Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 199

Viranhaltijan palkan takaisinperintää ja palkkasaatavan osittaisesta tai kokonaan suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta

HEL 2017-004865 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikkö päättää sosiaali- ja terveystoimialalla viranhaltijan palkan takaisinperinnästä sekä viranhaltijan vapauttamisesta osittain tai kokonaan toimialan enintään 5 000 euron suuruisen palkkasaatavan suorittamisesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (§ 104) muun muassa, että 1.6.2017 lukien ja 31.5.2018 saakka palvelukokonaisuuden johtaja ja hallintojohtaja päättävät vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan enintään 5 000 euron suuruisen muun kuin sosiaalihuollon tai terveydenhuollon maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta kukin johdettavanaan olevassa toiminnassa syntyneiden maksujen, korvausten ja muiden saatavien osalta.

Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointia valmisteltiin keväällä kaupunkitasoisessa työryhmässä, ja tällöin päädyttiin sosiaali- ja terveystoimialan osalta siihen, että muun muassa liikaa maksetun palkan suorittamisesta vapauttaminen kuuluisi henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikön päätösvaltaan. Kaupungin muilla toimialoilla liikaa maksetun palkan suorittamisesta vapauttaminen kuuluu hallintojohtajan päätösvaltaan, koska näiden toimialojen henkilöstöpäälliköt eivät ole viroissa kuten sosiaali- ja terveystoimialalla. Hallintojohtajan toimenkuvaan kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon strateginen eikä niinkään operatiivinen johtaminen. Lisäksi päätöksenteko liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä, sen kohtuullistamisesta tai palkkasaatavan suorittamisesta kokonaan vapauttamisesta sisältää sellaista yksilöllistä harkintaa, joka sopii paremmin henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikölle kuin hallintojohtajalle. Sekä hallintojohtaja että henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikkö pitävät esitystä myönteisenä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Toimialajohtaja

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Hallintojohtaja

Henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikkö

Hallintopäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.05.2017 § 104

HEL 2017-004865 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella, että 1.6.2017 lukien ja 31.5.2018 saakka palvelukokonaisuuden johtaja ja hallintojohtaja päättävät vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan enintään 5 000 euron suuruisen muun kuin sosiaalihuollon tai terveydenhuollon maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kukin johdettavanaan olevassa toiminnassa syntyneiden maksujen, korvausten ja muiden saatavien osalta.

Samalla kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti, että toimialajohtaja päättää vapautuksen myöntämisestä edellä tarkoitetun enintään 5 000 euron suuruisen sellaisen maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta, joka on syntynyt vähintään kahden palvelukokonaisuuden toiminnassa tai palvelukokonaisuuden ja hallintojohtajan johtamassa toiminnassa.

15.05.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566