Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (9)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

25.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 10.12.2019 § 308

HEL 2019-008763 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 10.12.2019, § 308.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus

2

Avustushakemus poistettu suojattavia tietoja

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 10.12.2020 § 308

4

Oikaisuvaatimus

5

Oikaisuvaatimus poistettu suojattavia tietoja

6

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Turvapaikanhakijoiden tuki ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeeseen (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan (3.9.2013 § 288) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Turvapaikanhakijoiden Tuki ry anoi vuodelle 2020 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 59 000 euroa käytettäväksi kokopäiväisen työntekijän palkkakustannuksiin ja toimistotilan vuokraamiseen. Työntekijän toimenkuvaan kuuluisi vapaaehtoisten kotouttavan toiminnan järjestäminen, toimintavalmiuksien kasvattaminen, asiantuntijaneuvonta ja palveluohjaus sekä neuvonta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt (10.12.2019, § 308) yhdistykselle järjestöavustusta vuodelle 2020 työntekijän palkkauskustannuksiin eikä tilavuokriin, koska yhdistyksen talous ei ole tasapainossa. Yhdistyksen omavaraisuusaste on heikko. Vuodelle 2020 STEA on myöntänyt yhdistykselle avustusta 180 000 euroa Osaksi-toimintamallin kehittämiseen. Vuodelle 2019 yhdistykselle ei myönnetty sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta järjestötyöntekijän palkkakuluihin. STEA rahoitti toimintaa 166 000 eurolla vuonna 2019.

Turvapaikanhakijoiden Tuki ry pyytää oikaisuvaatimuksessaan oikaisua sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 10.12.2019 § 308 ja vaatii, että yhdistykselle myönnetään avustusta 59 000 euroa. Perusteluina oikaisuvaatimukselle todetaan, että kertynyttä pääomaa ei ole, koska yhdistys on voittoa tavoittelematon ja nuori yhdistys. Yhdistys on perustettu 2015 ja rekisteröity 2016. Toiseksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että STEA:n avustus liittyy yksinomaan hankemuotoiseen työhön, jolla on oma hallinto ja omat työntekijänsä. Yhdistyksen mukaan STEA:n avustus ei kata perustoiminnan kuluja. Kolmanneksi yhdistys toteaa oikaisuvaatimuksessa, että yhdistys on hoitanut talouttansa moitteettomasti ja että yhdistyksellä on omaa varainhankintaa.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne ei ole tasapainossa ja yhdistyksen omavaraisuusaste on ollut vuoden 2018 tilinpäätöksen mukana heikko. Tilikauden tulos ja omavaraisuusaste ovat negatiivisia. Yhdistyksen oma varainhankinta on vähäistä.

Kaupungin avustusten yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaista on ottaa yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioon avustusta myönnettäessä. Kaikki järjestöavustuspäätökset tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella ottaen kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti huomioon sekä toiminnalliset että taloudelliset näkökohdat.

Yhdistys toteaa avustushakemuksessa, että Turvapaikanhakijoiden Tuki ry on vapaaehtoisten verkostoista järjestäytynyt yhdistys. Hakemuksessa avustuksen tarkoitus oli vuokrata toimistotyölle sopiva tila ja toiminnan laajennuttua palkata yksi työntekijä yhdistyksen ja sen sidosryhmien hyvinvoinnin ja työn laadukkuuden takaamiseksi.

Kaupungin avustusten yleisohjeiden kohdassa 2.1.2 todetaan, että avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan oma rahoitusosuus ja omat varat. Yhdistyksen alustavan vuoden 2020 talousarvion mukaan toiminta perustuu suurimmalta osalta erilaisiin avustuksiin. Avustusta on haettu 53 000 euroa järjestökoordinaattorin palkka- ja sivukuluihin ja 6 000 euroa toimistotilan vuokrakuluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien avustusten jakoperusteissa (3.9.2013 § 288, kohdat 3 ja 4) todetaan, että toiminta ei saa olla kokonaan ulkopuolisen tuen varassa, ja että välillistä järjestötyötä ei ensi sijassa avusteta kuten ei myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia tehtäviä.

Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 10.12.2019 § 308 muuttamiseen ei ole perusteita. Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n avustushakemus ei ole täyttänyt avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hylkäävä päätös oli kaupungin avustusten yleisohjeen mukainen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n avustushakemus on asian liitteenä 1 ja 2 (liite 2 sisältää suojattuja henkilötietoja). Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 25.2.2020 klo 12.00–16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huoneessa 516 B.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 10.12.2019 § 308 on asian liitteenä 3.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 4 ja 5 (liite 5 sisältää suojattuja henkilötietoja).

Kaupungin avustusten yleisohjeet (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) ovat asian liitteenä 6.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien avustusten jakoperusteet on asian liitteenä 7.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus

2

Avustushakemus poistettu suojattavia tietoja

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 10.12.2020 § 308

4

Oikaisuvaatimus

5

Oikaisuvaatimus poistettu suojattavia tietoja

6

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Turvapaikanhakijoiden tuki ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.12.2019 § 199

HEL 2019-008763 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 5 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 27 100 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja päätti hylätä kaksi hakemusta taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että

-rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

-avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali-ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta

-avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali-ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus-tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä

-järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

-avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

-sosiaali-ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali-ja terveyslautakunnan 10.12.2019 (§ 308) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali-ja terveystoimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki tässä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2020.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 2. - 30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (§ 288) vahvistamia seuraavia jakoperusteita.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali-ja terveystoimialan voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys-ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde-tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito-tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta, g. Vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis-ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka-tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Sosiaali-ja terveyslautakunta on 12.12.2013 (§ 12) tehnyt delegointipäätöksen, jonka mukaan toimialajohtaja tekee päätökset enintään 10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä hakemuksia saapui vuoden 2020 hakuun yhteensä 107. Vuodelle 2020 sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti 10.12.2019 näiden hakemusten avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 206 800 euroa. Toimialajohtaja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmälle erikseen.

Muista maahanmuuttajatyön tukemiseen liittyvistä avustushakemuksista sosiaali-ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 10.12.2019.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00 - 30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

timo.hakala(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2019 § 308

HEL 2019-008763 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kuudelle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 316 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 27 100 euroa niille maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon

- hylätä 9 liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen  näyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Seuraavien järjestöjen avustuksiin lisätään Al-Birr - Lähimmäisapu ry 5 000 euroa ja Föreningen Luckan rf 8 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.

Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kuudelle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 316 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen

Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

03.12.2019 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566