Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

02.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2020

HEL 2020-002828 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2020 lahjoitusrahastojen voittovaroja yhteensä 3 260,61 euroa palvelutaloille ja toimintayksiköille seuraavasti:

        Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahastosta 257,66 euroa Kannelmäen palvelutalolle vanhusten viihtyisyyden lisäämiseen,

        Helena Kristina Åkermanin rahastosta 370,57 euroa Mefys Oy Hoivakoti Varpulassa asuvien vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimintaan, sekä

        Charlotte Askolinin rahastosta 250,39 euroa ja Kalle Nestor Koskelan rahastosta 2 381,99 euroa terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen sekä perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden ennalta ehkäisevään tuberkuloosityöhön koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä neuvoloissa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lahjoitusrahastojen voittovarat/sosiaali- ja terveystoimiala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslian varainhallinta

Esitysteksti

Kannelmäen palvelutalo

Esitysteksti

Epidemiologinen toiminta

Esitysteksti

Kouluterveydenhuolto

Esitysteksti

Opiskeluterveydenhuolto

Esitysteksti

Mefys Oy Hoivakoti Varpula

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana on lahjoitusrahastoja, joista kahdeksan rahaston varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja rahastojen säännöissä tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin.

Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijat ovat arvioineet, että seuraavat määrärahojen saajatahot täyttävät rahastojen säännöissä määritellyt edellytykset.

Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa hoidettavina olevien henkilöiden viihtyisyyden lisäämiseen. Käytettävissä olevat varat 257,66 euroa esitetään kohdennettavaksi Kannelmäen palvelutalolle tähän tarkoitukseen.

Helena Kristina Åkermanin rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet jollekin yksityiselle vanhainkodille. Käytettävissä olevat varat 370,57 euroa esitetään kohdennettavaksi Mefys Oy Hoivakoti Varpulassa asuvien vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimintaan.

Charlotte Askolinin ja Kalle Nestor Koskelan rahastojen varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet tuberkuloosin vastustamistyöhön. Charlotte Askolinin rahaston voittovarat 250,39 euroa ja Kalle Nestor Koskelan rahaston voittovarat 2 381,99 euroa (yhteensä 2 632,38 euroa) esitetään kohdennettavaksi terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen sekä perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden ennalta ehkäisevään tuberkuloosityöhön koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä neuvoloissa.

Nyt päätös tehdään neljän lahjoitusrahaston osalta. Neljän muun rahaston osalta asia tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi myöhemmin kuluvana vuonna.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kyseisten lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien vanhusten viihtyisyyden edistämiseen sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön. Varoilla edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja viihtyvyyttä sekä kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa olevan helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lahjoitusrahastojen voittovarat/sosiaali- ja terveystoimiala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslian varainhallinta

Esitysteksti

Kannelmäen palvelutalo

Esitysteksti

Epidemiologinen toiminta

Esitysteksti

Kouluterveydenhuolto

Esitysteksti

Opiskeluterveydenhuolto

Esitysteksti

Mefys Oy Hoivakoti Varpula

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

SKH:n johto

Tepan johto

Peson johto

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden ja toiminnan suunnittelu

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566