Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

02.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Eron myöntäminen etelän palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2020-006725 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteen lisensiaatti, terveydenhuollon maisteri, eMBA ********** eron etelän palvelualueen johtajan virasta 1.9.2020 lukien.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että etelän palvelualueen johtajan virka (vakanssinumero 032608) julistetaan haettavaksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Etelän palvelualueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä Kivelän seniorikeskuksen johtaja, terveystieteiden maisteri, eMBA ********** hoitamaan etelän palvelualueen johtajan avoinna olevaa virkaa 1.9.2020 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoneuvoston edustaja Jemina Sandell ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä tai siitä päätettäessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Virkaan määrätty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Etelän palvelualueen johtaja ********** on 13.5.2020 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron etelän palvelualueen johtajan virasta 1.9.2020 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Virkaan määrätty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566