Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (10)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

02.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Henkilösuojainten hankinta koronaviruspandemian vuoksi sekä määräaikaisen puitejärjestelyn perustaminen

HEL 2020-005779 T 02 08 01 00

Päätös

A   Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä COVID-19-pandemiaan liittyen henkilösuojainten hankinnassa vertailutaulukosta (liite 1) ilmenevistä tuotteista seuraavien toimittajien tarjoukset osa-alueittain etusijajärjestyksessä:

Osa-aluenumero

Toimittaja

1

Heri Medi Oy

2

Elers Medical Finland Oy

3

Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy

4

Elers Medical Finland Oy

5

Elers Medical Finland Oy

6

Elers Medical Finland Oy

7

Elers Medical Finland Oy

8

Sulattamo Oy 

9

Coloro CLR Oy

10

Coloro CLR Oy

11

Sulattamo Oy 

12

Temrex Oy

 

Plandent Oy

 

Digital Dental Care Oy

 

Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy

13

Temrex Oy

 

Plandent Oy

 

Digital Dental Care Oy

 

Fin Dignity Ab

14

Temrex Oy

 

Plandent Oy

 

Digital Dental Care Oy

 

Fin Dignity Ab

15

Temrex Oy

 

Plandent Oy

 

Digital Dental Care Oy

 

Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy

16

Berner Oy

17

Ei vaatimukset täyttäviä tarjoajia

18

Fin Dignity Ab

19

Elers Medical Finland Oy

20

Team Trade Oy

 

Muiden tarjoajien osalta sijoittautuminen osa-alueittain käy ilmi vertailutaulukosta.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä määräaikaiseen puitejärjestelyyn seuraavat tarjoajat:

1. 3D TECHNOLOGY

2. Asia Mart LTd.

3. Avecor Oy

4. Bauxal Oy

5. Berner Oy

6. Coloro CLR Oy

7. Dental Systems Oy

8. Digital Dental Care Oy

9. Elers Medical Finland Oy

10. Fin Dignity Ab

11. Firstar Healthcare Oy

12. Foxa Oy

13. Global Sourcing Finland Oy

14. Hanjra Import Export Group

15. Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy

16. HeriMed Oy

17. Huippu Group Oy

18. Lamor Corporation Ab

19. Leto Holdings

20. Lyreco Finland Oy

21. Magisso Oy

22. Marjo Tokkari Oy

23. Mediq Suomi Oy

24. MedKit Finland OY

25. Mölnlycke Health Care Oy

26. OneMed Oy

27. Optoflux GmbH

28. Oy Finntack Ltd

29. Pauner oy

30. Plandent Oy

31. PO Medica

32. RCK Finland Oy

33. Sharkmed Oy

34. Sulattamo Oy

35. Suomen Brodeeraus Oy

36. Team Trade Oy

37. Temrex Oy

38. Tietoset Oy

39. XXLSEC Oy

B   Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan

        allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset,

        hyväksymään tämän päätöksen perustella tehtävät tilaukset,

        tekemään päätökset sopimuskauden aikana puitejärjestelyn sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa (minikilpailutus), sekä

        hyväksymään kevennettyjen kilpailutusten perusteella tehtävät tilaukset.

Päätös on jokaisen valitun tarjoajan osalta ehdollinen, kunnes tarjoajien tilaajavastuulakiin liittyvät dokumentit on toimitettu, tarkastettu ja hyväksytty ja rikosrekisteriotteista on tarkastettu, että tarjoajaan ei kohdistu hankintalain 80 ja 81 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita. Ehdollisuus koskee niin valintaa määräaikaiseen puitejärjestelyyn kuin tarjousten perusteella tehtäviä tilauksia.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova määräaikaista puitejärjestelyä koskeva sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Käsittely

Hankintapäällikkö Sari Luostarinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Vertailutaulukko HEL 2020-005779__

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Tukipalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia on lisännyt terveydenhuollon henkilöstön suojainten tarvetta merkittävästi.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla noudatetaan henkilökunnan suojaamisessa THL:n ja STM:n antamia ohjeistuksia huomioiden henkilösuojainten saatavuuteen liittyvät seikat.

Normaaliolosuhteissa sosiaali- ja terveystoimiala hankkii henkilösuojaamiseen liittyvät tuotteet HUS Logistiikasta. HUS Logistiikka ei ole COVID-19-pandemian aikana ja edetessä pystynyt toimittamaan riittävää määrää suojaimia Helsingin kaupungin tarpeisiin. Tästä johtuen perustetaan määräaikainen puitejärjestely ja samalla kilpailutetaan tarjouspyynnössä olevat tuotteet ja määrät. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ensisijainen hankintakanava myös COVID-19-pandemian aikana on HUS Logistiikka.

Suojavälineiden saatavuuden turvaamiseksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on katsottu, että määräaikaisen puitejärjestelyn perustaminen on perusteltua. Niiltä osin, kun tuotteita ei saada riittävästi COVID-19-pandemian aikana HUS Logistiikasta, hankitaan tuotteita perustettavan puitejärjestelmän sisäisellä kevennetyllä kilpailutuksella puitejärjestelmään valittujen toimittajien kesken. Edellä mainitulla tavoin hankittavat ja kilpailutettavat tuotteet täydentävät HUS Logistiikan kautta saatavien tuotteiden valikoimaa ja määrää. 

 Henkilökohtaisia suojaimia ovat muun muassa:

        hengityssuojaimet

        kirurgiset suu-nenäsuojaimet (eri luokat)

        kasvojen suojavisiirit ja niihin liittyvät tuotteet

        suojapäähineet

        suojalasit

        suojatakit

        suojahaalarit

        suojaesiliinat

        tutkimuskäsineet

        kenkien suojaimet.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella, nopeutetulla menettelyllä. Nopeutettu menettely valittiin hankintamenettelyksi pandemian vuoksi. Edellä mainitussa menettelyssä tarjousaika on 15 päivää laskien siitä, kun hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi.

Tarjoajien oli mahdollista osallistua sekä tarjouspyynnössä määriteltyjen tuotteiden kilpailutukseen että ilmoittaa halukkuutensa osallistua perustettavaan puitejärjestelyyn. Tarjoajat pystyivät myös halutessaan osallistumaan vain tuotteiden kilpailutukseen tai ilmoittamaan vain halukkuutensa osallistua perustettavaan puitejärjestelyyn.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli määritelty soveltuvuusvaatimukset tarjoajille ja vähimmäis- ja laatuvaatimukset hankittaville tuotteille. Lisäksi tarjouspyynnön liitteenä oli hankinnan kohteen kuvaus, sopimusluonnos ja Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (Jyse 2014 – Tavarat, päivitysversio huhtikuu 2017). Osatarjoukset hyväksyttiin siten, että tarjoaja saattoi antaa tarjouksen vaikka vain yhteen osa-alueeseen. Osa-alueita tarjouspyynnössä oli 20.

Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoitusportaalissa Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 25.4.2020. Hankintailmoitus otettiin korjattavaksi kaksi kertaa. Korjatut hankintailmoitukset julkaistiin 30.4.2020 ja 6.5.2020. Määräajassa 6.5.2020 saapuneisiin lisätietokysymyksiin vastattiin 7.5.2020 mennessä. Tarjoukset tuli jättää 14.5.2020 mennessä.

Määräaikaan 14.5.2020 mennessä tarjouksensa kilpailutettavista tuotteista jättivät seuraavat 39 tarjoajaa:

 

Tarjoaja

Y-tunnus

3D TECHNOLOGY

LV42103085103

Asia Mart LTd.

 

Avecor Oy

FI27148689

Bauxal Oy

FI25284273

Berner Oy

0107011-5

Coloro CLR Oy

FI29389646

Dental Systems Oy

0250157-0

Digital Dental Care Oy

28237296

Elers Medical Finland Oy

FI2712547-9

Fin Dignity Ab

FI21942996

Firstar Healthcare Oy

FI31198398

Foxa Oy

FI08393726

Global Sourcing Finland Oy

FI19306878

Hanjra Import Export Group

 

Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy

10161051

HeriMed Oy

19463910

Huippu Group Oy

2085791-7

Lamor Corporation Ab

FI20385171

Leto Holdings

DE276430819

Lyreco Finland Oy

1870837-3

Magisso Oy

FI22165025

Marjo Tokkari Oy

10991434

Mediq Suomi Oy

2285192-2

MedKit Finland OY

2175153-2

Mölnlycke Health Care Oy

0207465-2

OneMed Oy

1558201-5

Optoflux GmbH

DE295000545

Oy Finntack Ltd

09667522

Pauner oy

FI17045408

Plandent Oy

0112771-6

PO Medica

SE 556547619801

RCK Finland Oy

2536881-3

Sharkmed Oy

1714517-7

Sulattamo Oy

FI22301322

Suomen Brodeeraus Oy

1495635-3

Team Trade Oy

FI31288238

Temrex Oy

1862512-1

Tietoset Oy

1090632-4

Vekisport Oy

FI19680050

XXLSEC Oy

FI29609135

 

 

Määräaikaiseen puitejärjestelyyn osallistumiseen ilmoittivat halukkuutensa kaikki muut edellä mainitut, tuotteita tarjonneet tarjoajat paitsi Vekisport Oy.

Mölnlycke Health Care Oy (Y-tunnus 0207465-2) jätti tarjouksensa vain perustettavaan puitejärjestelyyn.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet tarkastetaan tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain niiltä tarjoajailta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi joko tilattaviin tuotteisiin tai puitejärjestelyyn.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut on yhdessä hoitotyön asiantuntijan, hygieniahoitajan ja suun terveydenhuollon edustajan kanssa tarkastanut tarjoajien dokumentit hengityssuojainten, kirurgisten suu-nenäsuojainten ja visiirien osalta. Kaikkien tarjoajien kaikki tarjotut tuotteet eivät vastanneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Hankinnan vähimmäisvaatimuksena oli, että tarjottavien tuotteiden tulee täyttää terveydenhuollon tuotteille asetetut laatuvaatimukset kaikilta osin. Tuotteissa tulee olla EU:n direktiivien mukainen CE-merkintä ja tuotteiden laatu noudattaa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevaa lakia (629/2010) sekä EU:n henkilösuojainasetuksessa (EU) 2016/425 (suojainasetus) lueteltuja vaatimuksia. Lisäksi oli todettu, että kaikkien tuotteiden tulee olla terveydenhuollon ammattikäyttöön tarkoitettuja ja sopivia. Tuotteiden tulee olla laadultaan sopivia niin sairaalakäyttöön kuin muun muassa terveydenhuollon korona-toimipisteiden ja suun terveydenhuollon käyttöön.

Tarjouksiin oli pyydetty lataamaan hengityssuojaimien, kirurgisten suu-nenäsuojaimien ja visiirien osalta tarjottavan tuotteen sertifikaatti. Sertifioinnilla tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden osoittamista todistuksella (sertifikaatilla) tai merkillä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankinnan kohteen kuvauksessa oli kerrottu, minkä standardin mukaisesti yllä mainitut tuotteet oli tullut testata. Tarjottavien visiirien osalta standardia ei oltu määritelty tarjouspyyntöön, mutta myös niiden tuli täyttää suojainasetuksen vaatimukset silmiensuojaukselle ja tuotteella tuli olla vaadittu CE-merkki.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastamisessa tarkastettiin tarjoajien tarjoukseensa lataamat, tuotteita koskevat sertifikaatit. Mikäli sertifikaatista ei löytynyt tietoa siitä, minkä standardin mukaan tuote oli testattu tai jos standardi oli vanha tai väärä, tuote hylättiin. Lisäksi tarkastuksessa käytettiin apuna European Safety Federationin (ESF) sivustolta ja Euroopan Unionin nando-tietokannasta löytyviä tietoja sertifikaatin antaneen laitoksen oikeudesta myöntää sertifikaatti nimenomaan hengityssuojaimille.

Tuotteiden vertailutaulukkoon (liite 1) on kirjoitettu osa-alueen ja tarjoajan kohtaan punaisella fontilla tuotteen hylkäämiseen johtanut syy.

Yksittäisen tuotteen hylkääminen ei johtanut tarjoajan hylkäämisen. Tuotekohtainen vertailu tehtiin niiden tuotteiden kesken, jotka täyttivät asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 prosenttia. Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille ja hankinnan kohteelle tiukat laatukriteerit, joten vertailu hinnan perusteella katsottiin riittäväksi.

Henkilösuojainten saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi sosiaali- ja terveystoimialan eri toimipisteissä tilaukset toimittajille tehdään heti, kun päätöksen ehdollisuuteen liittyvät seikat on tarkastettu ja päätös on lainvoimainen.

Vertailutaulukosta (liite 1) ilmenevät tarjoajat, tarjotut tuotteet, tarjotut tuotemäärät ja hinnat. Tuotteita tilataan vertailutaulukosta ilmenevän etusijajärjestyksen mukaisesti se määrä, mitä koronakoordinaatioryhmä määrittelee. Enimmillään tuotteita tilataan tarjouspyynnössä arvioitu määrä.

Mikäli vertailutaulukossa etusijajärjestyksessä ensimmäinen tarjoaja ei toimita pyydettyjä tilaajavastuuseen ja pakollisiin poissulkemisperusteisiin liittyviä dokumentteja annetussa määräajassa, tulee tilaaja tilaamaan tuotteet vertailutaulukossa seuraavana olevalta tarjoajalta. Edellä mainitussa tilanteessa
etusijajärjestyksen ensimmäisellä tarjoajalla ei ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

Määräaikainen puitejärjestely, tarjoajien valinta ja puitejärjestelyn kesto

Määräaikaiseen puitejärjestelyyn otettiin mukaan (ehdollisesti) kaikki ne tarjoajat, jotka ilmoittivat halukkuutensa puitejärjestelyyn osallistumiseen ja jotka täyttivät tarjoajille asetetut vaatimukset.

Määräaikainen sopimus on voimassa 30.9.2020 saakka ja päättyy ilman irtisanomista. Sopimusta voidaan yhdessä toimittajan kanssa sopien jatkaa enimmillään 31.12.2020 saakka.

Sopimuskausi alkaa kunkin valitun toimittajan kassa siitä, kun toimittaja on allekirjoittanut sopimuksen.

Muut ehdot

Tilaajana kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin tai myönnä valituille toimittajille yksinoikeutta puitejärjestelyn kohteena oleviin hankintoihin. Tuotteita kilpailutetaan kevennetyllä kilpailutuksella ja ostetaan sopimuskauden aikana tilaajan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Mikäli puitejärjestelyn toimittajilla ei ole tarjota henkilösuojaimia tilaajan tarpeisiin, tilaaja voi hyödyntää myös muita hankintakanavia ja toimittajia suojavarustehankinnoissaan tarpeensa täyttämiseksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Vertailutaulukko HEL 2020-005779__

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Tukipalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566