Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Oikaisuvaatimus terveydenhuollon tutkimus- ja mittausvälineiden hankintaa koskevasta päätöksestä

HEL 2017-012869 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin perustein hylätä Alere Oy Ab:n tekemän oikaisuvaatimuksen Terveydenhuollon tutkimus- ja mittausvälineiden hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä § 97, 10.4.2018.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Oikaisuvaatimus Alere Oy Ab

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Alere Oy Ab on tehnyt 2.5.2018 hankintaoikaisuvaatimuksen  sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen § 97, 10.4.2018.

Alere Oy Ab Oy:n oikaisuvaatimus (liite 1) kohdistuu CRP mittauslaitteeseen ja siihen kuuluviin tuotteisiin (tarjouspyynnön positiot 179–183), erityisesti positioon 180.

Alere Oy Ab ilmoittaa oikaisuvaatimuksessaan, että tarjousten vertailutaulukossa on tarjotun CRP mittauslaitteen testin hinnaksi ilmoitettu erheellisesti 15 kappaleen testiliuskapakkauksen hinta, jolloin hintavertailussa Alere Oy Ab:n testiliuskan hinnaksi on tullut koko pakkauksen hinta, eikä yksittäisen testin hinta.

Lisäksi Alere Oy Ab katsoo oikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikön olisi tullut huomata tarjoajan ymmärtäneen väärin positioon 180 pyydetty hinta, ja vaatii nyt oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja terveyslautakuntaa oikaisemaan Alere Oy Ab:n tarjouksessaan ilmoittaman hinnan yksikköhinnaksi.

Oikaisuvaatimuksen hylkäyksen perusteet

Hankintapalvelut on tutustunut Alere Oy Ab:n oikaisuvaatimukseen ja toteaa, että:

- tarjoaja vastaa antamastaan tarjouksesta kaikilta osin

- tarjoajan tulee tutustua tarkasti tarjouspyyntöön ja siihen, millaisena yksikkönä hinnat tulee ilmoittaa

- pos. 180 hinta on pyydetty yksikköhintana

- tarjoajana Alere Oy Ab on itse ilmoittanut antamassaan tarjouksessaan testiliuskan hinnan pakkaushintana, eikä hankintayksikkö ole muuttanut vertailutaulukkoon tarjoajan antamaa hintaa millään tavoin

- hankintayksiköllä eikä sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole oikeutta muuttaa tarjoajan antamaa tarjousta.

Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 1397/2016) tulkinnan mukaan hankintayksikkö voi halutessaan pyytää tarjoajilta täsmennyksiä tarjoajien antamiin tietoihin silloin, kun kyseessä ovat tarjoajien asemaa ja kohtelua koskevat epäoleelliset puutteet, ristiriidat tai virheet. Hintojen osalta hankintayksiköllä on hankintalain mukaan mahdollisuus pyytää täsmennyksiä tilanteissa, joissa täsmennettävää hintaa ei käytetä tarjousvertailussa tai täsmennettävän hinnan vaikutus hintavertailussa on hyvin pieni.

Valinnan perusteena on ollut hinta 70 % ja laatu 30 %. Valittu toimittaja Orion Diagnostica Oy sai hinnasta vertailupisteitä 70 ja laadusta 20, eli vertailupisteet olivat yhteensä 90.

Alere Oy Ab sai hintavertailupisteitä 49,71 ja laatuvertailupisteitä 30, eli vertailupisteet olivat yhteensä 79,71.

Hankintapalvelut on tarkastanut vertailutaulukon ja laskenut Alere Oy Ab:n CRP-mittauslaitteen kohderyhmän vertailupisteet oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla. Hankintayksikkö toteaa, että vaikka Alere Oy Ab olisi ilmoittanut tarjouksessaan testiliuskan hinnan pyydettynä yksikköhintana, niin Alere Oy Ab olisi kutenkin saanut yhteisvertailupisteitä vähemmän kuin kohderyhmän voittanut tarjoaja. Mikäli Alere Oy Ab olisi ilmoittanut tarjouksessaan testiliuskalle pyydetyn hinnan yksikköhintana, niin silloin Alere Oy Ab olisi saanut hintavertailupisteitä 52,60 ja laatupisteiden kanssa yhteenlasketut vertailupisteet olisivat olleet siinä tapauksessa 82,60.

Valittu toimittaja CRP-mittarin kohderyhmässä ei olisi muuttunut.

Hankintapalvelut toteaa, että Alere Oy Ab Oy:n oikaisuvaatimus ja siinä esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia ja oikaisuvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Hankintapäätös § 97, 10.4.2018 pysyy voimassa. Vertailutaulukkoon ei tule muutoksia, joten vertailutaulukkoa ei liitetä tämän päätöksen liitteeksi.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Oikaisuvaatimus Alere Oy Ab

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.04.2018 § 97

HEL 2017-012869 T 02 08 01 00

Päätös

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä terveydenhuollon tutkimus- ja mittauslaitteiden hankinnassa seuraavien tarjoajien tarjoukset ja solmia puitesopimukset seuraavien toimittajien kanssa:

- Berner Oy

- Itämeren Kauppasilta

- Medidyne Oy

- Med Kit Oy

- Mediq Suomi Oy

- Megra Oy

- OneMed Oy

- Orion Diagnostiikka Oy

- Otoplug Oy

- Pamark Oy

- Pedihealth Oy

- Seca Finland Oy

- Sharkmed Oy

- Suomen 3 M Oy.

Liitteenä olevasta vertailutaulukosta (liite 1) käyvät ilmi ne kohderyhmät ja positiot, joihin kukin tarjoaja on tullut valituksi puitesopimustoimittajaksi.

B. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566