Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 203

Sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupalvelujen asiakasmaksut -yksikön asiakasmaksupäällikön viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-004321 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksut ja perintä -yksikön henkilökunnan oikaisuvaatimuksen, joka koskee sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 13.4.2017 § 8 tekemää päätöstä talous- ja suunnittelupalvelujen asiakasmaksut -yksikön asiakasmaksupäällikön viran täyttämistä. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.     

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksestä

2

Selvitys ja mielipide virkaa koskevaan kuulemiseen liittyen

3

Virkaan otetun selvitys ja mielipide virkaa koskevaan kuulemiseen liittyen 6.6.2017

4

kuuleminen, saap. 8.6.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 13.4.2017 § 8 ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella terveystieteen maisteri Anna-Maija Kääriäisen asiakasmaksupäällikön virkaan 1.6.2017 lukien. Varalle päätettiin ottaa valtiotieteen maisteri Nina Brunou. Tästä päätöksestä sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksut ja perintä -yksikön henkilökunta (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt liitteenä 1 olevan oikaisuvaatimuksen.       

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen allekirjoittajista lähes kaikki ovat selvityksen perusteella helsinkiläisiä ja siten kunnan jäseninä saaneet tehdä oikaisuvaatimuksen.       

Kaupunginvaltuuston 3.5.2017 § 206 tekemän päätöksen mukaan jos ennen 1.6.2017 tehtyihin päätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten tai hankintaoikaisuvaatimusten käsittely on kesken uuden hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017, eri toimielimille osoitetut oikaisuvaatimukset ja hankintaoikaisuvaatimukset käsittelee se uuden hallintosäännön mukainen toimielin, jolle asia kuuluisi, jos oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös olisi tehty 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön toimivaltamääräysten mukaisesti.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että asiakasmaksupäällikön viran täyttö käsitellään uudelleen ja virkaan valitaan tehtävää 1.2.2016 lukien hoitanut henkilö. Oikaisuvaatimuksen mukaan asiakasmaksupäällikön valinnassa ei ole otettu huomioon tehtäväkentän laajaa tuntemusta, valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin osallistumista, päätöksentekoa, muutoksenhakujen esittelyä ja kyselyihin vastaamista. Oikaisuvaatimuksen mukaan asiakasmaksut ja perintä -yksikön päällikkö on vaihtunut neljä kertaa kahden vuoden aikana. Yksikön toimintaa tulee kehittää ja siinä ottaa huomioon taloushallinnon ja sen prosessien sekä viraston ja laaja-alaisen asiakaspalvelun tuntemus sekä yksikön kokonaistilanne ja henkilöstön mielipide.             

Toimialajohtajan selvitys viran täytöstä

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksupäällikön vakinainen virka on ollut Helsingin kaupungin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 28.2.−8.3.2017. Ilmoittautuneita ei ollut. Virka on ollut julkisesti haettavana 9.−23.3.2017.    

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta esimiestyöstä ja asiakasmaksuyksikön toiminnan tuntemusta. Kokemus sosiaali- ja terveystoimialalta luettiin eduksi.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 13 henkilöä. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä henkilöä. Haastatteluun osallistuivat vs. osastopäällikkö Ann-Marie Turtiainen, talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind sekä työvoimasuunnittelija Tiina Luoma. 

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja on ollut toimivaltainen ottamaan palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.  

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 13.4.2017 § 8 tekemä virkaanottopäätös ja oikaisuvaatimuksen johdosta 10.5.2017 antama lausunto sisältyvät päätöshistoriaan. 

Virkaan valittu on suorittanut terveystieteen maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2008 pääaineenaan terveystiede. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Hän opiskelee parhaillaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa Vaasan yliopistossa. Arvioitu valmistumisaika on 31.7.2018. Hän on toiminut vuodesta 2015 lukien Keravan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa vastuualuejohtajana ja vuosina 2012−2015 avopalvelujohtajana. Aikaisemmin vuosina 2011−2012 hän on toiminut kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja 2009−2012 ylihoitajana Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laaja-alaista johtamis- ja esimieskokemusta hänellä on yhdeksän vuotta.            

Varalle valittu on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1994 pääaineenaan sosiaalipolitiikka ja sivuaineinaan taloustiede, sosiologia ja psykologia. Lisäksi hän on suorittanut laskentatoimen yo-merkonomin tutkinnon Turun kauppaoppilaitoksessa vuonna 1989. Hän on toiminut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksupäällikön sijaisuudessa 1.2.2016 lukien. Vuosina 2008−2012 hän on toiminut Helsingin terveyskeskuksessa ja vuosina 2013−2016 sosiaali- ja terveysvirastossa taloussuunnittelijana. Esimieskokemusta lähiesimiehenä toimimisesta hänellä on vähän yli vuosi.     

Asiakasmaksupäällikön tehtävänä on johtaa yksikkötasoisen kokonaisuuden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. 

Yksikön tehtävänä on tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten määrittely ja päättäminen, laskutus, ostolaskujen tarkastus sekä asiakasmaksuihin liittyvät tallennustehtävät. 

Yksikkö muodostuu kahdesta alayksiköstä. Asiakasmaksupäällikkö toimii näiden alayksiköiden esimiesten esimiehenä. Kokonaisuudessaan asiakasmaksuyksikössä työskentelee 28 henkilöä ja yksikön budjetti on n. 2 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksupäällikön tehtävään vaadittavaa kokemusta, osaamista ja kykyjä on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty valittuun henkilöön.  

Virkaan valitun henkilön sosiaali- ja terveysalan laaja tuntemus sekä vankka kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä puoltavat valintaa. Hänen vahvuutenaan on myös asiakasmaksuprosessien tuntemuksen lisäksi vahva ote suorituksen johtamiseen ja operatiiviseen asioiden edistämiseen sekä prosessien sujuvoittamiseen.    

Toisin kuin oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, virkaan valitun henkilön asiantuntemus asiakasmaksuista on selvitetty haastattelussa ja todettu, että hänen tehtäviinsä on kuulunut asiakasmaksujen määrittäminen ja asiakasmaksuista vastaaminen. Asiakasmaksut määräytyvät lainsäädännön perusteella ja ovat samanlaiset kaikissa kunnissa. Asiakasmaksujen muutoksenhakujen valmistelu perusteluineen ja niiden esittely poliittisille päätöksentekijöille on kuulunut valitun tehtäviin.       

Toisin kuin oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, valinnassa on otettu huomioon yksikön kokonaistilanne, kehittämisvaatimukset, meneillään olevat lainsäädännön ja tietojärjestelmien muutosten vaatimukset sekä asiakaspalveluyksikön toimintaprosessien uudistamisen tarve. Valitulla on vahva kokemus muutosjohtamisesta sekä erilaisista paikallisista ja valtakunnallisista kehittämishankkeista. Hän on toiminut mm. kehittämispäällikkönä THL:ssä. Nykyisessä työssään hän on osallistunut maakuntauudistukseen liittyviin valmisteluihin ja ymmärtää hyvin muutoksen tuomat haasteet sekä tietojärjestelmien ja toimintaprosessien uudistamistarpeen.         

Virkaan valitulla on tehtävässä edellytettyä johtamiskokemusta ja osaamista. Täytettävänä olevaan virkaan hänet on arvioitu ansioituneemmaksi kuin varasijalle valittu, koska hänellä on pidempi, monipuolisempi ja laajempi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskokemus. 

Arviointi

Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.         

Asiakasmaksupäällikön virkaan valitulla on tehtävään vaadittava koulutus, tehtävän kelpoisuusehtojen mukainen ja varalle valittua henkilöä pidempi, monipuolisempi ja laajempi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskokemus sekä työkokemuksensa perusteella laajempi tehtävän alaan liittyvä tuntemus. Valitulla henkilöllä on paremmat edellytykset hoitaa asiakasmaksupäällikön tehtävää.    

Asiakasmaksupäällikön viran täyttömenettelyssä hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä muut ansiot on asianmukaisesti arvioitu toimialajohtajan päätöksentekoprosessissa, päätöksessä ja sen perusteluissa. Virkaan on valittu henkilö, jolla on tehtävään parhaat edellytykset. Varasijalle valitun ansiot ovat olleet päättäjän tiedossa. 

Hallintolain 34 §:n mukaisesti virkaan valitulle ja varalle valitulle on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä oikaisuvaatimuksen ja toimialajohtajan lausunnon johdosta. Varalle valittu on toimittanut liitteenä 2 olevan vastineen. Oikaisuvaatimuksen tekijälle ja virkaan valitulle on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja selityksensä vastineen johdosta. Virkaan valittu on toimittanut liitteenä 3 olevan vastineen. Oikaisuvaatimuksen tekijältä on lisäksi pyydetty selvitystä oikaisuvaatimuksen allekirjoittajista ja varattu tilaisuus vastineen antamiseen toimialajohtajan lausunnon johdosta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut liitteenä 4 olevan vastineen.  

Toimialajohtajan päätös asiakasmaksupäällikön viran täyttämisestä ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimialajohtaja ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessa esittänyt seikkoja, joiden perusteella päätöstä voitaisiin pitää epätarkoituksenmukaisena. Toimialajohtajan päätöstä asiakasmaksupäällikön viran täyttämisestä ei ole syytä käsitellä uudelleen. 

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksestä

2

Selvitys ja mielipide virkaa koskevaan kuulemiseen liittyen

3

Virkaan otetun selvitys ja mielipide virkaa koskevaan kuulemiseen liittyen 6.6.2017

4

kuuleminen, saap. 8.6.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Tukipalvelupäällikkö

Virkaan valittu

Varalle valittu

Henkilöstöasiantuntija

Juridinen tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Talous- ja tukipalvelut 10.5.2017

HEL 2017-004321 T 01 01 01 01

 

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksupäällikön vakinainen virka on ollut Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän sisäisessä ilmoittautumisessa ajalla 28.2. - 8.3.2017 (työavain 7-15-17). Ilmoittautumisaika päättyi 8.3. klo 16.00. Ilmoittautumisajan kuluessa kukaan ei ilmoittautunut asiakasmaksupäällikön virkaan.  Ulkoinen virkahaku toteutettiin Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta ajalla 9.3. - 23.3.2017 (työavain 7-25-17). Hakuaika päättyi 23.3. klo 16.00. Lisäksi virkahausta tiedotettiin te-palvelujen verkkosivuilla 9.3. - 23.3.2017 sekä LinkedInissä 9.3. - 23.3.2017.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta esimiestyöstä ja asiakasmaksuyksikön toiminnan tuntemusta. Kokemus sosiaali- ja terveystoimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksupäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 13 henkilöä. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä henkilöä.

Haastattelut pidettiin 7.4.2017. Haastatteluun osallistuivat vs. osastopäällikkö Ann-Marie Turtiainen, talous- ja suunnittelupäällikkö Jussi Lind ja työvoimasuunnittelija Tiina Luoma.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valitun TTM Anna-Maija Kääriäisen asiakasmaksupäällikön virkaan 1.6.2017 lukien 3800 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Varalle päätettiin ottaa VTM Nina Brunou.

Virkaan valittu on suorittanut terveystieteen maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2008 pääaineenaan terveystiede. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Hän opiskelee parhaillaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa Vaasan yliopistossa, ja arvioitu valmistumisaika on 31.7.2018. Hän on toiminut vuodesta 2015 lukien Keravan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa vastuualuejohtajana ja vuosina 2012 - 2015 avopalvelujohtajana. Aikaisemmin vuosina 2011 - 2012 hän on toiminut kehittämispäällikkönä THL:ssa ja 2009 - 2012 ylihoitajana Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laaja-alaista johtamis- ja esimieskokemusta hänellä on yhdeksän vuotta.

Varalle valittu on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1994 pääaineenaan sosiaalipolitiikka ja sivuaineinaan taloustiede, sosiologia ja psykologia. Lisäksi hän on suorittanut laskentatoimen yo-merkonomin tutkinnon Turun kauppaoppilaitoksessa vuonna 1989. Hän on toiminut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksupäällikön sijaisuudessa 1.2.2016 lukien. Vuosina 2008 - 2012 hän on toiminut Helsingin terveyskeskuksessa ja vuosina 2013 - 2016 sosiaali- ja terveysvirastossa taloussuunnittelijana. Esimieskokemusta lähiesimiehenä toimimisesta hänellä on vähän yli vuoden.

Asiakasmaksupäällikön tehtävänä on johtaa yksikkötasoisen kokonaisuuden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Yksikön tehtävänä on tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten määrittely ja päättäminen, laskutus, ostolaskujen tarkastus sekä asiakasmaksuihin liittyvät tallennustehtävät.

Yksikkö muodostuu kahdesta alayksiköstä. Asiakasmaksupäällikkö toimii näiden alayksiköiden esimiesten esimiehenä. Koko asiakasmaksuyksikön henkilöiden määrä on 28 ja budjetti noin 2 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksupäällikön tehtävään vaadittavaa kokemusta ja osaamista ja kykyjä on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty valittuun henkilöön.

Valintaa virkaan puoltaa valitun henkilön sosiaali- ja terveysalan laaja tuntemus sekä vankka kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä. Hakijan vahvuutena on myös asiakasmaksuprosessien tuntemuksen lisäksi vahva ote suorituksen johtamiseen ja operatiiviseen asioiden edistämiseen sekä prosessien sujuvoittamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että virkavalinnassa ei ole otettu huomioon virassa tarvittavaa sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksujen laajaa asiantuntemusta. Valitun henkilön asiantuntemus asiakasmaksuista on kuitenkin selvitetty haastattelussa ja todettu, että valitun tehtäviin on kuulunut asiakasmaksujen määrittäminen ja asiakasmaksuista vastaaminen. Asiakasmaksut määräytyvät lainsäädännön perusteella ja ovat samanlaiset kaikissa kunnissa. Työnsä kautta valittu ymmärtää asiakasmaksujen linkittymisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Asiakasmaksujen muutostenhakujen valmistelu perusteluineen ja niiden esittely poliittisille päätöksentekijöille on kuulunut valitun tehtäviin.

Oikaisuvaatimuksessa on kuvattu asiakasmaksuyksikön tilanne ja asiakasmaksupäällikön tehtäviä ja vaaditaan, että yksikön henkilökunnan mielipide on otettava huomioon. Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa esitetään, on valinnassa otettu huomioon yksikön kokonaistilanne, kehittämisvaatimukset, meneillään olevat lainsäädännön ja tietojärjestelmien muutosten vaatimukset sekä asiakaspalveluyksikön toimintaprosessien uudistamisen tarve.  Oikaisuvaatimuksessa epäillään lisäksi valitun osaamista tietyissä kehittämishankkeissa ja tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon maakuntauudistuksessa. Valitulla on vahva kokemus muutosjohtamisesta ja erilaisista paikallisista ja valtakunnallisista kehittämishankkeista. Hän on toiminut muun muassa kehittämispäällikkönä THL:ssä. Nykyisessä työssään hän on osallistunut maakuntamuutokseen liittyviin valmisteluihin ja ymmärtää hyvin muutoksen tuomat haasteet, tietojärjestelmien ja toimintaprosessien uudistamistarpeen. Hän osaa suunnitella toimintaa siten, että haasteisiin pystytään vastaamaan.

Valitulla on tehtävässä edellytetty johtamiskokemus ja osaaminen. Hänet arvioitiin varasijalle valittua henkilöä ansioituneemmaksi tehtävään pitkäaikaisemman, monipuolisemman ja laajemman sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis- ja kehittämiskokemuksen vuoksi kuin varalle valitulla.

Lisätiedot

Ann-Marie Turtiainen, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 13.04.2017 § 8

HEL 2017-004321 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella Anna-Maija Kääriäisen asiakasmaksupäällikön virkaan 1.6.2017 lukien 3800  euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes Anna-Maija Kääriäisen terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

Varalle päätettiin ottaa Nina Brunou.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Viran täyttömenettely

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 28.2.-8.3.2017 (työavain 7-15-17). Ilmoittautumisaika päättyi 8.3.2017 klo 16.00. Ilmoittautumisajan kuluessa kukaan ei ilmoittautunut asiakasmaksupäällikön virkaan.

Ulkoinen virkahaku toteutettiin Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta ajalla 9.3.-23.3.2017 (työavain 7-25-17). Hakuaika päättyi 23.3. klo 16.00. Lisäksi virkahausta tiedotettiin te-palvelujen verkkosivuilla sekä LinkedInissä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta esimiestyöstä ja asiakasmaksuyksikön toiminnan tuntemusta. Kokemus sosiaali- ja terveystoimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Valintaprosessi

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksupäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 13 henkilöä. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä 1 on nimilista virkaa hakeneista.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä henkilöä: 

**********

**********

**********

**********

Haastattelut pidettiin 7.4.2017. Haastatteluun osallistuivat vs osastopäällikkö Ann-Marie Turtiainen, talous- ja suunnittelupäällikkö Jussi Lind ja työvoimasuunnittelija Tiina Luoma.

Hakija

**********

on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1994 pääaineenaan sosiaalipolitiikka ja sivuaineinaan taloustiede, sosiologia ja psykologia. Lisäksi hän on suorittanut laskentatoimen yo-merkonomin tutkinnon Turun kauppaoppilaitoksessa vuonna 1989. Hän on toiminut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston va. asiakasmaksupäällikkönä 1.2.2016 lukien. Vuosina 2008-2012  hän on toiminut Helsingin terveyskeskuksessa ja vuosina 2013-16 sosiaali- ja terveysvirastossa taloussuunnittelijana. Aiemmin hän on toiminut Vantaan kaupungilla 9 kk talousasiantuntijana ja vuosina 1994-2007 Telia Soneralla taloussuunnittelijana, controllerina ja analyytikkona. Lisäksi hän on toiminut  vuodesta 1985 vuoteen 1993 erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Esimieskokemusta lähiesimiehenä toimimisesta hänellä on yhdestä kahteen vuotta.

Hakija

**********

on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2009 pääaineenaan sosiaalipolitiikka ja sivuaineina johtaminen, kansantaloustiede ja sosiaalipolitiikka. Lisäksi hän on suorittanut tradenomin tutkinnon ammattikorkeakoulu Heliassa vuonna 1998 suuntautumislinjanaan markkinointi. Hän on toiminut vuodesta 2010 Vantaan kaupungilla suunnittelijana ja josta hän on tällä hetkellä työlomalla toimien 09/16 lukien Työttömien Valtakunnallisessa Yhteistoimintajärjestössä hankepäällikkönä. Hän on toiminut vuosina 2012-2015 koulutus- ja kehittämispäällikkönä Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä ja ollut ko. ajan vapautettuna vakituisesta tehtävästään. Esimieskokemusta lähiesimiehenä toimimisesta hänellä on kolmesta neljään vuotta.

Hakija

**********

on suorittanut terveystieteen maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2008 pääaineenaan terveystiede. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Hän opiskelee parhaillaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa Vaasan yliopistossa, ja arvioitu valmistumisaika on 31.7.2018. Hän on toiminut vuodesta 2015 lukien Keravan kaupungilla vastuualuejohtajana ja vuosina 2012-2015 avopalvelujohtajana. Aikaisemmin vuosina 2011-2012 hän on toiminut kehittämispäällikkönä THL:ssa ja 2009-2012 ylihoitajana Kouvolan kaupungilla. Laaja-alaista esimieskokemusta hänellä on yhdeksän vuotta.

Hakija

**********

on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Metropolian englanninkielisessä koulutusohjelmassa vuonna 2016 pääaineenaan laskentatoimi ja sivuaineena henkilöstöjohtaminen. Tradenomin ammattikorkeakoulututkinnon hän suoritti Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa vuonna 2010 suuntautumisopintoinaan taloushallinto ja rahoitus. Hän on toiminut Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksessa palveluvastaavana vuodesta 2010 lukien ja josta hän on tällä hetkellä työlomalla toimien 2/16 lukien Oy Apotti Ab:ssä asiantuntijatehtävässä. Hän on toiminut vuosina 2014-2015 (yhteensä vuoden) Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston talouspäällikkönä vapautettuna omasta tehtävästään. Esimieskokemusta lähiesimiehenä toimimisesta hänellä on noin viisi vuotta.

Perustelut valintaesitykselle

Asiakasmaksupäällikön tehtävänä on johtaa yksikkötasoisen kokonaisuuden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Yksikön tehtävänä on tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten määrittely ja päättäminen, laskutus, ostolaskujen tarkastus sekä asiakasmaksuihin liittyvät tallennustehtävät.

Yksikkö muodostuu kahdesta alayksikkötason 5 kokonaisuudesta, jotka ovat:

1. Asiakasmaksut 1

2. Asiakasmaksut 2

 

Asiakasmaksupäällikkö toimii esimiehenä alayksikköön kuuluvien kokonaisuuksien esimiehille. Henkilöstömäärä on noin 30 ja budjetti noin 2 milj. euroa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Anna-Maija Kääriäisen valintaa virkaan puoltaa sosiaali- ja terveysalan laaja tuntemus sekä vankka kokemus esimiestyöstä. Hakijan vahvuutena on myös asiakasmaksuprosessien tuntemuksen lisäksi vahva ote suorituksen johtamiseen ja operatiiviseen asioiden edistämiseen sekä prosessien sujuvoittamiseen.

Nina Brunoun valintaa varalle puoltaa taloushallinnon osaaminen ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus.

Lisätiedot

Ann-Marie Turtiainen, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566