Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 202

Vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintä

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti periä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:ltä takaisin 2 024,12 euroa vuodelle 2016 myönnetystä avustuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myönnettyjen avustusten käytön valvontaa edellyttävät kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011), jotka ovat tämän asian liitteenä 1. Ohjeiden kohdassa 10 todetaan, että ”jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu, valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, kuten asettaa määräaika ehdon täyttämiselle, huolehtia maksatuksen keskeyttämisestä tai jo suoritetun avustuksen takaisinperimisestä.”

Sosiaali- ja terveyslautakunta (15.12.2015, 373 §) ja sen delegoimana virastopäällikkö (18.12.2015, 208 §, 18.4.2016, 64 §, 25.10.2016, 160 §, 18.11.2016, 172 § ja 12.12.2016, 186 §) myönsivät yhdistyksille yhteensä 228 avustusta vuodelle 2016. Avustuspäätöksissä mainittiin, että avustus tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty ja että avustusta ei saa käyttää muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen.

Vuodelle 2016 myönnettyjen avustusten käytön valvonta tullaan pääosin tekemään syksyllä 2017 kun käsitellään yhdistysten avustushakemuksia vuodelle 2018. Hakemuksen mukana tulee toimittaa selvitys vuoden 2016 avustuksen käytöstä.

Asukastalotoimijoiden vuoden 2016 avustusten käytön erillinen valvonta

Kesän 2017 aikana toteutettiin erillinen avustuksen käytön valvonta niiden asukastalo- ja asukastoimijayhdistysten osalta, joille oli myönnetty vuodelle 2016 avustusta sosiaali- ja terveyslautakunnan tai virastopäällikön päätöksellä (23 avustusta). Tähän oli syynä se, että asukastalotoiminnan avustaminen keskitettiin kaupunginhallitukselle vuoden 2017 avustuksista alkaen, mutta avustusten käytön valvonta tulee tehdä myöntäjäorganisaatiossa vuoden 2016 avustuksiin saakka.

Valvonnan tuloksena on, että yksi avustus tulee osaksi periä takaisin seuraavin perustein:

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:lle myönnettiin 18 000 euroa vuodelle 2016 käytettäväksi kerhotilan tilakustannuksiin, ei retkiin ja juhliin. Yhdistyksen antaman selvityksen mukaan avustusta käytettiin tilakustannuksiin yhteensä 15 975,88 euroa ja muuhun, kuten virkistyskuluihin, 1 596,28 euroa sekä muuhun, ei myöskään päätöksen mukaiseen toimintaan, 302,76 euroa. Avustusta jäi käyttämättä 125,08 euroa.

Avustuksen käyttöselvitys hyväksytään kerhotilan tilakustannusten 15 975,88 euron osalta. Käyttöselvitystä ei hyväksytä muiden kustannusten 1 899,04 euroa osalta, koska ne eivät ole avustuspäätöksen mukaisia. Kaupungin ohjeen mukaan tämä summa sekä käyttämättä jäänyt osuus 125,08 euroa peritään takaisin eli yhteensä 2 024,12 euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö Virastopäällikkö 12.12.2016 § 186

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Virastopäällikkö päättää myöntää Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 67 109 euron avustuksen käytettäväksi 17.11. - 31.12.2016 liikkuvan väestön hätämajoitukseen hakemuksessa kuvatulla tavalla.

Samalla virastopäällikkö päättää avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2016 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan Helsingin alueella oleskelevaan liikkuvaan väestöön kohdistuvana

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä tai jos tätä ei tehdä, erillisellä kirjallisella selvityksellä avustusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä

- järjestön tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 2. olevia avustusohjeita

- avustuksen saajan on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveysviraston mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustus maksetaan yhtenä eränä joulukuussa 2016

- avustus voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi kokouksessaan 15.12.2015 (§ 373) avustuksia järjestöille niiden vuoden 2016 toimintaan. Samassa yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti enintään 100 000 euroa vuodelle 2016 myönnettäväksi sosiaaista koheesiota edistävään jalkautuvaan työhön virastopäällikön päätöksen mukaisesti.

Avustusten jakoperusteet

Alla kuvataan sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (§ 288) vahvistamat periaatteet, joita noudatetaan jaettaessa järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveysviraston määrärahoista. Nämä perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka lähetetään tämän päätöksen mukana.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta, g. vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön avustushakemukset vuodelle 2016

Vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 520 00 euron avustuksen (15.12.2015, § 373) käytettäväksi seuraaviin matalan kynnyksen toimintamuotoihin helsinkiläisiin kohdennettuna: 1. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten Vamos-toimintakeskusryhmien toimintakuluihin Herttoniemessä ja Sörnäisissä, 2. ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kuluihin Lastenkaari-toiminnassa Kontulassa, 3. liikkuvan väestön palvelukeskuksen Hirundon toimintakuluihin sekä 4. romanien terveyttä edistävään leiritoimintaan. Loppukesällä 2016 avustuksen saaja ilmoitti tarpeesta kohdentaa Hirundo-toimintaan saatua avustusta etsivään työhön paperittomien parissa. Virastopäällikkö myönsi tämän käyttötarkoituksen muutoksen sähköpostitse 26.8.2016.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö toimitti sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle 17.10.2016 toisen avustushakemuksen, jossa anottiin 26 891 euroa käytettäväksi vuonna 2016 liikkuvan väestön tilapäisen hätämajoituksen järjestämiseen yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonian kanssa. Virastopäällikkö myönsi anotun suuruisen avustuksen 25.10.2016 (160 §).

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö toimitti sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle 23.11.2016 kolmannen avustushakemuksen, jossa anottiin 100 692 euroa käytettäväksi 17.11. - 31.12.2016 liikkuvan väestön tilapäisen hätämajoituksen järjestämiseen kahdessa toimipisteessä yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonian kanssa. Hakemuksen liitteet on toimitettu virastoon säätiön ensimmäisen hakemuksen yhteydessä. Avustushakemus on tämän päätöksen liitteenä 1.

Tilapäisen hätämajoituksen järjestämistä liikkuvalle väestölle voidaan pitää sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkoittamana sosiaalista koheesiota edistävänä jalkautuvana työnä ja se täyttää myös lautakunnan määrittelemät avustusten jakoperusteet. Näillä perustein virastopäällikkö voi myöntää hakijalle avustuksen ja siihen käytetään edellä mainittua lautakunnan 100 000 euron varausta vuodelle 2016.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön avustushakemus vuodelle 2017

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on anonut sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta myös vuodelle 2017. Hakemus sisältää useita avustuksen käyttötarkoituksia, joista yksi on liikkuvan väestön tilapäisen hätämajoituksen jatkaminen vuonna 2017. Tästä hakemuksesta sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 29.11.2016 (§ 297).

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö 18.11.2016 § 172

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö Virastopäällikkö 25.10.2016 § 160

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö 18.04.2016 § 64

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö 18.12.2015 § 208

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 § 373

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää esittelijän ehdotuksesta poiketen järjestöjen 126 hakemukselle avustusta vuoden 2016 toimintaan yhteensä 6 606 700 euroa liitteinä 1. - 9. olevien taulukoiden mukaisesti

- esittelijän ehdotuksesta poiketen hylätä 23 liitteissä 1. - 9. mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin

- osoittaa virastopäällikön päätettäväksi enintään 275 630 euroa niille 135 hakemukselle, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuihin taulukoihin

- kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa toteuttamaan vuoden 2016 aikana erillisen avustushaun järjestöille sosiaalista koheesiota edistävään jalkautuvaan työhön ja osoittaa tähän tarkoitukseen enintään 100 000 euroa myönnettäväksi virastopäällikön päätöksen mukaisesti.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2016 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä tai jos tätä ei tehdä, erillisellä kirjallisella selvityksellä avustusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 11. olevia avustusohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveysviraston mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

15.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ennen tämän asian käsittelyn aloittamista valita tilapäiseksi
puheenjohtajaksi varapuheenjohtaja Seija Muurisen tämän asian käsittelyä varten.

Esteelliset: Sirpa Asko-Seljavaara, Maija Anttila, Gunvor Brettschneider

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ja taloussuunnittelija Tuija Jokela olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

1. Vastaehdotus:
Jouko Malinen: Lisätään järjestöavustusta 10 000 euroa Malmin Saalem Lähetys ry:lle.

Kannattaja: Tuula Salo

2. Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lisätään järjestöavustusta Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry:lle 10 000 euroa.

Kannattaja: Tuomas Tuure

3. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään järjestöavustusta MLL:n Uudenmaan piirille 10 000 euroa, erityisesti lastenhoitoavun järjestämiseen.

Kannattaja: Jouko Malinen

4. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään järjestöavustusta 10 000 euroa Monika Naisille.

Kannattaja: Jouko Malinen

5. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään järjestöavustusta Kalliolan nuorille 15 000 euroa erityisesti seksuaaliseen väkivaltatyöhön ja monikulttuurisuustyöhön.

Kannattaja: Jouko Malinen

6. Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Nostetaan avustajakeskus Sentterin avustusta 20.000 EUR

Kannattaja: Hannu Tuominen

7. Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Nostetaan Kehitysvammatuki57:n tukea 40 000 EUR esitetystä.

Kannattaja: Hannu Tuominen

8. Vastaehdotus:
Tuula Salo: Nostetaan Stop huumeille ry:n järjestöhakemusta 7.500 euroon.

Kannattaja: Markku Vuorinen

9. Vastaehdotus:
Kadar Gelle: Nostetaan Monik ry:n järjestöavustusta 15 000 euroon.

Monik ry tarjoaa uraa edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta, uraneuvontaa sekä koulutuksia. Järjestön toiminnan tarkoitus on edistää myös kahdensuuntaista kotoutumista tukemalla työyhteisöjä, työnantajia sekä muita maahanmuuttajia työssään kohtaavia.

Kannattaja: Jouko Malinen

10. Vastaehdotus:
Tuula Salo: Nostetaan Asemanlapset ry:n järjestöavustusta heidän hakemaan täysimääräiseen 80 000 euroon asti viraston esittämän 60 000e sijaan.

Kannattaja: Mikael Sjövall

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nostetaan Asemanlapset ry:n järjestöavustusta heidän hakemaan täysimääräiseen 80 000 euroon asti viraston esittämän 60 000e sijaan.

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nostetaan Monik ry:n järjestöavustusta 15 000 euroon. Monik ry tarjoaa uraa edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta, uraneuvontaa sekä koulutuksia. Järjestön toiminnan tarkoitus on edistää myös kahdensuuntaista kotoutumista tukemalla työyhteisöjä, työnantajia sekä muita maahanmuuttajia työssään kohtaavia.

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Kadar Gellen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nostetaan Stop huumeille ry:n järjestöhakemusta 7.500 euroon.

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nostetaan Kehitysvammatuki57:n tukea 40 000 EUR esitetystä.

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nostetaan avustajakeskus Sentterin avustusta 20.000 EUR

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään järjestöavustusta 10 000 euroa Malmin Saalem Lähetys ry:lle.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Kadar Gelle, Sami Heistaro, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi jäsen Jouko Malisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään järjestöavustusta Kalliolan nuorille 15 000 euroa erityisesti seksuaaliseen väkivaltatyöhön ja monikulttuurisuustyöhön.

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään järjestöavustusta 10 000 euroa Monika Naisille.

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään järjestöavustusta MLL:n Uudenmaan piirille 10 000 euroa, erityisesti lastenhoitoavun järjestämiseen.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Kadar Gelle, Sami Heistaro, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti.

10 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään järjestöavustusta Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry:lle 10 000 euroa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Kadar Gelle, Sami Heistaro, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

01.12.2015 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566