Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 332

HEL 2017-011267 T 05 00 01

13.10.2017/ESAVI/6391/05.06.03/2017

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

12.12.2017 Pöydälle

Jäsen Leo Bergman pyysi esityksen pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi