4

Liite 3 THK_Tilaohjelma

5

Liite 4 Rakennusosat ja järjestelmät

6

Liite 5 Viitesuunnitelmat

7

Liite 6a Hankeaikataulu, yleinen

8

Liite 6b Hankeaikataulu, yksilöity

9

Liite 7 Valinnanvapaus_loppuraportti

10

Liite 8 Toteutusvaihtoehtoselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.06.2017 § 181

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen (liite 1), jonka huoneistoala on noin 10 300 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 4,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että

-Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.

-Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."

-Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen).

Käsittely

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Projektinjohtaja Erja Erra ja johtava ylilääkäri Lars Rosengren olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja korvataan se seuraavalla lauseella: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”

Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Seija Muurinen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen)."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 4:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän, että esittelijän perustelujen loppuun (ja tarveselvitykseen) lisätään seuraava virke: "Selvitetään laboratoriotoiminnan tilojen tarjoaminen sekä apteekille varattavat vuokrattavat tilat samasta rakennuksesta. Kun keskus on tosiasiallisesti perusdiagnostiikkaan kykenevä röntgenin ja laboratorion osalta ja keskuksesta löytyy myös tarvittavat apteekkipalvelut, on keskus kilpailukykyinen tilanteessa, jossa valinnanvapaus astuu voimaan."

Vastaehdotus 4 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Saku Etholen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava kohta: "Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus tulee suunnitella siten, että Lauttasaaresta on jatkossakin saatavilla tavanomaiset ja usein tarvittavat terveys- ja sosiaalipalvelut. Myös Laakson alueen asukkaiden tulee saada vastaavat palvelut kohtuullisen matkan päästä."

Vastaehdotus 5 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Heidi Ahola: Ehdotan, että esittelijän perustelujen viimeisestä kappaleesta poistetaan seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja lisätään sen tilalle lause: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti ja siten, että kaupunkilaisten etäisyys palveluihin ei kasva kohtuuttomasti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”

Vastaehdotus 6 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1: (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja korvataan se seuraavalla lauseella: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 13 - 0.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen): Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Seija Muurinen): Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen)."

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.05.2017 Pöydälle

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

02.05.2017 Poistettiin

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566