Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma

HEL 2018-001244 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä seuraavan Kallion perhekeskuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman, jonka huoneistoala on 3 017,5 htm² ja arvio kokonaisvuokrasta 1 054 680 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen täydentää esittelijän perusteluja seuraavin lisäyksin:

-Lautakunta korostaa, että Itäkadun perhekeskuksen kokemusten perusteella Kallion perhekeskukseen on varattava riittävästi taustatyöskentelytiloja, mukaan lukien hiljaiset tilat, huolehdittava tilan- ja ajanvarausjärjestelmän toimivuudesta, jatkettava jalkautuvien palveluiden, kuten kotikäyntien kehittämistä, edistettävä HUS:n erikoissairaanhoidon jalkautumista perhekeskukseen ja vahvistettava tilojen lapsiystävällistä suunnittelua. Lopulliset aukioloajat varmistuvat Itäkadun kokemusten pohjalta.

-Lautakunta edellyttää, että erityisesti Herttoniemen kohdalla selvitetään vielä lähineuvolan tarve esimerkiksi lähineuvolakokeilulla (etäpiste tms.) tai muulla keinoin. Tässä yhteydessä selvitetään käyttäjien toiveet ja tarpeet lähineuvolan osalta.

Käsittely

Arkkitehti Anne Jaakkola oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään esittelijän perustelujen neljänneksi ja kolmanneksi viimeisen kappaleen väliin seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta korostaa, että Itäkadun perhekeskuksen kokemusten perusteella Kallion perhekeskukseen on varattava riittävästi taustatyöskentelytiloja, mukaan lukien hiljaiset tilat, huolehdittava tilan- ja ajanvarausjärjestelmän toimivuudesta, jatkettava jalkautuvien palveluiden, kuten kotikäyntien kehittämistä, edistettävä HUS:n erikoissairaanhoidon jalkautumista perhekeskukseen ja vahvistettava tilojen lapsiystävällistä suunnittelua. Lopulliset aukioloajat varmistuvat Itäkadun kokemusten pohjalta."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään esittelijän perustelujen neljänneksi ja kolmanneksi viimeisen kappaleen väliin seuraava kappale: "Lisäksi lautakunta edellyttää, että erityisesti Herttoniemen kohdalla selvitetään vielä lähineuvolan tarve esimerkiksi lähineuvolakokeilulla (etäpiste tms.) tai muulla keinoin. Tässä yhteydessä selvitetään käyttäjien toiveet ja tarpeet lähineuvolan osalta."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään esittelijän perustelujen neljänneksi ja kolmanneksi viimeisen kappaleen väliin seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta korostaa, että Itäkadun perhekeskuksen kokemusten perusteella Kallion perhekeskukseen on varattava riittävästi taustatyöskentelytiloja, mukaan lukien hiljaiset tilat, huolehdittava tilan- ja ajanvarausjärjestelmän toimivuudesta, jatkettava jalkautuvien palveluiden, kuten kotikäyntien kehittämistä, edistettävä HUS:n erikoissairaanhoidon jalkautumista perhekeskukseen ja vahvistettava tilojen lapsiystävällistä suunnittelua. Lopulliset aukioloajat varmistuvat Itäkadun kokemusten pohjalta."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, Sanna-Mari Oranen, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 10 - 0 (tyhjää 3).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Kati Juva): Lisätään esittelijän perustelujen neljänneksi ja kolmanneksi viimeisen kappaleen väliin seuraava kappale: "Lisäksi lautakunta edellyttää, että erityisesti Herttoniemen kohdalla selvitetään vielä lähineuvolan tarve esimerkiksi lähineuvolakokeilulla (etäpiste tms.) tai muulla keinoin. Tässä yhteydessä selvitetään käyttäjien toiveet ja tarpeet lähineuvolan osalta."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma (muokattu 5.3.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan Kallion perhekeskuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman, jonka huoneistoala on 3 017,5 htm² ja arvio kokonaisvuokrasta 1 054 680 euroa vuodessa.

Esittelijän perustelut

Arkkitehti Anne Jaakkola on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.10.2014 § 347 sosiaali- ja terveysviraston (nyk. sosiaali- ja terveystoimialan) palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit ”Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportin pääpiirteiden mukaisesti.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palveluverkko muodostuu perhekeskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista, monipuolisista palvelukeskuksista sekä niitä tukevista sähköisistä palveluista, muista lähipalveluista, kuten käyttäjien lähellä olevista lähineuvoloista, asiakkaan luo vietävistä palveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Asiakkaan kannalta ison palvelukeskuksen etuna on monipuolisten palvelujen hyvä saatavuus niiden ammattilaisten toimesta, joita asiakas kulloinkin tarvitsee. Iso keskus pystyy tarjoamaan kaikkia palveluja laajennettuna palveluaikana.

Hankkeessa Kallion virastotalon terveysaseman tilat muutetaan perhekeskukseksi, kun terveysasemapalvelut siirtyvät Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Perhekeskukseen kootaan kaikki lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelut keskitetysti samaan pisteeseen uuden toimintakonseptin mukaisesti.

Kallion terveysasemalta perhekeskukselle vapautuvat tilat sijoittuvat helposti saavutettavaan liikenteen solmukohtaan. Keskus on helposti ja nopeasti saavutettavissa eri suunnista metrolla, busseilla ja raitiovaunulla. Sinne on esteetön kulku liikuntarajoitteisia asiakkaita ajatellen.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisesti tulevat maakunta- ja sote-uudistukset. Tilat ovat monikäyttöisiä ja muuntojoustavia ja ne mahdollistavat sekä suoran valinnan sote-keskuksen että liikelaitoksen tai molempien erilaisia toimintoja. Tilojen käyttö tarkentuu, kun maakunta-, sote- ja valinnanvapauslainsäädännöt on hyväksytty ja kun tulevan Uudenmaan maakunnan tahtotila tarkentuu.

Kallion perhekeskukseen sijoittuvat seuraavat palvelut: äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut, alle kouluikäisten suun terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito, lapsiperheiden kotipalvelut, neuvolan psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaaliohjaus, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, terapeuttinen vauvaperhetyö, vammaisten sosiaalityön palvelut, puhe-, fysio- ja toimintaterapia sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki.

Kallion perhekeskukseen sijoitetaan myös koko kaupungin väestöä palvelevat keskitetyt ruotsinkieliset lapsiperheiden palvelut ja ruotsinkielinen vammaisten sosiaalityö samoin kuin terapeuttinen vauvaperhetyö.

Kallion perhekeskuksen toimintaa ovat myös lastensuojelun avohuollon ja perhetyön palvelut. Nämä toiminnot tulevat sijaitsemaan Kallion perhekeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi lastenpsykiatrian tiimi tukee Kallion perhekeskuksen toimintaa.

Kallion perhekeskuksessa otetaan käyttöön uudenlainen toimintamalli ja sitä tukevat muuntojoustavat tilaratkaisut. Toiminnalle uudistettavat tilat, tietotekniset järjestelmät ja toimintamallit mahdollistavat työtapojen kehittämisen vastaanottotyössä, moniammatillisessa yhteistyössä ja asiakkaan kokonaisvaltaisessa palvelussa. Uudet käyttöönotettavat tietojärjestelmät ovat keskeinen osa toimintakonseptia tilojen varauksessa, asiakkaiden ohjauksessa, ajanvarauksessa ja mobiileissa työskentelymuodoissa.

Toimintamallit on suunniteltu toimialan hyväksyttyjen ydinprosessien mukaan ja rakennuksessa hyödynnetään palvelujen tuotannossa laajennettua aukioloaikaa (arkisin klo 7−20).

Toimintaa siirretään Kallion perhekeskukseen ja tilat irtisanotaan viidestä kohteesta, joita ovat Dagmarinkatu 6 (lasten puheterapia), Petter Wetterintie 6 (vammaisten sosiaalityö), Siltasaarenkatu 11 (vauvaperhetyö), Malmin asematie 3 (vauvaperhetyö) ja Siltasaarenkatu 16 (perheneuvola, kotipalvelu ja sosiaaliohjaus) . Näiden kohteiden yhteenlaskettu neliömäärä on 3012 hum² ja vuosivuokra 626 257,80 euroa. Lisäksi toiminnan järjestelyjä ja keskittämistä Kallion perhekeskukseen tehdään 16 muussa kohteessa. Näistä tilat vapautuvat muiden sosiaali- ja terveystoimialan toimintojen käyttöön.

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, lääkintälaitteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen ja sekä muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi varaa yhteensä 300 000 euroa vuodelle 2018 ja 600 000 euroa vuodelle 2019.

ATK-hankintoihin sosiaali- ja terveystoimi varaa 200 000 euroa vuodelle 2018 ja 200 000 euroa vuodelle 2019.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma (muokattu 5.3.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 § 30

HEL 2018-001244 T 10 06 00

Kiinteistökartta 75 / 674497

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.03.2018 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Sirkku Ingervo: Jaosto jättää asian pöydälle.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hildén

Lisätiedot

Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.02.2018 § 46

HEL 2018-001244 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.02.2018 Pöydälle

Jäsen Saku Etholen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566