Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/4

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Oikaisuvaatimus Apotti -hanketta koskevassa asiassa

HEL 2013-011124 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 14.1.2014 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.12.2013 § 422 koskien toimittajien valintaa sosiaalihuollon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) hankintaa koskeviin neuvotteluihin, koska oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei perustu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai muuhun virheeseen, ja todeta, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

Kaupunginasiamies Pirkka Saarinen on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianajotoimisto Merilampi Oy

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Esitysteksti

Apotti-hanketoimisto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Taustaa

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinta toteutetaan hankintalain 25 §:n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankintarenkaan jäsenten välistä yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on sovittu, että kukin hankintarenkaan jäsenistä tekee oman hankintapäätöksensä omien päätöksentekosääntöjensä mukaisesti.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus www.hankintailmoitukset.fi -sivustolla 30.8.2013 ja korjausilmoitus 1.10.2013.  Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan mennessä 10 ehdokasta. Kaikki osallistumishakemukset katsottiin hankintailmoituksen osallistumispyynnön mukaisiksi. Osaa ehdokkaista pyydettiin hankintalain 56 pykälän 4 momentin mukaisesti täydentämään tai täsmentämään antamiaan ehdokkaan soveltuvuuteen liittyviä selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintarenkaan jäsenet tekivät loppuvuoden 2013 aikana kukin tahollaan päätöksen ehdokkaiden valinnasta neuvotteluihin ja samalla päätöksen Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n muodostaman yhteenliittymän sulkemisesta pois tarjouskilpailusta.

Indra Sistemas S.A. ja Affecto Finland Oy (jäljempänä yhdessä ”yhteenliittymä”) ovat valittaneet poissulkemista koskevista päätöksistä markkinaoikeuteen ja samalla esittäneet kullekin hankintarenkaassa mukana olevalle hankintayksikölle vaatimuksen hankintapäätöksen oikaisusta. Markkinaoikeus on välipäätöksellään 23.1.2014 sallinut hankintamenettelyn jatkamisen. Hankintarengas on toimittanut yhteisen vastineen markkinaoikeudelle 23.1.2014.

Päätös ehdokkaan poissulkemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013 § 422 valita osallistumishakemusten perusteella sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan neuvotteluvaiheeseen seuraavat toimittajat:

-        Atos IT Solutions Services Oy

-        CGI Suomi Oy

-        Epic Systems Corporation

-        IBM Finland Oy Ab

-        InterSystems Corporation

-        Tieto Healthcare & Welfare

 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sulkea pois kilpailutuksesta Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän, koska yhteenliittymän ilmoittaman soveltuvan henkilöstön määrä ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuutta koskevaa vähimmäisvaatimusta 7.

Hankintalain 56 §:n 2 momentin mukaan sellaiset ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Yhteenliittymän osallistumishakemus ei täyttänyt hankintarenkaan asettamia vähimmäisvaatimuksia koskien asiantuntijoilta edellytettyä kokemusta potilastietojärjestelmien tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien toimituksista. Yhteenliittymä tuli siten sulkea pois tarjouskilpailusta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Yhteenliittymä on vaatinut hankintayksikköä oikaisemaan hankintaa koskevan päätöksen. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö voi poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Yhteenliittymä on vaatinut poissulkemista koskevan päätöksen oikaisua. Yhteenliittymän mukaan hankintayksikkö on menetellyt julkisista hankinnoista annetun lain ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen vastaisesti, kun se on sulkenut yhteenliittymän osallistumishakemuksen hankintamenettelyn ulkopuolelle. Toisin kuin hankintayksikkö virheellisesti on katsonut, kaikki yhteenliittymän osallistumishakemuksessa ilmoitetut projektipäälliköt ja asiantuntijat täyttävät hankintailmoituksen/osallistumispyynnön vaatimuskohdassa 7 esitetyn vaatimuksen, jonka mukaan asiantuntijalla tulee olla kokemusta vähintään 150 henkilötyöpäivää viimeisen kolmen (3) vuoden aikana potilastietojärjestelmän ja/tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksista.

Yhteenliittymän vaatimuksen mukaan virheellinen ja hankintalain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen perustuva menettely on mahdollista korjata kumoamalla poissulkemista koskeva päätös ja hyväksymällä yhteenliittymän osallistumishakemus mukaan hankintamenettelyyn ja osallistumishakemusten vertailuun.

Vaatimuksensa yksityiskohtaisten perustelujen osalta yhteenliittymä on viitannut markkinaoikeudelle jättämäänsä valitukseen. Valituksen mukaan kaikki yhteenliittymän ilmoittamat asiantuntijat ovat täyttäneet asiantuntijoille esitetyt vaatimukset. Hankintarengas ei ole osallistumispyynnössä määritellyt, mitä käsitteellä ”potilastietojärjestelmän ja/tai asiakastietojärjestelmän toimitukset” tarkoitetaan. Käsitettä on tulkittava objektiivisesti ottaen huomioon, mitä kyseisellä käsitteellä yleisesti tarkoitetaan. Tulkinnassa on otettava huomioon osallistumispyynnön koko sisältö sekä se, mitä osallistumispyynnössä on mainittu hankinnan kohteesta. Hankintayksikön ei ole sallittua tulkita edellä mainittua käsitettä subjektiivisesti vastoin osallistumispyynnön nimenomaista sisältöä ja supistaa käsitteen sisältöä. Hankintarengas ei ole yhteenliittymän mukaan esimerkiksi määritellyt, hyväksytäänkö referenssinä yksittäisten toiminnallisuuksien toimittaminen vai tuleeko kyseessä olla kokonaistoimitus. Hankintarenkaan on otettava ehdokkaiden toimittama lisäselvitys huomioon tasapuolisesti.

Ehdokkaan asiantuntijoiden kokemuksesta koskeva vaatimus

Hankintarengas on asettanut ehdokkaiden teknisen ja ammatillisen suorituskyvyn varmistamiseksi osallistumispyynnön kohdassa 7.4 mainitun vaatimuksen 7, jonka mukaan ehdokkaalla tai sen mahdollisilla alihankkijoilla on oltava riittävästi hankkeeseen soveltuvaa ja järjestelmän toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä. Riittävänä määränä on ilmoitettu vaatimus vähintään 15 projektipäälliköstä tai vastaavasta projektien johtamiseen kykenevästä asiantuntijasta, jotka ehdokkaan on voitava osoittaa hankkeeseen. Ehdokkaan on ollut mahdollista nimetä osallistumishakemuksessaan myös enemmän kuin 15 asiantuntijaa. Asiantuntijan soveltuvuuden vähimmäisvaatimus on ollut seuraava:

1. "vähintään 5 vuoden työkokemus projektipäällikön kokopäiväisistä tehtävistä

2. kokemusta yhteensä vähintään 150 henkilötyöpäivää viimeisen kolmen (3) vuoden aikana potilastietojärjestelmän ja/tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksista”

Yhteenliittymän osallistumishakemuksesta ilmeni, etteivät edellä mainitut asiantuntijoiden soveltuvuusvaatimukset täyttyneet. Yhteenliittymän ilmoittamista asiantuntijoista viisi (henkilöt 2, 7, 12, 13 ja 16) ei täyttänyt asetettua kokemusvaatimusta.

Hankintalain 56 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja muun muassa lainkohdassa tarkoitettuihin ammatillista pätevyyttä koskeviin vaatimuksiin liittyen. Yhteenliittymälle varattiin mahdollisuus antaa selvitystä asiassa. Täsmennyspyynnön johdosta annetun vastauksen perusteella vaatimusten voitiin katsoa täyttyvän henkilön 7 osalta. Muiden henkilöiden osalta vaatimukset eivät edelleenkään täyttyneet.

Hankintalain 56 §:n 2 momentin mukaan sellaiset ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Näin ollen yhteenliittymä on tullut sulkea ulos tarjouskilpailusta, jotta ehdokkaiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on kyetty turvaamaan.

Vaatimuksen kohtuullisuus

Hankintayksikkö voi edellyttää ehdokkaan henkilöstöltä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävää kokemusta ja osaamista. Varmistuakseen edellä mainitusta osaamistasosta ja kokemuksesta, hankintayksikkö voi hankintalain 56 §:n mukaisesti esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Kuten hankintalain perusteluissa (HE 50/2006, s. 100) todetaan, hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön menettelyyn voidaan puuttua vain tilanteissa, joissa vaatimukset eivät liity ehdokkaiden tai tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaatimuksilla vaarannetaan ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua.

Vaatimus ehdokkaan palveluksessa olevien asiantuntijoiden kokemuksesta liittyy hankittavan järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän käyttöönoton onnistuminen on tunnistettu hankkeen riskianalyysissä yhdeksi keskeisistä riskeistä. Valitun järjestelmätoimittajan asiantuntijoilla on erittäin keskeinen rooli käyttöönoton onnistumisessa, koska vain heillä on kokemusta nimenomaan kyseisen järjestelmän käyttöönotosta. Hankintarenkaan on riskien välttämiseksi mahdotonta hyväksyä sitä, että järjestelmätoimittajan nimeämät avainhenkilöt olisivat ensimmäistä kertaa toimittamassa mitään potilastietojärjestelmää tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää. Tämän vuoksi ehdokkaiden asiantuntijoilta edellytettiin kokemusta potilastietojärjestelmien tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien toimituksista.

Vaatimukset koskien ehdokkaan soveltuvan henkilöstön määrää ja kokemusta ovat olleet ehdottoman perusteltuja huomioiden hankinnan laadun ja laajuuden. Vaatimukset ovat niin ikään olleet kohtuullisia ja asianmukaisessa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintaan osoitettujen henkilöiden osaamisella ja kokemuksella on hankinnan onnistumisen kannalta suuri merkitys. Markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä on katsottu, että julkisessa hankinnassa voidaan asettaa sanotun kaltaisia vaatimuksia, kun ne ovat perusteltuja hankkeen kokoon ja laajuuteen nähden.

Kymmenestä osallistumishakemuksen jättäneestä ehdokkaasta yhdeksän täytti vaatimuksen, mikä osaltaan osoittaa vaatimuksen olleen oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen.

Vaatimuksen yksiselitteisyys

Yhteenliittymä on esittänyt, ettei hankintayksikkö olisi hankintailmoituksessa/osallistumispyynnössä määritellyt, mitä käsitteellä ”potilastietojärjestelmän ja/tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimitukset” tarkoitetaan. Niin ikään yhteenliittymä on todennut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun edellyttävän, että käsitettä tulkitaan objektiivisesti huomioiden, mitä kyseisellä käsitteellä yleisesti tarkoitetaan.

Vastoin yhteenliittymän väitettä, vaatimus on ollut merkitykseltään yksiselitteinen. Kokemusta on edellytetty nimenomaan potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksista, joita on selkeästi osallistumispyynnössä kuvattu. Alalla toimivalle ammattimaiselle toimijalle ei voi olla epäselvää, minkälaista järjestelmää kokemusvaatimuksella tarkoitetaan.

Muut ehdokkaat ilmoittivat vaatimuksen täyttymisestä lähes poikkeuksetta yksiselitteisesti. Kun kaikki muut ehdokkaat olivat ymmärtäneet vaatimuksen ja osanneet vastata siihen vaaditulla tavalla, osoittaa se vaatimuksen olleen selkeä ja yksiselitteinen.

Hankinnan kohteen määritelmä osallistumispyynnössä

Osallistumispyynnön liitteessä 2 referenssitoimitukselta edellytettävien järjestelmien määritelmää täsmennettiin seuraavasti:

”Kaikkien ilmoitettavien ja osallistumispyynnön kohdan 8 mukaan arvioitavien referenssien tulee koskea asiakas- ja/tai potilastietojärjestelmän toimitusta terveydenhuollon tai sosiaalitoimen toiminnan tueksi, sisältäen mm. potilastietojen tai sosiaalitoimen asiakastietojen hallinnan sekä terveydenhuollon tai sosiaalitoimen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tuen.

Referenssitoimitukseen on sisällyttävä käyttöliittymä, sovelluslogiikka ja tietokanta. Näin ollen esimerkiksi pelkkiä varusohjelmistotoimituksia tai ohjelmointipalveluiden toimituksia ei hyväksytä toimittajan referenssinä.”

Toimituksen merkittävä laajennus katsottiin liitteen 2 mukaan hyväksytyksi toimitukseksi seuraavalla tavalla:

"Mikäli järjestelmään on toimitettu viimeisen kolmen vuoden aikana merkittävä toiminnallinen tai alueellinen laajennus, katsotaan toimitus kokonaisuudessaan viimeisen kolmen vuoden aikana toimitetuksi. Kyseinen laajennus tulee eritellä lomakkeen kohdassa "Toteutuksen sisältö"."

Liite 2 sisältää lisäksi lukuisia muita täsmennyksiä hyväksyttäväksi katsottaviin referenssitoimituksiin. Vaikka liite 2 liittyy ensisijaisesti toimittajan referenssitoimituksiin, on osallistumispyyntö laadittu siten, että termeillä on kokonaisuudessa johdonmukaisesti sama merkitys. Kuten yhteenliittymäkin on markkinaoikeusvalituksessaan huomauttanut, tulkinnassa on otettava huomioon osallistumispyynnön koko sisältö.

Osallistumispyynnön liitteessä 3 vaadittiin ehdokkaan asiantuntijoiden kokemuksen liittyvän nimenomaan edellä mainittujen järjestelmien toimituksiin:

”Kullakin nimetyllä projektipäälliköllä on oltava kokemusta yhteensä vähintään sataviisikymmentä (150) henkilötyöpäivää viimeisen kolmen (3) vuoden aikana potilastietojärjestelmän ja/tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksista.”

Hankinnan kohde on osallistumispyynnössä määritelty yksiselitteisesti ja objektiivisesti arvioiden hyväksyttävällä tavalla.

Yhteenliittymän ilmoittamien henkilöiden 2, 12, 13 ja 16 soveltuvuus

Yhteenliittymä ei ole täsmennyspyyntöön antamassaan vastauksessa tai oikaisuvaatimuksessaan edes pyrkinyt esittämään, että sen ilmoittamilla asiantuntijoilla 2, 12, 13 ja 16 olisi kokemusta nimenomaan potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksista.

Sen sijaan yhteenliittymä väittää, että toimituksiin, joista sanotuilla henkilöillä on kokemusta, sisältyneiden toiminnallisuusyhtäläisyyksien vuoksi toimituksia tulisi pitää potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksina. Tätä ilmentää esimerkiksi markkinaoikeusvalituksen sivulla 21 (henkilö 13) oleva toteama, jonka mukaan ”toimitukset ovat sisältäneet lukuisia sekä potilastietojärjestelmään että sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmiin kuuluvia toiminnallisuuksia hankintailmoituksessa vaaditulla tavalla”.

Yksittäisiä toiminnallisuuksia sisältävien toimitusten ei voida kuitenkaan katsoa täyttävän esitettyä vähimmäisvaatimusta. Vaaditun kokemuksen on tullut liittyä potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksiin, jotka ovat useimmiten luonteeltaan laajoja valmisohjelmistojen käyttöönottoja, joissa toteutetaan suuri määrä integraatioita ja migraatioita. Yksittäisten toiminnallisuuksien toteuttamisen ei voida katsoa laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan läheskään vastaavan potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimitusta.

Vaikka asiantuntija olisikin joskus osallistunut muiden hankkeiden yhteydessä joidenkin sellaisten toiminnallisuuksien toteuttamiseen, jotka vastaavat joiltain osin nyt tehtävässä hankinnassa mahdollisesti toteuttavia, ei sillä ole merkitystä soveltuvuusvaatimuksen täyttymisen arvioinnin kannalta. Soveltuvuusvaatimusta on arvioitava objektiivisesti sen sanamuodon mukaisesti. Yhteenliittymän osallistumishakemus ei ole täyttänyt hankintarenkaan asettamia vähimmäisvaatimuksia koskien asiantuntijoilta edellytettyä kokemusta potilastietojärjestelmien tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien toimituksista. Yhteenliittymä on siten tullut sulkea pois tarjouskilpailusta.

Yhteenliittymän täsmennyspyyntöön antamassaan vastauksessa esittämät tiedot

Hankintayksiköllä on hankintalain 56 §:n 4 momentin mukaan harkintavaltaa siinä, miltä osin se pyytää ehdokkaita täydentämään tai täsmentämään antamiaan selvityksiä. Hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja esimerkiksi ammatillista pätevyyttä koskevaan vaatimukseen liittyen, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Täydennysmenettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan (HE 50/2006, s. 91).  

Yhteenliittymä on esittänyt, ettei hankintarengas ole ottanut huomioon yhteenliittymän täsmennyspyyntöön antamassaan vastauksessa esittämiä tietoja. Tällä ei kuitenkaan ole asian käsittelyn kannalta merkitystä, koska vaikka kaikki vastauksessa ilmoitetut tiedot olisi huomioitu, ei se olisi vaikuttanut asiantuntijoiden soveltuvuuteen eikä hankintarenkaan päätökseen asiassa. Myöskään uudet tai täsmennetyt toimitukset eivät ole olleet potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksia.

Hankintarengas on lähettämissään täsmennyspyynnöissä ilmoittanut rajaavansa ehdokkaiden mahdollisuutta ilmoittaa esimerkiksi uusia referenssejä, ja hankintarengas on päätöstä tehdessään tätä ilmoitustaan sekä edellä mainittuja periaatteita noudattanut.

Yhteenliittymälle esitetty täsmennyspyyntö on ollut yksiselitteinen ja vastannut osallistumispyynnössä esitettyä kokemusvaatimusta. Kuten osallistumispyynnöstä, myös täydennyspyynnöstä on selvästi ilmennyt, että vaadittu toimituskokemus koskee nimenomaan potilastietojärjestelmän ja/tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimitusta.

Tarjoajien tasapuolinen kohtelu

Kaikkien ehdokkaiden osallistumishakemuksia käsiteltiin samalla tavalla ja menettely on ollut kaikilta osin tasapuolista ja syrjimätöntä. Ehdokkaan asiantuntijoiden toimituskokemusta koskeva vaatimus tarkistettiin kaikkien ehdokkaiden osalta yhtäläisin perustein. Suurin osa ehdokkaista oli ilmoittanut osallistumishakemuksessaan huomattavasti enemmän kuin 15 asiantuntijaa. Asiantuntijoiden kokemuksen tarkistaminen toteutettiin siten, että kun ehdokkaalta oli löytynyt 15 hyväksyttävää asiantuntijaa, loppujen tietoja ei enää tarkistettu. Muiden ehdokkaiden osalta asiantuntijoista hylättiin kolme henkilöä.

Asiantuntijalausunto

Yhteenliittymän markkinaoikeusvalituksen liitteenä on toimitettu professori Arto Alangon lausunto. Alangon lausunnon mukaan yhteenliittymän asiantuntijoiden kokemus liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien toimituksiin. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin luettaisiin kaikki tietojärjestelmät tai yksittäiset toiminnallisuudet, joita sosiaali- tai terveydenhuollossa käytetään tai joilla on edes liityntöjä sosiaali- tai terveydenhuoltoon, näin saattaisikin olla. Pelkästään tietojärjestelmän tai siihen sisältyvän toiminnallisuuden käyttäminen sosiaali- tai terveydenhuollossa ei kuitenkaan tee järjestelmästä potilastietojärjestelmää tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää. Alangon lausunnon perusteella ehdokkaan poissulkemista ei ole perusteltua arvioida toisin.

Asiantuntijalausunnon osalta on lisäksi todettava, että hankinnan valmisteluun on jo pelkästään aktiivisessa hankeorganisaatiossa osallistunut kymmeniä sekä terveydenhuollon että muiden erikoisalojen ammattilaisia, jotka ovat nimenomaisesti erikoistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin.

Yhteenveto

Hankintalain 56 §:n 2 momentin mukaan sellaiset ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Yhteenliittymän osallistumishakemus ei ole täyttänyt hankintarenkaan asettamia vähimmäisvaatimuksia koskien asiantuntijoilta edellytettyä kokemusta potilastietojärjestelmien tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien toimituksista. Yhteenliittymä on siten tullut sulkea pois tarjouskilpailusta.

Hankintarenkaan asettama vaatimus on ollut oikeasuhtainen ja perusteltu hankinnan kohteen laadun ja laajuuden huomioiden. Vaatimus on niin ikään ollut selkeä ja yksiselitteinen. Kaikkien ehdokkaiden osallistumishakemuksia on arvioitu samojen periaatteiden mukaisesti tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa on menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti, kun yhteenliittymä on suljettu pois tarjouskilpailusta sillä perusteella, ettei yhteenliittymän ilmoittaman soveltuvan henkilöstön määrä täyttänyt ehdokkaan soveltuvuutta koskevaa vaatimusta 7. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei ole perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai muuhun virheeseen. Vaatimus hankintapäätöksen oikaisemisesta tulee edellä mainituin perustein hylätä perusteettomana. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

Kaupunginasiamies Pirkka Saarinen on kokoukseen kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianajotoimisto Merilampi Oy

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Esitysteksti

Apotti-hanketoimisto

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 § 422

HEL 2013-011124 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita osallistumishakemusten perusteella hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen seuraavat toimittajat:

-        Atos IT Solutions Services Oy

-        CGI Suomi Oy

-        Epic Systems Corporation

-        IBM Finland Oy Ab

-        InterSystems Corporation

-        Tieto Healthcare & Welfare.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sulkea pois kilpailutuksesta Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän.

Käsittely

17.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Hankejohtaja Hannu Välimäki, kehitysjohtaja Antti Iivanainen ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinna olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina kuultavana tätä asiaa käsiteltäessä.

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566