Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/13

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Joonas Leppänen: Esitän, että asia jätetään pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevaa tietoa on mahdollista ilmoittaa myös Helsingin kaupungin verkkosivulla. Valtuutettu Malin ym. viittaavat aloitteessaan Tampereen kaupungin tekemään ratkaisuun, jossa verkkosivuille päivitetään manuaalisesti kunakin arkipäivänä tieto siitä, minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia kunakin päivänä käsitellään.  

Helsingin kaupungin ja Tampereen kaupungin toimeentulotukipalvelujen organisointi on erilainen. Tampereella toimeentulotukihakemusten käsittely on keskitetty ja seurattavia käsittelyjonoja on vain yksi uusien asiakkaiden ja yksi jatkohakemusten käsittelyjono. Helsingissä kirjallisia toimeentulotukihakemuksia käsitellään kymmenessä eri palvelupisteessä ja yhteensä 28 eri työryhmässä, joissa jokaisessa on oma hakemusten käsittelyjono. Toimeentulotukihakemuksia käsittelee yhteensä noin 250 henkilöä. Uusien asiakkaiden hakemusten käsittelyssä huomioidaan myös asiakaskohtaiset kiireellisyystarpeet, jolloin hakemuksen saapumispäivämäärästä ei voida päätellä, milloin asiakkaan toimeentulotukihakemus otetaan käsittelyyn.

Palvelujen organisoinnin lisäksi Helsingin ja Tampereen toimeentulotukipäätösten määrässä on myös selkeä volyymiero. Kuusikkoraportin mukaan Tampereella tehtiin vuonna 2012 yhteensä 75 202 toimeentulotukeen liittyvää päätöstä, kun vastaava luku Helsingissä oli 289 817 päätöstä. Palvelujen tuotantotavan organisoinnin ja volyymierojen vuoksi eri kaupungeissa toteutettujen hyvien käytäntöjen soveltaminen ei useinkaan ole kovin suoraviivaista, vaan edellyttää paikalliset olosuhteet huomioivaa räätälöintiä.

Myös termi käsittelyaikatieto edellyttää tarkempaa määrittelyä. Toimeentulotuen käsittelyaika on toimeentulotukihakemuksen käsittelyn prosessin kuvaamiseen liittyvä tieto, joka voi ilmaista käsittelyprosessin keston lisäksi myös mm. käsittelyn alkamista tai päättymistä koskevan tiedon. Kun kyseessä on suuri määrä erillisiä käsittelyprosessissa olevia hakemuksia, käsittelyaikojen keskiarvotieto on prosessin toimivuutta kuvaava indikaattori, ja sellaisena käyttökelpoinen johtamisen välineenä. Yksittäisen asiakkaan hakemuksen käsittelyn vaiheesta prosessin alkamista koskeva tieto tai prosessin kestoa kuvaava keskiarvotieto antavat vain viitteellistä tietoa. Asiakaskohtaisen hakemuksen tilaa koskevan tiedon saaminen edellyttää henkilökohtaista asiakastiliä toimeentulotuen sähköiseen asiointiin.

Aloitteessa esimerkkinä olevan Tampereen kaupungin verkkosivuille päivitetään jokaisena arkipäivänä tieto siitä, minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia kyseisenä päivänä käsitellään. Tieto tuotetaan manuaalisesti. Kyseessä on siis käsittelyprosessin alkamista koskeva tieto. Kahden erillisen käsittelyjonon tapauksessa tämän tyyppinen ratkaisu ilmeisesti toimii myös asiakkaita tyydyttävällä tavalla ja auttaa heitä arvioimaa, milloin heidän jättämänsä toimeentulotukihakemus tulee käsittelyyn.  

Helsingissä vastaavan tyyppinen toimeentulotuen käsittelyajoista tiedottaminen ei välttämättä ole asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta toimivin ratkaisu, koska käsittelyjonoja on monta ja uusien asiakkaiden hakemusten käsittelyssä on huomioitava toimeentulotukilain mukaisesti kiireellisyysharkinta. Tieto siitä, milloin oma kirjallinen toimeentulotukihakemus on käsittelyssä, on oleellinen nimenomaan uusille toimeentulotuen hakijoille. Toimeentulotuen jatkohakemuksen jättäneet asiakkaat voivat vaikuttaa itse hakemuksensa käsittelyn aikatauluun jättämällä hakemuksen riittävän ajoissa ennen voimassaolevan päätöksen päättymistä.

Toimeentulotukilain 14a§:n mukaan muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Lain 14b§:ssä määritellään 14a§:ssä mainittujen määräaikojen noudattamisen seurannasta ja kuntien velvollisuudesta antaa tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Helsingissä toimeentulotukilain 14a§:n mukaiset määräaikojen seurantatiedot tuotetaan raportointijärjestelmästä kuukausittain koko kaupungin tasolla ja toimipisteittäin. Keskimääräinen käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä päätöspäivään, ellei täydennyspyyntöä ole lähetetty. Käsittelyaikaan ei lasketa mukaan hakemuksen saapumispäivää, arkipyhiä eikä viikonloppuja. Mikäli hakemukseen pyydetään täydennyksiä, lasketaan aika täydennyspyynnön palautuspäivästä. Jos täydennyspyyntöä ei ole palautettu, mutta päätös on tehty ennen palautusajan umpeutumista, niin käsittelyaika lasketaan täydennyspyynnön kirjauspäivästä. Lisäksi toiminta tuottaa viikoittain manuaalisesti toimeentulotuen käsittelyajan keskiarvotiedon toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessin johtamisen tueksi.

Toteutusvaihtoehdot

1. Tietojärjestelmistä tuotettava hakemuksen käsittelyä koskeva tieto.

Sosiaali- ja terveysviraston tietojärjestelmillä tuotetaan sosiaalihuollon ja toimeentulotukipalvelujen toimintaan liittyvää ajastettua seurantatietoa kuukausittain. Myös toimeentulotuen käsittelyaikaa koskeva tieto raportoidaan kuukausitasolla. Siirtyminen yhden raportointikokonaisuuden osalta päivittäiseen tietojen latausrytmiin edellyttäisi huolellista suunnittelua ja määrittelyä, mm. miten raportointikokonaisuuden latausrytmin muutokset vaikuttaisivat muiden ajastettujen seurantatietojen tuotantoon. Järjestelmä toimittajan alustavan arvion mukaan muutosten toteuttaminen edellyttäisi useita kymmeniä henkilötyöpäiviä. Alustavan arvion mukaan hankinnan kustannukset olisivat siis useita kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi muutoksilla olisi vaikutus ylläpitokustannuksiin.

Toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevien tietojen lähde on asiakastietojärjestelmä ATJ. Verkkosivuilla raportoitava käsittelyaikatieto on mahdollista tuottaa päivittäin suoraan myös asiakastietojärjestelmästä, jolloin siitä ei aiheuta riskejä muille ajastetuille raportointijärjestelmän kautta tuotettaville tiedoille. Alustavan tiedon mukaan myös tämän ratkaisuvaihtoehdon kustannukset ovat yhteensä useita kymmeniä tuhansia euroa riippuen siitä, mitä tietoa käsittelyajoista tuotetaan ja miten tiedon tuotanto-  ja raportointiautomatiikka järjestetään. Tämän vaihtoehdon mukainen ratkaisu edellyttää määrittelyprojektia toiminnan kanssa, jonka jälkeen hankinnat kustannukset tarkentuvat.  

Loppuvuodesta 2013 pilotoitu toimeentulotuen sähköinen asiointi otettaneen käyttöön vuoden 2014 aikana. Samassa yhteydessä tulee käyttöön myös toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän uusi versio. Uuden asiakastietojärjestelmäversion avulla on mahdollista saada tietoa etuuskäsittelyn kirjallisten hakemusten käsittelyajasta nykyistä helpommin ja luotettavammin palvelupisteittäin. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 aikana tieto oman toimeentulotukihakemuksen käsittelyn etenemisestä on asiakkaalla itsellään sähköisesti käytettävissä ja että yleinen käsittelyaikatieto saadaan nykyistä automatisoidummin järjestelmästä, jolloin tuo tieto voidaan myös niin haluttaessa viedä julkiseksi tiedoksi.

Edellä olevan perusteella olemassa oleviin tietojärjestelmiin tehtävät hankinnat toimeentulotuen käsittelyaikatietojen saamiseksi ennen uuden toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän version vaihtoa eivät ole kustannus- hyöty näkökulmasta perusteltuja. Käsittelyaikatiedon raportointia asiakkaille kaupungin verkkosivujen kautta on mahdollista kehittää erillisenä kehittämisprojektina sen jälkeen kun asiakastietojärjestelmän versiovaihdos on toteutettu.

2. Manuaalisesti päivittäin tuotettava hakemuksen käsittelyä koskeva tieto

Toimeentulotuen käsittelyajan tuottaminen päivittäin manuaalisesti ja tiedon ilmoittaminen kaupungin verkkosivuilla vastaavalla tavalla manuaalisesti päivitettynä olisi mahdollista toteuttaa Helsingissä ilman merkittäviä ulosmaksettavia kustannuksia. Käytännössä tämä vaihtoehto merkitsisi sitä, että käsittelyaikatieto kootaan päivittäin kussakin kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelypisteessä ja toimitetaan koottavaksi Internetissä kaupungin verkossa julkaisua varten. Tämä vaihtoehto merkitsisi yhteensä noin kahden työpäivän viikoittaista lisätyöpanosta henkilöstölle. Lisäksi eri palvelupisteistä tuotettujen tietojen kokoaminen ja valmistelu verkkosivulla julkaistavaksi edellyttäisi oman työpanoksensa.

Vaihtoehto lisäisi toimeentulotuen henkilöstön kuormitusta merkittävässä määrin, eikä tästä syystä ole Helsingissä toteuttamiskelpoinen.

3. Manuaalisesti tuotettava viikoittainen toimeentulotuen keskimääräinen käsittelyaikatieto.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessin johtamisen tueksi toiminta on tuottanut vuodesta 2005 alkaen viikoittain manuaalisesti koottavan toimeentulotuen käsittelyajan keskiarvotiedon. Tämän viikoittaisen jo tuotannossa olevan keskiarvotiedon julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla olisi mahdollista ilman merkittävää työpanoksen lisäystä tai ulosmaksettavia kustannuksia. Myös tämä viikoittain päivitettävä (maanantaisin) tieto edellisen viikon keskimääräisestä kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyajasta antaa asiakkaalle mahdollisuuden arvioida toimeentulotukihakemuksensa perusteella tehtävä päätöksen valmistumisajankohtaa. Tämä vaihtoehto olisi toteutettavissa jo vuoden 2014 aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimeentulotuen palveluprosesseista saatavaa tietoa lisätään ja kehitetään. Koska toimeentulotuen tietojärjestelmän version vaihdos ja toimeentulotuen sähköinen hakeminen otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana, olemassa oleviin järjestelmiin tehtävät hankinnat yksittäisen raportointitietojen saamiseksi eivät ole kustannus-hyöty –näkökulmasta perusteltuja. Järjestelmäpohjaisen raportointiratkaisun kehittäminen erillisenä kehittämisprojektina on syytä selvittää versiovaihdoksen jälkeen. Sen sijaan toimeentulotuen käsittelyaikatietojen vieminen kaupungin verkkosivuille viikoittaisena käsittelyajan keskiarvona on Petra Malinin ym. aloitteen sisällönmukainen ratkaisu ja toteutettavissa ilman mainittavia kustannuksia tai henkilöstön lisätyöpanosta."

Esittelijä

Hallintokeskus pyysi  sosiaali- ja terveyslautakunnalta 31.5.2013 mennessä lausuntoa Petra Malinin ym. aloitteesta:

Aloitteessaan Petra Malin ym. viittasivat Tampereen kaupungin ratkaisuun, joka mahdollistaa kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen seurannan.  Malin ym. esittävät, että ”Huomioiden toimeentulotuen hakijoille nykymenettelystä aiheutuvat kustannukset sekä työntekijöiden työajan käyttö, me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla aloitettaisiin toimeentulotuen käsittelypäivien julkaiseminen. Toiminta voidaan tarvittaessa ajoittaa toimeentulotuen sähköisen asioinnin käyttöönoton yhteyteen syksyllä 2013”.

Lausunnossaan kaupunginhallitukselle 4.6.2013 sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, mm. että  ”sosiaali- ja terveyslautakunta pitää Petra Malinin ym. aloitetta toimeentulotuen kirjallisten hakemusten käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta toteaa samalla, että toimeentulotuen sähköisen asioinnin hankkeeseen ei suunniteltu tällaista teknistä ratkaisua. Tästä syystä ehdotuksen toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi vasta myöhemmässä vaiheessa."

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.9.2013 (§332) palauttaa valtuutettu Petra Malinin ym. aloitteen toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla kaupungin hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.  Uudelleen valmistelu tuli tehdä aloitteen sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Malinin aloite

Otteet

Ote

 

Helena Ylisipola

 

Pia Sutinen

 

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.09.2013 § 332

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

25.09.2013 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Petra Malin valtuutettu Sirpa Puhakan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi aloitteen sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Petra Malinin palautusehdotus hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitetään aloitteen palauttamista käsittelyyn aloitteen sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.

Jaa-äänet: 27
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia, Ville Ylikahri

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, Jarmo Nieminen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 2
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa aloitteen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.09.2013 § 980

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että luodaan sopiva sähköinen tiedottamiskäytäntö toimeentulotukipäätösten käsittelyvaiheesta tiedottamiseksi.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

09.09.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 203

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastossa tavoitteena on tuottaa toimeentulotuen palvelut, toimeentulotuen päätöksenteko ja sosiaalialan ammattilaisen palvelut lakisääteisessä käsittelyajassa ja antaa toimeentulotuen hakijoille toimeentulotukea koskevaa neuvontaa ja ohjausta.

Sosiaalialan ammattilaiset arvioivat toimeentulotuen hakijan tilanteen kiireellisyyden. Kiireellinen toimeentulotukipäätös on tehtävä joko samana tai seuraavana arkipäivänä. Muut kuin kiireelliset hakemukset tulee käsitellä seitsemässä arkipäivässä. Toimeentulotukea haetaan yleisesti kirjallisella hakemuksella, mutta toimeentulotuen hakija voi laittaa asian vireille myös suullisesti sosiaalialan ammattilaisen vastaanotolla tai puhelimitse.

Vuonna 2012 otettiin vastaan 255 000 toimeentulotuen hakemusta. Keskimääräinen käsittelyaika oli neljä arkipäivää ja kiireellisesti käsiteltyjen hakemusten osuus oli 33 prosenttia kaikista hakemuksista. Kirjallisten hakemusten osuus oli 75 prosenttia.

Toimeentulotuen hakijat saavat tällä hetkellä tietoa hakemuksensa käsittelyn vaiheesta ottamalla yhteyttä omaan sosiaalialan työntekijäänsä tai soittamalla toimeentulotuen maksatuksen neuvontaan arkipäivisin virka-aikana. Toimeentulotuen maksatuksen neuvonnasta asiakas saa tietää, onko hakemukseen tehty päätös vai ei sekä toimeentulotuen maksupäivän.

Toimeentulotuen hakemuksen käsittelyn tila sähköisen hakemuksen lähettäneille asiakkaille

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä toimeentulotuen sähköisen asioinnin hanke. Tavoitteena on, että toimeentulotuen sähköisen hakemisen pilotointi (rajattu koekäyttö) toteutetaan loppuvuonna 2013. Asionti toteutetaan Helsingin kaupungin yhteiseen portaaliin (asiointi.hel.fi) ja sen kuntalaisen asiointitiliin. Asiointitilin avulla asiakas voi seurata kaikkia omia asiointejaan Helsingin kaupungin palveluissa ja esimerkiksi toimeentulotuen hakemuksensa etenemisen tilaa. Palvelut ovat tarjolla ympärivuorokauden kolmella eri kielellä. Tämän lisäksi toimeentulotuen nykyiset puhelinpalvelut ovat edelleen asiakkaan käytettävissä.

Sähköisen toimeentulotuen hakemisen pilotointikokemusten perusteella tehdään päätökset siitä siirrytäänkö alkuvuonna 2014 laajempaan kaikkia toimeentulotuen yksiköitä koskevaan käyttöönottoon vai vaatiiko toteutus vielä muutoksia.

Tekstiviesti-ilmoitus raha-avustuksen pankkisiirrosta asiakkaille, jotka viestin haluavat

Sähköisen asioinnin hankkeessa tavoitteena on myös toteuttaa v. 2014 tekstiviestipalvelu, missä toimeentulotukea saava saa halutessaan tekstiviesti-ilmoituksen raha-avustussiirrosta pankkiin. Tekstiviestipalvelu voidaan laajentaa kattamaan myös muita taloudellisen tuen asiakkaita esimerkiksi vammaispalvelussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää Petra Malinin ym. aloitetta toimeentulotuen kirjallisten hakemusten käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta toteaa samalla, että toimeentulotuen sähköisen asioinnin hankkeeseen ei suunniteltu tällaista teknistä ratkaisua. Tästä syystä ehdotuksen toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi vasta myöhemmässä vaiheessa."

Käsittely

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Miina Kajos: Esitän aloitteen palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimeentulotuen käsittelypäivien ilmoittamista kaupungin verkkosivuilla kokeillaan sen toimipisteen osalta, jossa pilotoidaan toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kyseisen tiedon saatavilla oleminen vähentää työntekijöiden työtaakkaa ja parantaa toimeentulotuen hakijoiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä lisää avoimen tiedon saatavuutta kaupungin strategian mukaisesti. Tietojärjestelmiä pilotoidaan juuri siksi, että niiden käytettävyyttä ja ominaisuuksia voidaan testata ja tarvittaessa muokata, joten tässä vaiheessa ohjelmistotoimittajan tulisi joka tapauksessa kyetä tekemään kaupungin pyytämiä muutoksia järjestelmään.

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän ehdotuksen mukainen päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän aloitteen palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimeentulotuen käsittelypäivien ilmoittamista kaupungin verkkosivuilla kokeillaan sen toimipisteen osalta, jossa pilotoidaan toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kyseisen tiedon saatavilla oleminen vähentää työntekijöiden työtaakkaa ja parantaa toimeentulotuen hakijoiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä lisää avoimen tiedon saatavuutta kaupungin strategian mukaisesti. Tietojärjestelmiä pilotoidaan juuri siksi, että niiden käytettävyyttä ja ominaisuuksia voidaan testata ja tarvittaessa muokata, joten tässä vaiheessa ohjelmistotoimittajan tulisi joka tapauksessa kyetä tekemään kaupungin pyytämiä muutoksia järjestelmään.

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, Husein Muhammed, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Miina Kajos, Laura Nordström, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mikael Sjövall

Poissa: 0
 

14.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566