Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (5)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

25.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Metallituote Summanen Oy:n oikaisuvaatimus koskien Kalasataman toimintakeskuksen hoivakalusteiden minikilpailutusta

HEL 2019-012570 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota vammaistyön johtajan hankintapäätöksen 35 §, 4.12.2019 kohderyhmän 4 (rahit) osalta ja keskeyttää hankinnan kohderyhmän 4 osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti pysyttää muilta osin voimassa vammaistyön johtajan hankintapäätöksen 35 §, 4.12.2019.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tarja Vuori, hankintasihteeri, puhelin: 310 73667

tarja.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 31.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metallituote Summanen Oy

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Hankinta

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut on kilpailuttanut Kalasataman toimintakeskuksen hoivakalusteet voimassa olevan hoivakalusteiden puitesopimuksen (H019-16, HEL 2016-009598) mukaisesti puitejärjestelyn sisäisellä niin sanotulla kevennetyllä kilpailutuksella (minikilpailutus). Tarjouspyynnössä määriteltiin hankittavien tuotteiden vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoukset vertailtiin kohderyhmittäin. Osatarjoukset olivat sallittuja. Tarjouspyynnön mukaiset kohderyhmät olivat:

          1. Sohvat ja nojatuolit
          2. Yleispöydät ja tuolit
          3. Istuinelementti ja säilytyskaapit
          4. Rahit.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kolme (3) tarjoajaa: Isku Interior Oy, Kuopion Woodi Oy, Metallituote Summanen Oy. Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksen jokaiseen neljään kohderyhmään. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastamisen yhteydessä todettiin, että kaikkien tarjoajien tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä kohderyhmien 1, 2 ja 3 osalta. Sen sijaan hankintayksikkö hylkäsi kohderyhmän 4 rahit osalta Metallituote Summanen Oy:n ja Kuopio Woodi Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Hylättyjen tarjoajien antamat tarjoukset raheista eivät vastanneet tarjouspyynnön liitteessä 2 ollutta kuvaa eikä pohjapiirrokseen suunniteltua rahin mallin muotoa.

Valinnat tehtiin kohderyhmittäin tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten täyttäneiden toimittajien halvimman hinnan mukaan siten, että kuhunkin kohderyhmään valittiin yksi toimittaja. Toimittajiksi kohderyhmittäin valittiin.

          1. Sohvat ja nojatuolit - Isku Interior Oy
          2. Yleispöydät ja tuolit – Kuopion Woodi Oy
          3. Istuinelementti ja säilytyskaapit - Kuopion Woodi Oy
          4. Rahit - Isku Interior Oy

Oikaisuvaatimus

Metallituote Summanen Oy on tehnyt 31.12.2019 oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehty muutoksenhakuajan puitteissa.

Metallituote Summanen Oy on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet ristiriitaiset ja väärin nimetyt. Oikaisuvaatimuksen mukaan ristiriita on syntynyt, kun tarjouspyynnössä on määritelty kohderyhmän 4 osalta rahien muoto vapaaksi ja liitteenä olevien esimerkkikuvien teksteissä kuitenkin puhutaan tyylistä. Lisäksi pohjakuvaan on merkitty raheja muodostelmaan. Oikaisuvaatimuksen mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen tulisi olla yhtenevät ja niistä tulisi käydä ilmi tarkennetut muodot, jos ne ovat merkitsevät. Metallituote Summanen Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan, että heidän tarjouksensa on tarjouspyynnön mukainen ja että hankintayksikkö käsittelee päätöksen uudelleen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Hankintayksikkö on havainnut oikaisuvaatimusta tarkastaessaan tarjouspyynnössä olleen ristiriitaisuuden kohderyhmän 4 osalta rahien muotoa koskevassa määrittelyssä. Tarjouspyynnön osana olleen esimerkkikuvan ja tarjouspyynnössä kohderyhmälle 4 asetettujen ehtojen osalta vaadittu muoto ei ole ollut yksiselitteinen.

Koska hankintayksikön tekemä virhe tarjouspyynnössä ei ole enää oikaistavissa tulee hankintayksikön kumota hankintapäätös kohderyhmän 4 osalta ja keskeyttää hankintamenettely tämän kohderyhmän osalta sekä kilpailuttaa kohderyhmä uudelleen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tarja Vuori, hankintasihteeri, puhelin: 310 73667

tarja.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 31.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metallituote Summanen Oy

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Hankinta

Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus Vammaistyö Vammaistyön johtaja 04.12.2019 § 35

HEL 2019-012570 T 02 08 01 00

Päätös

Vammaistyön johtaja päätti hyväksyä Isku Interior Oyn tarjoukset Kalasataman toimintakeskuksen kalusteista sohvien, nojatuolien ja rahien osalta sekä Kuopion Woodi Oy:n tarjouksen ruoka- ja yleispöytien, istuinelementtien ja säilytyskaappien osalta.

Hankinnan arvo on yhteensä 33 292 euroa (alv 0).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hoivakalusteista on voimassa oleva puitesopimusjärjestely (H019-16HEL 2016-009598) kolmen (3) toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken osatarjouksia kohderyhmittäin käyttäen. Osatarjousten kohderyhmät:

          1. Sohvat ja nojatuolit
          2. Yleispöydät ja tuolit
          3. Istuinelementti ja säilytyskaapit
          4. Rahit

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 14.11.2019 tarjouspalvelu.fi:n kautta. Lisätietokysymykset tuli esittää 21.11.2019 mennessä.

Kysymyksiä tuli määräaikaan mennessä yksitoista (11) kappaletta. Kysymykset koskivat kalusteiden kriteereitä ja vaadittavia ominaisuuksia. Kaikkiin kysymyksiin vastattiin.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 29.11.2019 klo 16:00. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kolme (3) tarjoajaa:

          - Isku Interior Oy
          - Kuopion Woodi Oy
          - Metallituote Summanen

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Isku Interior Oy:n osatarjoukset täyttivät kaikki tarjoukselle asetetut vaatimukset. Kuopion Woodi Oy:n ja Metallituote Summasen osatarjoukset täyttivät tarjoukselle asetetut vaatimukset osatarjouksen 1,2 ja 3 osalta.

Kuopion Woodi Oy:n ja Metallituote Summasen osatarjoukset osatarjouksen 4 osalta eivät vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Molempien tarjoajien antamat tarjoukset raheista eivät vastanneet tarjouspyynnön liitteessä 2 ollutta suuntaa antavaa kuvaa eikä pohjapiirrokseen suunniteltua rahin mallia. Tarjouspyynnössä oli pyydetty tarjousta muodoltaan erilaisesta raheista. Kuopion Woodi Oy:n ja Metallituote Summasen osatarjoukset (osatarjous 4) rahien osalta hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Valinta

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut on 2.12.2019 käsitellyt hankintaan saatuja tarjouksia.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat osatarjoukset osatarjouspyyntöjen 1 ja 4 (sohvat, nojatuolit ja rahit) osalta tarjosi Isku Interior Oy vertailuhinnoilla osatarjous 1: 6965 euroa (alv 0) ja osatarjous 4: 7298 euroa (alv 0). Osatarjousten 2 ja 3 ( ruoka- ja yleispöydät ja istuinelementti ja säilytyskaapit ) osalta edullisimmat osatarjoukset tarjosi Kuopion Woodi Oy vertailuhinnalla osatarjous 2: 14 269 euroa (alv 0) ja osatarjous 3: 4760 euroa (alv 0).

Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä (liite 1).

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Vammaistyön johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 7.1.2019 § 309.

Lisätiedot

Antti Lampinen, hankintaneuvoja, puhelin: 310 50514

antti.lampinen(a)hel.fi

Tarja Vuori, hankintaneuvoja, puhelin: 310 73667

tarja.vuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566