Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 349

Muutos sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2019 myöntämään lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevaan avustuspäätökseen

HEL 2018-009089 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa 11.12.2018 (§ 334) tekemäänsä lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevaa avustuspäätöstä siten, että 09 Helsinki Human Rights Säätiön pyynnöstä sille myönnetty 80 000 euron avustus maksetaan Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:lle vuodelle 2019 edellyttäen, että avustuspäätöksen mukainen 09 Helsinki Human Rights Säätiön järjestämä Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminta siirtyy 1.1.2019 alkaen Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n järjestämäksi. Avustus kohdennetaan Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7‒16-vuotiaille lapsille ja nuorille Malmin alueella arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina.

Avustus myönnetään entisin ehdoin, jotka velvoittavat nyt Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:tä. Ehtojen mukaisesti:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä

- järjestön tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6 olevia avustusohjeita

- avustuksen saajan on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustus voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustuksen maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

09 Helsinki Human Rights Säätiön pyyntö 13.12.2018

2

HNMKY:n hallituksen pöytäkirjan ote 11.12.2018

3

09HHR-säätiön hallituksen pöytäkirjan ote 11.12.2018

4

09HHR-säätiön suostumus 16.12.2018

5

HNMKY ry:n sitoumus 17.12.2018

6

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

09 Helsinki Human Rights Säätiö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 6

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry.

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 11.12.2018 (§ 334) avustuksia vuodelle 2019 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Yksi avustuksen saajista oli 09 Helsinki Human Rights Säätiö (09HHR), jolle myönnettiin 80 000 euroa (hakemusnumero 1689225) Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7‒16-vuotiaille lapsille ja nuorille Malmin alueella arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina. Avustus oli suuruudeltaan ja kohdennukseltaan sama kuin vuodelle 2018.

09HHR-säätiön hallituksen puheenjohtaja lähetti 13.12.2018 sosiaali- ja terveystoimialalle kirjeen, joka on tämän esityslistan liitteenä 1. Siinä todettiin, että 09HHR-säätiön hallitus on 13.12.2018 päättänyt luovuttaa säätiön toiminnan Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n (HNMKY ry.) toiminnaksi 1.1.2019 alkaen. Kokouksen pöytäkirjanote on tämän esityslistan liitteenä 2. Päätöksen perusteena ovat taloudelliset syyt.

HNMKY ry:n hallitus on 11.12.2018 päättänyt ottaa toiminnat vastaan edellyttäen, että toiminnalle vuodelle 2019 myönnetyt avustukset on mahdollista siirtää HNMKY ry:lle ja avustukset määrällisesti vastaavat toimikauden 2018 avustusmääriä. Kokouksen pöytäkirjanote on tämän esityslistan liitteenä 3.

09HHR-säätiöltä saadun tiedon mukaan STEA on hyväksynyt järjestelyn avustamiensa toimintojen osalta.

Tämän päätöksen yhteydessä asia ratkaistaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämän avustuksen osalta. Asia edellyttää 09HHR-säätiön avustushakemuksen uutta käsittelyä, koska avustettavasta toiminnasta vastaava taho muuttuu. Lisäksi kaupungin avustusten myöntämistä koskevien ohjeiden kohdan 2.5 mukaan järjestö ei saa siirtää saamaansa avustusta muulle taholle. Ohje on tämän esityslistan liitteenä 6.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on jo usean vuoden ajan tukenut taloudellisesti 09HHR-säätiön Toiminnallisen kohtaamispaikan toimintaa myöntämällä avustuksia käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikan kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ja suuri osa toimintaan osallistuvista on maahanmuuttajataustaisia. Toiminta tukee sosiaali- ja terveystoimialan työtä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan jatkuminen on erittäin toivottavaa.

09HHR-säätiön luovuttaessa muun toimintansa mukana tämänkin toiminnan 1.1.2019 alkaen HNMKY ry:lle on asianmukaista, että 80 000 euron avustus maksetaan uudelle vastuujärjestölle. Näin varmistetaan kohtaamispaikan toiminnan jatkuvuus muutosvaiheessa sekä vuoden 2019 aikana. 09HHR-säätiöllä ei ole itsellään edellytyksiä käynnistää toimintaa vuoden 2019 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveystoimiala sai 16.12.2018 09HHR-säätiön hallituksen puheenjohtajalta sähköpostitse vahvistuksen siihen, että säätiö suostuu avustushakemuksensa uuteen käsittelyyn. Suostumus on tämän esityslistan liitteenä 4.

HNMKY ry:n pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja vahvistivat sähköpostitse 17.12.2018, että yhdistys sitoutuu käyttämään mahdollisen avustuksen avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Sitoumus on tämän esityslistan liitteenä 5.

HNMKY ry. on tunnettu ja vakavarainen järjestötoimija. Vuoden 2017 tilikauden tulos oli 1 569 249,64 euroa, kokonaiskustannukset 9 791 054,68 euroa, tase 31.12.2017 17 281 692,24 euroa, taseen oma pääoma 9 569 016,19 euroa ja omavaraisuusaste 55,37 %.

HNMKY ry. haki (hakemusnumero 1688677) sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta vuodelle 2019 vähävaraisten isien ja lasten hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintaan. Avustusta ei myönnetty 11.12.2018 (§ 334) ja perusteluna oli, että toimintaa voitaneen järjestää ilman tätä avustusta.

Avustuspäätöksestä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan 09HHR-säätiölle ja HNMKY ry:lle kirjeellä. 

Kaupunginhallituksen avustusohjeen mukaan myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000‒11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä.

Aikaisemman hyväksi todetun käytännön mukaisesti kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä.

Terveysvaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

09 Helsinki Human Rights Säätiön pyyntö 13.12.2018

2

HNMKY:n hallituksen pöytäkirjan ote 11.12.2018

3

09HHR-säätiön hallituksen pöytäkirjan ote 11.12.2018

4

09HHR-säätiön suostumus 16.12.2018

5

HNMKY ry:n sitoumus 17.12.2018

6

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

09 Helsinki Human Rights Säätiö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 6

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry.

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 6

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.12.2018 § 318

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566