Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/10

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 333

Potilassänkyjen huoltopalvelujen hankinta

HEL 2014-001461 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein

Valita Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston laitoksissa, toimipisteissä ja osastoilla sijaitsevien potilassänkyjen määräaikais-, lisä- ja korjaushuoltopalvelujen palveluntuottajiksi alla mainitut palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Lojer Oy
2. Respecta Oy
3. Merivaara Oy

Valita Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston potilaiden kotiosoitteissa sijaitsevien sähkösäätöisten sänkyjen määräaikais-, lisä- ja korjaushuoltopalvelujen palveluntuottajiksi alla mainitut palveluntuottajat etusijajärjestyksessä:

1. Merivaara Oy
2. Lojer Oy

Todeta, että sopimusta voidaan varsinaisen sopimuskauden jälkeen jatkaa kahden vuoden optiokaudella.

Oikeuttaa talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella laadittavat sopimukset ja oikeuttaa osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston puolesta optiokauden käyttöönotosta ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Osioiden yhteenveto

2

Vertailu ja valinta

3

Tarjouspyyntö

4

Määräaikaishuollon sisältö

5

Hintalomake

6

Sopimusluonnos

7

Sänkykanta

8

Vastuunjakotaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Esitysteksti

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö

Esitysteksti

Palvelupäällikkö

Esitysteksti

Hankinta- ja kilpailutus -yksikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan tausta

Sosiaali- ja terveyslautakunta on § 142/25.3.2014 hyväksynyt potilassänkyjen huoltopalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot.

Hankittava palvelu on potilassänkyjen määräaikaishuolto sekä lisä- ja korjaushuolto. Sosiaali- ja terveysviraston huollettavat potilassängyt sijaitsevat viraston laitoksissa, toimipisteissä ja osastoilla. Tämän lisäksi palvelu koskee viraston lääkinnällisen kuntoutuksen hallinnoimia potilaiden kotiosoitteissa olevia sähkösäätöisiä sänkyjä.

Tarjouspyynnössä arvioitiin huollon tarve seuraavasti:

-3500 potilassänkyä, jotka luetteloitiin tarjouspyynnön liitteenä.
-Noin 150 luettelosta puuttuvaa potilassänkyä.
-Noin 850 viraston apuvälineyksikön hallinnoimaa kotisänkyä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot määristä ovat viitteellisiä eivätkä sido sosiaali- ja terveysvirastoa.

Sopimuskausi ja hankinnan arvo

Sopimuskausi on kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien ja se on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahden vuoden optiokaudella tilaajan niin halutessa.

Varsinaisen kaksivuotisen sopimuskauden arvoksi arvioidaan n. miljoona euroa (alv 0). Arvo perustuu tarjouspyynnössä esitettyyn huollon tarpeen arvioon.

Kilpailutus

Kyseessä on yhteishankinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tekevät hankinnasta erilliset hankintapäätökset ja -sopimukset.

Hankintamenettelynä oli julkisista hankinnoista annetun lain mukainen avoin menettely. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri julkaisi hankintailmoituksen 23.5.2014 julkisten hankintojen tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi).  Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 21.8.2014 kello 15.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi palveluntuottajaa:

-Handico Finland Oy
-Lojer Oy
-Merivaara Oy
-Respecta Oy
-Teoteam Oy

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyyntöasiakirjoissa palveluntuottajille asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tulee täyttää tarjouksen muodolle ja sisällölle asetetut vaatimukset. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousvertailu

Tarjouspyynnössä oli kaksi osiota. Osio 1 käsitti laitoksissa, toimipisteissä ja osastoilla sijaitsevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston potilassängyt. Osio 2 käsitti potilaiden kotiosoitteissa sijaitsevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimat potilassängyt.

Palvelun laatu oli määritetty tarjouspyynnössä ehdottomin minimivaatimuksin. Tarjouspyynnön mukainen vertailuperuste on alin hinta tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen hintalomakkeen laskelman mukaisesti. Tarjouspyynnön mukaan hintavertailu ja hankintapäätös tuli tehdä osioittain. Tarjousvertailu esitetään liitteissä tarjousvertailu, osioiden yhteenveto sekä tarjousvertailu ja valinta.

Kunkin tarjoajan tuli ilmoittaa tarjouksessaan, minkä prosenttimäärän sitoutuu toimittamaan arvioidusta Sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisestä sänkykannasta vuositasolla.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen vastuunjakotaulukon mukaan valittavat palveluntuottajat sijoitetaan hintavertailun perusteella etusijajärjestykseen. Edullisimman tarjouksen tehnyt on ensisijainen palveluntuottaja. Vastuunjakotaulukossa todetaan, miten Sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sänkykanta jaetaan huollettavaksi ensisijaisen, toissijaisen ja kolmanneksi sijoittuneen palveluntuottajan kesken.

Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää tarkoituksenmukaisena, että sopimuksen allekirjoittaa talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös tämä päätösvalta on osastopäälliköllä.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Osioiden yhteenveto

2

Vertailu ja valinta

3

Tarjouspyyntö

4

Määräaikaishuollon sisältö

5

Hintalomake

6

Sopimusluonnos

7

Sänkykanta

8

Vastuunjakotaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Esitysteksti

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö

Esitysteksti

Palvelupäällikkö

Esitysteksti

Hankinta- ja kilpailutus -yksikkö

Esitysteksti

Tiedoksi

Palveluntuottajat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö

Palvelupäällikkö

Hankinta- ja kilpailutus -yksikkö

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 § 142

HEL 2014-001461 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä potilassänkyjen huoltopalveluja koskevan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoi-hin välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566