Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

HEL 2017-010915 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua syyskaudella vuonna 2018 seuraavasti:

        tiistaina 14.8.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 21.8.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 11.9.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 25.9.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 9.10.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 23.10.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 6.11.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 20.11.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 4.12.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 11.12.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 18.12.2018 klo 16.15 alkaen.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion virastotalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 29.11.2017 (§ 413) hyväksytyn hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Lisäksi saman luvun 3 §:n 3 momentin mukaan jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä siten, kuin kuntalaissa säädetään.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Hallintojohtaja

Hallintopäällikkö

Päätöksenteon tuki

Vahtimestarit

Tietohallinto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2017 § 279

HEL 2017-010915 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 2018 seuraavasti:

        tiistaina 16.1.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 30.1.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 13.2.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 27.2.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 13.3.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 27.3.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 10.4.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 24.4.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 8.5.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 22.5.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 5.6.2018 klo 16.15 alkaen

        tiistaina 19.6.2018 klo 16.15 alkaen.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion virastotalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566