Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

25.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Sompasaaren kohteeseen

HEL 2020-000496 T 02 05 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Sompasaaren kohteeseen:

"Setlementtiasunnot Oy:n rakennuttamaan Sompasaaren kohteeseen valmistuu huhtikuussa 2020 65 asuntoa, joista 16 tulee kehitysvammaisten tukiasunnoiksi. Sosiaali- ja terveystoimiala osoittaa asukkaat tukiasuntoihin. Setlementtiasunnot hakee kaupungilta lainaa kattamaan talon liiketilan (126 m²) rakennuskustannuksia, ja tarjoaa tiloja myös vuokrattavaksi kaupungille. Sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut valmistelee perhe- ja sosiaalipalvelujen esittämän tilatarpeen pohjalta noin 10 m²:n työtilan vuokraamista tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten ohjaajien työtilaksi. Toimiala ei vuokraa asukkaiden yhteiskäyttötilaa, mutta sitä voidaan hyödyntää asukkaiden tarpeisiin. Lautakunta ei näe estettä lainan myöntämiselle."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot Oy

2

Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot (henkilötiedot peitetty)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 25.2.2020 mennessä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon kaupunginhallitukselle Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Sompasaaren kohteeseen.

Kaupunginhallitus päättää noin 520 000 euron lainan myöntämisestä Setlementtiasunnoille lautakunnan kannanoton huomioiden. Lainalla rahoitetaan valtion korkotukilainalle rahoitettujen asuintilojen yhteydessä olevien liike- ja muiden tilojen rakentaminen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot Oy

2

Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot (henkilötiedot peitetty)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566