Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 303

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2018-011150 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 2.1.2019 alkaen yksi rintamaveteraanien avokuntoutuksen järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti samalla palvelusetelin arvot.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 45min - 60 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 60min - 72 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 45min - 80,50 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 97,50 euroa

Jalkojen hoito rintamaveteraanille vastaanotolla 60 min - 55 euroa
Jalkojen hoito rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 82 euroa.

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarjoamansa sääntökirjan mukaiset palvelut Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon suuruisella hinnalla. Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rintamaveteraanien avokuntoutuksen hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Kunta saa rintamaveteraanikuntoutuksen järjestämiseen vuosittain valtion talousarviossa varatun määrärahan Valtiokonttorilta. Valtiokonttori myös ohjeistaa kuntia kuntoutuksen järjestämisessä.

Rintamaveteraanille voi avokuntoutuksena Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan järjestää mm. fysioterapiaa tai jalkojenhoitoa.

Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelut on kilpailutettu, perussopimuskausi ja tällä hetkellä voimassa oleva optiokausi mukaan lukien, ajalle 1.1.2015−31.12.2018. Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuottajia on tällä hetkellä 37.

Valtiokonttorin vuodelle 2017 myöntämistä varoista myönnettiin 580 rintamaveteraanille fysioterapiaa avokuntoutuksena hankintakustannusten ollessa n. 1 060 000 euroa. Fysioterapiaa hankittiin ostopalveluna kilpailutetuilta palveluntuottajilta ja poikkeustilanteessa yksilöllisin perustein sopimusten ulkopuolisilta palveluntuottajilta erillisillä maksusitoumuksilla.

Jalkojenhoitoa ei ole kilpailutettu ja rintamaveteraani on voinut saada jalkojen hoitoa tähän asti vain fysioterapiajakson yhteydessä.

Palvelusetelitoiminnan on tarkoitus rintamaveteraaneille järjestettävän fysioterapian osalta korvata pääosin ostopalvelutoiminta, joka on ollut tähän asti pääasiallinen järjestämismuoto. Ellei rintamaveteraani halua käyttää palveluseteliä, järjestetään palvelu suorahankintana.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelijärjestelmä lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palvelusetelituottajien määrää ei rajoiteta ja uusia palveluntuottajia voi ilmoittautua palvelusetelituottajaksi käyttöönoton jälkeenkin, toisin kuin kilpailutukseen perustuvassa hankintatavassa. Tämä takaa palvelujen riittävyyden. Palveluseteli tuo kilpailutuksen vaatineisiin fysioterapiahankintoihin nykyistä kevyemmän hallinnollisen menettelyn asiakkaan oikeuksia ja palvelun laatua heikentämättä.

Palvelusetelin arvo

Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 45min - 60 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 60min - 72 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 45min - 80 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 97 euroa
Jalkojen hoito rintamaveteraanille vastaanotolla 60 min - 55 euroa
Jalkojen hoito rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 82 euroa.

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarjoamansa sääntökirjan mukaiset palvelut Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon suuruisella hinnalla. Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta.

Kustannukset

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelusetelillä ei lisää palvelun hankintojen määrää, eikä muuta palvelun välittömiä palveluntuottajalle maksettavia kustannuksia. Asiakkaan yksilöllinen tarve (palvelun kesto ja käyntimäärä) vaikuttavat palvelun hintaan kuten muullakin tavalla järjestetyssä ostopalvelussa. Taloudellinen hyöty voidaan kuitenkin saavuttaa keventyneiden hallinnollisten menettelyjen seurauksena.

Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta.

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä.

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palvelusetelintuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen tuottamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden lisäämisellä on merkitystä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 284

HEL 2018-011150 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Johtava kuntoutussuunnittelija Minna Salmi oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa. Häntä kuultiin samassa yhteydessä myös fysioterapiapalvelujen ja lymfaterapiapalvelujen järjestämistä palvelusetelillä koskevissa asioissa (tämän pöytäkirjan § 285−286).

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566