Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

02.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 95

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja 20.5.2020

98 § Etänä tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin, kotihoito-ohjeistuksen, hoitoon ohjauksen ja ajanvarauspalvelun suorahankinta Kalasataman ja Laajasalon terveysasemille

Toimialajohtaja 22.5.2020

99 § Määräys mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseen HelppiSeniorin eteläisen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijöille

Toimialajohtaja 25.5.2020

100 § Määräys mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseen HelppiSeniorin pohjoisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijälle

101 § Sääntömääräiset kokoukset vuonna 2020, Lastensuojelun keskusliitto ry

Toimialajohtaja 27.5.2020

103 § Psykiatrian perhehoidon rekisterimuutos 1.1.2021

104 § Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalvelun hankinta

Toimialajohtaja 28.5.2020

105 § Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimiesten varallaolojärjestelmä

106 § Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille (Pysyväisohje PYSY044)

Toimialajohtaja 29.5.2020

107 § WhatsApp -pikaviestintäsovelluksen käytön rajoittaminen sosiaali- ja terveystoimialalla

108 § Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta sekä maksun perusteet asiakkaan siirtyessä laitoksesta toiseen tai muuhun palveluun (Pysyväisohje PYSY052)

109 § Kotihoidosta perittävät maksut (Pysyväisohje PYSY069)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 25.5.2020

33 § Vammaistyön toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan tilapäinen supistaminen kesällä 2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 1.6.2020

36 § Psykiatria- ja päihdepalveluiden Villa Sturen avaaminen 1.6.2020

Hallintojohtaja 25.5.2020

29 § Yhteistyösopimus sosiaali- ja terveystoimialan ja Rakentamispalveluliikelaitos Staran välillä koronaviruspandemian aikana ostettavista palveluista

Hallintojohtaja 26.5.2020

30 § Henkilösuojaimien suorahankinta Med Kit Oy:ltä

31 § Sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakuun

Hallintojohtaja 27.5.2020

32 § Sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakuun

Hallintojohtaja 29.5.2020

33 § Konsultointipalvelujen hankinta sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutusten suunnittelua ja toteuttamista varten

Tietohallintopäällikkö 20.5.2020

24 § Pegasos konversioaineistojen poimintaympäristön toteuttaminen

Tietohallintopäällikkö 28.5.2020

25 § Yritysterveydenhuollon Effica -järjestelmään tallennettujen potilastietojen arkistointi, lisähankinta

26 § Yritysterveydenhuollon Effica -tietokannan potilashallinnollisten tietojen arkistointi

27 § Hoitotietojen tietovaraston vuoden 2020 pienkehitystöiden hankinta

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566