Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/5

 

24.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottotoiminnan paikkamuutokset

HEL 2015-000605 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston suunnitelman, jonka mukaan Lastensuojelutoimiston Lastensuojelun palvelujen arviointi- ja vastaanottotoiminnasta lakkautetaan yhteensä 10 laitospaikkaa 1.4.2015 lukien siten, että lasten arviointi- ja vastaanottotoiminnasta vähennetään 16 laitospaikkaa ja nuorten arviointi- ja vastaanottoon lisätään 6 laitospaikkaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän esityksestä poiketen kehottaa virastoa huolehtimaan, että erityistä huolta ja hoivaa tarvitsevien lasten lastenkotien työvoima suunnitellaan tarpeiden mukaisesti riittäväksi niin, ettei synny yksintyöskentelytilanteita ottaen huomioon työturvallisuus- tai muut riskitilanteet.

Käsittely

Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Vastaehdotus:
Maija Anttila: Ltk kehottaa virastoa huolehtimaan, että erityistä huolta ja hoivaa tarvitsevien lasten lastenkotien työvoima suunnitellaan tarpeiden mukaisesti riittäväksi niin, ettei synny yksintyöskentelytilanteita ottaen huomioon työturvallisuus- tai muut riskitilanteet.

Kannattajat: Rene Hursti

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Maija Anttilan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi

Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston suunnitelman, jonka mukaan Lastensuojelutoimiston Lastensuojelun palvelujen arviointi- ja vastaanottotoiminnasta lakkautetaan yhteensä 10 laitospaikkaa 1.4.2015 lukien siten, että lasten arviointi- ja vastaanottotoiminnasta vähennetään 16 laitospaikkaa ja nuorten arviointi- ja vastaanottoon lisätään 6 laitospaikkaa

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Taustaa

Lastensuojelun palveluissa lasten ja nuorten vastaanottotoiminnassa on 83 laitoshuollon osastopaikkaa. Nuorten vastaanotossa on 36 paikkaa (Tutkinta-asema ja Pihkapuiston arviointi- ja vastaanottoyksikkö) ja Lasten vastaanotossa on 47 paikkaa (Sofian vastaanottokoti, Meripihan perhetukikeskus ja Oulunkylän perhekuntoutuskeskus). Lisäksi Lastensuojelun palvelujen vastaanottoperhetoiminnassa on paikkoja 60–70 lapselle.

Lastensuojelulain 50 §:n mukaan perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto: laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Helsingin lastensuojelun rakennemuutoksen tavoitteena on vähentää laitoshoidon määrää ja kehittää perhehoitoa niin, että sillä voidaan mahdollisimman usein vastata lapsen tarpeisiin. Tämä tavoite koskee myös vastaanottotoimintaa. Vastaanottoperhetoimintaa pyritään edelleen laajentamaan ja löytämään myös nuorille soveltuvia vastaanottoperheitä.

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelmassa 2015 todetaan, että palvelujen painopistettä siirretään enemmän asiakkaiden omaan toimintaympäristöön. Lastensuojelussa lisätään kotiin vietäviä palveluja ja vahvistetaan kotiin annettavaa tukea lisäämällä perhetyön intensiteettiä ja varmistamalla hoitojatkumo laitosmuotoisen kuntoutuksen jälkeen. Tämä päätösesitys on osa laajempaa lasten- ja nuorten vastaanotto ja kriisityön muutossuunnitelmaa.

Lastensuojelun palvelujen laitospaikkojen tarve painottuu nuorten vastaanottoon. Kiireellisistä sijoitustilanteista ohjautuu laitosvastaanottoon yli 13 -vuotiaita noin 61 % ja alle 13 -vuotiaita 39 %. Vastaanottopaikkoja on vuonna 2014 jouduttu ostamaan 44 lähinnä yli 13-vuotiaalle lapselle. Ostot vastaavat noin 6 kokovuotista laitospaikkaa. Lastensuojelun tavoite on, että arviointi- ja vastaanottotoiminta on lastensuojelun omaa toimintaa.

Vuoden 2014 aikana on lasten arviointi- ja vastaanotossa osastopaikoilla ollut laskennallisesti 7 paikkaa tyhjänä.

Laitospaikkoja koskeva muutos

Lasten osastomuotoisia vastaanottopaikkoja esitetään vähennettäväksi 16 paikkaa. Vähennykset ovat Meripihan perhetukikeskuksen 12 paikkaa ja Sofian vastaanottokodista 4 paikkaa. Samalla nuorten osastomuotoisia vastaanottopaikkoja lisätään kuudella (6).

Esitys on, että nykyisissä Meripihan perhetukikeskuksen tiloissa osoitteessa Niittaajankuja 2, aloittaa uusi nuorten vastaanoton 6-paikkainen osasto ja samaan rakennukseen siirtyy nuorten vastaanotosta yksin toimiva 6-paikkainen Polaris osasto. Ympärivuorokautisesti lapsia vastaanottava ja yksin toimiva osasto Polaris ei ole toiminnallisesti riittävänä vahva. Nykyisistä osasto Polariksen tiloista osoitteessa Pihkatie 6 luovutaan muutoksen toteuduttua.

Sofian vastaanottokodissa olisi jatkossa kaksi 5-paikkaista osastoa, joissa pystytään huomioimaan lapsen terveydentilasta tai muusta syystä huomioitava erityinen hoidon tarve.  Osastopaikkoja vähentämällä voidaan nykyistä paremmin huomioida myös lasten oman huoneen tarve.

Henkilöstösuunnitelma

Muutoksen yhteydessä nuorten arviointi- ja vastaanoton osastojen henkilömitoitusta vahvistetaan ja lisätään resurssia asiakkaiden omassa toimintaympäristössä tapahtuvaan perhetyöhön. Tältä osin henkilökunta siirtyy lastensuojelun sisällä. Sopeutettavia vakansseja on kuusi: vastaava ohjaaja 1, hoitaja/ohjaaja 4 ja keittäjä 1. Näiden vakanssien sopeutus on osa perhe- ja sosiaalipalvelujen 47 vakanssit sopeutuskokonaisuutta.

Lastensuojelun palvelujen lasten ja nuorten vastaanotto- ja kriisityön henkilöstölle järjestettiin yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus muutossuunnitelmista 14.1.2015. Tämän tilaisuuden jälkeen keskustelua on käyty jokaisessa työyksikössä ja yhteistoimintakokouksista on laadittu pöytäkirjat. Suunnitelmaa on käsitelty perhe- ja sosiaalipalvelut osaston henkilöstötoimikunnan kokouksessa 9.2.2015 ja viraston henkilöstötoimikunnan kokouksessa 9.2.2015 sekä viraston ja perhe- ja sosiaalipalvelut osaston johtoryhmissä 10.2.2015. Muutossuunnitelmaan liittyen on laadittu henkilöstösuunnitelma, jossa on kuvattu uudelleen sijoitettavan henkilöstön osalta avoinna olevien paikkojen ilmoittautumisprosessi ja valintojen aikataulu.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pienten lasten hoito ja kasvun tukeminen kodinomaisessa ympäristössä lisää lasten hyvinvointia ja terveyttä. Kodin ulkopuolista sijoitusta tarvittaessa pienille lapsille tarkoituksenmukainen ja hyvinvointia edistävä sijaishuolto toteutuu ensisijaisesti aina kodinomaisessa vastaanottoperheessä.

Siirtämällä palvelujen painopistettä enemmän asiakkaiden omaan toimintaympäristöön ja vahvistamalla kotiin annettavaa tukea ennaltaehkäistään tilanteiden kriisiytymistä, tuetaan perheitä ja lapsia sekä turvataan lasten hyvinvointi ja turvallinen hoito.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi

Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.02.2015 § 42

HEL 2015-000605 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2015 Pöydälle

Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä muutti tämän jälkeen päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston suunnitelman, jonka mukaan Lastensuojelutoimiston Lastensuojelun palvelujen arviointi- ja vastaanottotoiminnasta lakkautetaan yhteensä 10 laitospaikkaa 1.4.2015 lukien siten, että lasten arviointi- ja vastaanottotoiminnasta vähennetään 16 laitospaikkaa ja nuorten arviointi- ja vastaanottoon lisätään 6 laitospaikkaa."

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi

Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566